Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Orgány činné v trestním řízení, druhy vyřízení případu před zahájením trestního stíhání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakterizujte postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání dle trestního řádu. Uveďte a popište jednotlivé druhy vyřízení případu před zahájením trestního stíhání a které orgány jsou oprávněny toto provést. Státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a co nejrychleji je vyřizovat. Jsou povinni poučit oznamovatele o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních. Vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni učinit všechna potřebná opatření k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů. Jsou povinni činit nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. K prověření oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a ostatních podnětů k trestnímu stíhání opatřují vyšetřovatel a policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zjišťují a zajišťují stopy trestného činu . Vyšetřovatel provádí úkony podle tohoto ustanovení u trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 3 roky. Právní posouzení trestného činu vyšetřovatelem je pro policejní orgán závazné. Vysvětlení nesmí být požadováno od osob, které mají zákonem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem. Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce, vyšetřovatel nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být zejména: odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednávání Státní zástupce, vyšetřovatel nebo policejní orgán odloží věc usnesením před zahájením trestního stíhání, je-li trestní stíhání nepřípustné, neúčelné, nebo když se nezjistí skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání. Dočasné odložení trestního stíhání je možné jestliže je to třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení, zvlášť závažného úmyslného trestného činu může vyšetřovatel se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního stíhání. Nejdéle však na dva měsíce.

Témata, do kterých materiál patří