Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15. Dědické právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dědické právo Pojem, dědická sukcese, dědění ze závěti, dědění ze zákona, vydědění, neopomenutelný dědic, projednání dědictví. 5. Dědické právo upravuje přechod majetku zemřelé osoby (zůstavitele) na její právní nástupce (dědice) =dědické právní nástupnictví (dědická sukcese) prokázání smrti prohlídkou zemřelého a vydáním úmrtního listurozhodnutím soudu o prohlášení osoby za mrtvou (živelné katastrofy,pád letadla) předpoklad dědictví –existence pozůstalosti, tj. majetku, který byl ve vlastnictví (spoluvlastnictví) zemřelého v den smrti Kdo je dědic? každá FO, kromě nezpůsobilého dědice (úmyslný TČ proti zůstaviteli, jeho rodině)PO (s právní subjektivitou, příp. ta, která se závětí zřizuje - nadace, pouze na základě závěti) dědictví se nabývá okamžikem smrti zůstavitele (dědicové zatím s majetkem nemohou disponovat) nabytí majetku potvrzuje soud (kdo co dědí) dědic může dědictví odmítnout (výslovně u soudu do 1 měsíce, týká se celého dědictví, nesmí vzít zpět) dědí se pouze ze zákonaze závětiz kombinace obou důvodů 1. Dědění ze zákona vychází z příbuzenského, rodinného a podobného vztahu osob k zůstaviteli předpokládá se, že neexistuje závět´ v případě, že existuje závět´, dědí se pouze ta část pozůstalosti, na kterou se závětˇnevztahuje 4 skupiny: děti(z manželství i mimo manželství, adoptované ) +manžel nebo registrovaný partner zůstavitele (stejný podíl) v případě dětí zůstavitele, které nemohou dědit – jejich podíl připadne jejich dětem ! nemá-li zůstavitel děti, dědí se podle II. Skupiny ---- manžel(ka) + partner(ka) rodiče + osoba, která žila se zůstavitelem, ve spol.domácnosti po dobu nejméně 1 roku a pečovala o něj, či byla na něm odkázána výživou (manžel ½,ostatní rovným dílem) nedědí-li manžel (partner) ani rodiče – pak sourozenci a osoba-viz II. sk.(všichni rovným dílem) prarodiče, nejsou-li strýc, teta zůstavitele (rovným dílem) Odúmrť → není-li žádný zákonný dědic ani dědic ze závěti majetek zůstavitele připadá státu (nemůže odmítnout, dědění ze závěti ano) Dědicové nabývají majetek a zodpovídají za dluhy zůstavitele, avšak jen do ceny nabytého dědictví. 2. Dědění ze závěti (poslední vůle, testament) Závět´= rozhodnutí zůstavitele o svém majetku pro případ smrti (FO způsobilá k právním úkonům, příp. po dovršení 15 let formou notářského zápisu) Druhy závětí: vlastnoruční závěť= holografní musí být celá sepsána vlastní rukou vč. data pořízení a podpisu, napsaná strojem, na PC, cizí rukou, apod. = allografní musí být zůstavitelem vlastnoručně podepsána za přítomnosti dvou svědků, kteří ji musí také podepsat Neumí-li pořizovatel psát/číst musí to být v textu uvedeno vč. Údaje o tom, kdo závěť sepsal, nahlas přečetl (odlišný od pisatele, jak ji zůstavitel potvrdil a že jde skutečně o jeho vůli, podepsána 3 současně přítomnými svědky) formou notářského zápisu Obsah závěti – musí být patrno, kdo je dědicem a jaký podíl majetku mu připadne Podmínky připojené k závěti nemají právní účinky (např. jak je dědic povinen s dědictvím nakládat). Každá pozdější závětˇruší předcházející. Vydědění→listina o vydědění (možno zničit, odvolat) stejné náležitosti jako závěť vydědit lze pouzepotomkaze 4 důvodů (viz ObčZ) = ochrana oprávněných dědiců Neopomenutelný dědic=nezletilým potomkům se z dědictví musí dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona zletilýmalespoň ½ jejich zákonného dědického podílu Projednání dědictví tj. určení rozsahu majetku, rozdělení mezi dědice, potvrzení nabytí majetkuupřednostňuje se dohoda dědiců o vypořádání majetku (nesmí odporovat zákonu nebo dobrým mravům)projednáváNOTÁŘ jako soudní komisař za odměnu, soudu podá návrh na rozhodnutí, kterým řízení končíúkony notáře se považují za úkony soududodatečné projednání dědictví – v případě, že se objeví další majetek zůstavitele (ne jen dluhy !)prokáže se-li, že zůstavitel žije, soud rozhodne o zrušení vydaného rozhodnutí o vypořádání dědictvínepravý dědic– skutečný dědic je jiná osoba než která dědictví nabyla (nutno podat žalobu na vydání dědictví, do 3let od PM rozhodnutí o vypořádání dědictví)

Témata, do kterých materiál patří