Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní služba a její složky, soudy v ČR, veřejný ochránce práv - Úloha orgánů justice, advokacie a notářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní služba a její složky, soudy v ČR, veřejný ochránce práv: (Úloha orgánů justice, advokacie a notářství). Právní služba a její složky Advokacie -je výkon povolání, jehož obsahem je poskytování právních služeb jiným osobám. Advokát - má právní vzdělání, musí mít zvláštní kvalifikaci - po 3 letech, co je koncipient musí vykonat advokátní zkoušky. Pak může vykonávat povolání. Je zapsán v seznamu advokátů, který vede Česká advokátní kancelář. Advokát: sepisuje návrhy smluvzastupuje před soudy v obchodním a pracovním právuv TR může být i ustanovený (ex offo)zastupuje i před jinými orgányobhajuje v trestních věcechprovádí sepisování listinuděluje právní rady Trestní řád stanoví, že obviněný musí mít obhájce, advokáta (tzn., pokud si nezvolí sám, je mu ustanoven). Zejména v těchto případech: je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobodyje-li zbaven způsobilosti k PÚ nebo je-li to omezenojde-li o řízení proti mladistvémujde-li o řízení proti uprchlémuJde-li o TČ, kde hrozí trest s horní hranicí trestní sazby nad 5 let…. V občanskoprávním řízení (v civilním) je možné: zastoupení účastníků na základě plné mocizastoupení účastníků na základě rozhodnutípovinné zastoupení advokátem při podání dovoláníPovinné zastoupení je někdy i ve správním soudnictví a před Ústavním soudem.Advokáti postupují podle zákona o advokacii a řídí se etickým kodexem = povinnost hájit svého klienta v souladu s právními předpisy. Notář: má právní vzdělánířídí se notářským řádempouze FO vykonává notářský úřadosvědčuje pravost listinosvědčuje určité skutečnosti, např. loterieřídí dědické řízení (vystupuje jako soudní komisař, je přidělen soudem) Soudce: Ústava stanovuje pouze nezávislost a nestrannost, neodvolatelnost a nepřeložitelnost proti jeho vůli. Výjimky stanoví zákon a dále upravuje neslučitelnost funkcí s funkcí prezidenta, člena Parlamentu a s funkcí ve veřejné správě.Soudce je do funkce jmenován prezidentem.Své funkce se ujímá složením slibu.Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání, další předpoklady a postup stanoví zákon.Soudce skládá slib do rukou prezidenta republiky a odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek, že se na soudce hledí, jako by nebyl jmenován. Podmínky jmenování: na jmenování není žádný právní nárokstátní občanství České republikyplná způsobilost k právním úkonůmbezúhonnostvěk nejméně 30 letčeské vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti právasložení justiční zkouškysouhlas s ustanovením za soudce a s přidělením ke konkrétnímu soudu Exekutoři: soudní vykonavateljsou zapsáni do komory exekutorů a jejich postavení je upraveno exekučním řádemjsou vázáni mezinárodními smlouvami, ústavou a listinou základních práv a svobododmítnout exekuci může jen z důvodu, že by odporovala z některého předpisu Mohou činit další úkoly: dražby zabavených věcí (movitých i nemovitých)poskytují právní pomocmohou nahlédnout na účetsepisují exekutorské zápisypřijímají věci do úschovy Státní zástupce: státní zástupce = veřejný žalobce, dohlíží na dodržování zákonů a v přípravném řízení dohlíží na celou přípravuk právním úkonům (civilní řízení) Rozhodce: jsou soukromnínemusí mít VŠ stačí SŠs vyloučením veřejnosti,pracují na základě rozhodčí doložky, která je buď samostatná, nebo součást rozhodčí smlouvymusí mít odborné znalosti v určité oblastiřídí se zákonem o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčího nálezupokud si strany nestanoví pravidla v rozhodčí smlouvě tak pravidla stanovuje rozhodce, rozhoduje na základě listinných důkazůsvědci jsou povoláni jen výjimečně, vydávají rozhodčí nález je to rozhodnutí ve věci, nelze se proti němu dovolatdoručením nabývá právní moci Soudy Jsou nezávislé státní orgányVykonávají moc soudníV občanskoprávním řízení zajišťují ochranu subjektivních právv trestním řízení rozhodují o vině a trestu za trestné činyVe správním soudnictví přezkoumávají akty orgánů veřejné správyMimo soustavu těchto obecných soudů jako zvláštní ústavní orgán soudního typu stojí Ústavní soud, který v ústavním soudnictví rozhoduje o souladu obecných právních předpisů i individuálních rozhodnutí s ústavou. Organizace a činnost soudů: Úkolem soudů je autoritativně rozhodovat o návrzích, jako je žaloba nebo obžaloba, které jsou mu v zákonem stanovených věcech a zákonem stanoveným způsobem předloženy.Konkrétní rozhodnutí pak činí zejména v jednodušších případechsamosoudce, což je vždy profesionální soudce, nebo ve složitějších záležitostechsoudní senát. Ten je většinou tříčlenný a obsazen také jen soudci, u okresních soudů v něm ale zasedají i laičtí přísedící.V každé soudní budově pak pořádek udržuje justiční stráž každé soudní budově pak pořádek udržuje justiční stráž. Soustava soudů: Nejvyšší soudVrchní soudKrajský soudObecní soud Nejvyšší soud: Sídlí v Brně.a Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud: Sídlí v Brně.Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu.Dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů.Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti.Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy.je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Vrchní soud: Jeden z vyšších soudů.V České republice zřízeny dva vrchní soudy: Vrchní soud v Praze s působností vůči krajským soudům v Čechách, a Vrchní soud v Olomouci, do jehož obvodu spadají krajské soudy na Moravě a ve Slezsku.Nad nimi stojí už jen Nejvyšší soud. Existuje instituce vrchního zemského soudu, který je mezičlánkem mezi soudem zemským a Nejvyšším soudem. Krajské soudy: Rozhodují

Témata, do kterých materiál patří