Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společné jmění manželů, zástavní právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakterizujte společné jmění manželů /vymezení předmětu, zánik a vypořádání/. Specifikujte zástavní právo, jakou plní funkci a co může být zástavním právem jištěno. V manželství vzniká mezi manžely celá řada majetkových vztahů. Právní řád pokud se týká práv a povinností manželů v majetkových vztazích vychází ze zásady rovnoprávnosti manželů v těchto vztazích. Společné vlastnictví manželů: může vzniknout jen mezi manžely není určen podíl spoluvlastnického vztahu podíl je při zániku SVM zásadně ve stejné výši Předmět SVM Je vše co může být objektivně předmětem vlastnictví a co bylo některým z manželů nabyto za dobu trvání manželství. (příjmy z podnikání, mzdy, nemocenské dávky, pojistné plnění atd.) K předmětu SVM nepatří věci které jeden z manželů nabyl děděním bez ohledu na osobu zustavitele nabyl darem za trvání manželů od kohokoliv, včetně manžela pokud šlo o jeho vlastnictví věci které slouží osobní potřebě nebo k výkonu povolání jen jednoho z manželů věci vrácené podle předpisu o restituci Zánik SVM K zániku dochází obvyklými způsoby tj. prodejem, darováním, vyvlastněním, zničením, spotřebováním atd. SVM je vázáno pouze na dobu trvání manželství, proto zaniká nejpozději smrtí jednoho z manželů nebo jeho prohlášením za mrtvého, rozvodem, nebo prohlášením manželství za neplatné. K zániku SVM může dojít i v době trvání manželství v těchto taxativních případech : zrušení SVM soudem – na návrh jednoho z manželů uložení trestu propadnutí majetku trestním soudem – ochrana druhého z manželů vyhlášení konkursu – v případě úpadku v podnikatelské činnosti Vypořádání SVM Vypořádáním se rozumí uspořádání vlastnických vztahů mezi manžely k věcem, které byly předmětem SVM v době jeho zániku. Zásady při vypořádání SVM zásada stejné velikosti podílů zajištění potřeb nezletilých dětí přihlíží se k péči o rodinu a k zásluhám o nabytí a udržení společných věcí každý z manželů je oprávněn požadovat aby mu bylo uhrazeno co vynaložil na společný majetek a naopak uhradit co získal Formy vypořádání dohodou rozhodnutím soudu rozhodnutím soudu v dědickém řízení uplatněním zákonné domněnky Zástavní právo Je právem věřitele, kterým se zajišťuje splnění jeho pohledávky a jejího příslušenství. Předmětem zástavního práva mohou být věci, které jsou způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů majetkové povahy. Požadovatelnou vlastností předmětu je ocenitelnost. Vznik zástavního práva písemnou smlouvou schválenou dědickou smlouvou ze zákona Obsah právního vztahu oprávnění věřitele k zajištění předmětu, který zajišťuje plnění pohledávky, jej zadržovat až do úplného splnění pohledávky možnost žádat uspokojení pohledávky z tohoto předmětu po termínu její splatnosti

Témata, do kterých materiál patří