Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Stát a právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. MO Stát a právo –právo– soubor pravidel, podle kterých se odedávna organizuje a řídí lidské spolužití –stát– forma organizace lidské společnosti – krajina s ohraničeným územím, svrchovanou mocí a svrchovanou vládou –prvky státu:1. obyvatelstvo 2. území 3. státní organizace –> vláda, státní moc, právní řád, ozbrojená moc – první státy: Čína, Indie, Mezopotámie – prostřednictvím svých řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla/předpisy, kterými usměrňuje chování obyvatelstva, organizací i státního aparátu = právo příslušného státu –funkce státu:1. vnější –> obrana –> zahraniční politika 2. vnitřní –> ekonomická –> sociální –právní norma– všeobecně závazné pravidlo chování uznané v předem stanovené formě a vynutitelné státem (postih za porušení právní normy =sankce) – tvoří je a vydávají příslušné státní orgány předepsaným postupem a v předepsané formě =legislativa –vyjádřená právními větami– normativní (příkazy, zákazy) – permisivní (povolení) –znaky:1. normativnost 2. právní závaznost 3. obecnost 4. vynutitelnost 5. stanovená forma – dodržování právních norem =zákonnost –3 články: hypotéza, dispozice, sankce –druhy:1. kogentní/imperativní x dispozitivní/podpůrné –> kogentní jsou bezvýhradně závazné a platné beze zbytku, realizují se tak, jak určuje předpis – dohoda je vyloučena –> v dispozitních si účastníci mohou svá práva a povinnosti upravit 2. univerzální x lokální –> univerzální platí pro celé území státu (např. mezinárodní smlouvy) –> lokální platí místně 3. generální x speciální –> generální: občanský a trestní zákoník –> speciální: obchodní zákoník, hmotné a procesní právo 4. zavazující x opravňující –> zavazující ukládají povinnost k aktivnímu jednání nebo zakazují určité činnosti –> opravňující umožňují volbu některého způsobu chování –tvorba právních norem:1. legislativa –> proces tvorby zákonů 2. novelizace –> změny, opravy právních předpisů –právní řád– souhrn všech právních předpisů a norem, které jsou státem stanovené a uznané – je vynutitelný – myšlenkový, logický (normy nejsou vzájemně v rozporu; každý zákon musí být v souladu s ústavou) celek – vše je projevem vůle legislativních orgánů – neustále se vyvíjí – je uspořádán stupňovitě podle důležitosti jednotlivých druhů právních předpisů (důležitost =právní síla) –ratifikace– uznání mezinárodní smlouvy –nařízení– platné v rámci společenství – nepotřebují žádnou formu implementace do právního řádu dané země – jsou automaticky akceptovatelné, jinak hrozí sankce –derogační klauzule– zrušovací ustanovení – uvedení, které dosavadní právní normy nebo celé předpisy se novým předpisem ruší (derogují) –Sbírka zákonů– je zde uveřejněna Ústava ČR, ústavní zákony, zákonná opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky Ústava – základní zákon státu s nejvyšší právní silou – na její dodržování dbá Ústavní soud – rigidní (ke změně nutný souhlas 3/5 většiny poslanců a senátorů), psaná – platná od 16. 12. 1992 – schválena Českou národní radou, v účinnost vešla 1. 1. 1993 –společně s Listinou základních práv a svobod tvoří Ústavní pořádek České republiky – 8 hlav, 113 článků – novelizace:2000 – vznik krajů 2000 – články o NATO 2001 – stabilita měny –> cenová stabilita –preambule– úvodní, slavnostní prohlášení – odkazuje na tradice –základní ustanovení– charakteristika ČR jako svrchovaného, jednotného a demokraticky právního státu – popsán princip dělby moci – lid je zdrojem a vykonavatelem moci (pomocí orgánů) – nikdo nemůže být proti své vůli zbaven občanství –„Každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá.“ – území republiky tvoří nedílný celek –státní symboly:1. velký státní znak –> 2 lvi, 2 orlice 2. malý státní znak –> červený podklad, bílý lev ve skoku s korunkou 3. státní barvy 4. státní vlajka 5. státní hymna 6. státní pečeť 7. vlajka prezidenta republiky –> heslo: „Pravda vítězí.“ 8. korunovací klenoty –> sv. Václav – koruna –> 16. století – žezlo a jablko –4 pilíře ústavy:1. zřízení republika –> funguje na základě územní samosprávy –> rozhodující je hlas lidu –> jde o nediktovanou formu –> hlavou státu je prezident 2. demokracie –> respektování všech lidských práv a svobod –> politika je založena na vládě většiny –> menšina má možnost stát se většinou –> vláda na dobu omezenou –> státní orgány jednají podle zákonů –> je možné se odvolat proti jednání státních orgánů –> pluralita politických stran –> všeobecné, volné, tajné, přímé a rovné volební právo 3. právní stát –> soudy jsou nezávislé –> je dodržována LZPS –> funguje právní řád –> zákonnost = dodržování zákonů a právních norem 4. sociální stát –> právo na odměnu za vykonanou práci –> právo na vzdělání, ochranu zdraví, rodiny a rodičovství –moc zákonodárná– legislativa –vykonává ji parlament:1. dolní komora –> poslanecká sněmovna –> 200 poslanců na 4 roky –> zásada poměrného zastoupení 2. horní komora –> senát –> 81 senátorů na 6 let –> každé dva roky se mění 1/3 –> většinový volební systém –inkompatibilita– neslučitelnost funkcí – nikdo nesmí být členem obou komor –aktivní volební právo– od 18 let –pasivní volební právo– do dolní komory od 21 let – do horní komory od 40 let – schůze obou komor jsou veřejné – komory jsou usnášeníschopné, je-li přítomna 1/3 poslanců/senátorů, k přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců/senátorů – návrh zákona prochází 3 čteními –> schválen sněmovnou –> senátem –> předán prezidentovi (právo veta/podepsání zákona) – přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident a předseda vlády –volný mandát– poslanec není odpovědný ani nemá přímou povinnost být naprosto loajální vůči straně; rozhoduje se podle vlastního svědomí a přání voličů –imunita– poslanci ani senátoři nemohou být trestně stíháni (ani po ukončení mandátu), pokud ke stíhání nedá daná komora parlamentu souhlas (mandátový a imunitní výbor) –interpelace– způsob kontroly činnosti vlády ze strany poslanců zákonodárného orgánu – dotaz, který předkládá poslanec určitému ministr

Témata, do kterých materiál patří