Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Rodinné právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Rodinné právo Pojem, manželství (svatební obřad, okolnosti vylučující uzavření manželství, zastoupení snoubence, práva a povinnosti manželů, zánik manželství). Úprava poměrů k nezletilým dětem, určení rodičovství (domněnky otcovství, popření otcovství). Osvojení a pěstounská péče, vyživovací povinnosti (krátká charakteristika jednotlivých druhů vyživovacích povinností). Registrované partnerství. Téma: Rodinné právo Rodinné právo = upravuje otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikajících při náhradní rodinné péči (osvojení, pěstounská péče) Hl. pramen:zákon č. 94/1963 Sb., o rodině (nejvýznamnější novela z r. 1998) 100 §§velmi významná norma (upravuje vztahy, ve kterých se všichni zcela běžně v každodenním životě ocitáme)v rámci rodinných vztahů neustále plníme povinnosti a vykonáváme práva (nedodržují-li se povinnosti – pak jsou vynutitelné)upravuje osobní poměry občanů (manželství, rodičovství, osvojení)vyjadřujezákladní zásady rodinného života Základní zásady rodinného života: rovnost ženy a muže v manželstvípodpora mateřstvíodpovědnost rodičů za všestranný rozvoj dětíochrana rodinyprincip solidarity (vzájemná pomoc) Majetkové vztahy částečně upraveny zákonem o rodině, ale z větší části Občanským zákoníkem (SJM, společný nájem bytu, dědění,…) 1. MANŽELSTVÍ =trvalé životní společenství muže a ženy založené zákonným způsobem hl. účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí (předpokladem uzavření manželství jesvobodné a dobrovolné rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství) (zákon č.o registrovaném partnerství – upravuje soužití osob stejného pohlaví) Svatební obřadsouhlasné=prohlášení o vstupu do manželství veřejnéslavnostnív přítomnosti dvou svědků Prohlášení při uzavírání manželství o vstupu do manželství (manželství vzniká společným prohlášením před oddávajícím o vůli vstoupit do manželství)o nevědomosti okolností vylučujících vznik manželství (není známa žádná zákonná překážka, která by bránila uzavření platného manželství)o vzájemné znalosti zdravotního stavu (žádná nemoc, kromě duševní) není překážkou pro uzavření manželstvío zvážení majetkových důsledků manželstvíprohlášení o příjmení (jednoho z nich = společné, každý si ponechá své dosavadní, příp. spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat na druhém místě příjmení předchozí/příp. jedno ze dvou předchozích) Dvě formy sňatku: civilní (občanský) sňatek –obřad se uskutečňuje před státním orgánem – Obecním úřadem, který vede matriku (dle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců) nebo jiným oprávněným úřadem církevní sňatek obřad se uskutečňuje před orgánem církve či náboženské společnosti registrované státem obě formy mají stejnou právní platnost a závaznost a platí pro ně stejná zákonná pravidla (Došlo-li nejdříve k uzavření občanského sňatku, pak následný církevní obřad nemá právní důsledky; Došlo-li nejdříve k církevnímu obřadu, pak následný občanský sňatek nelze uzavřít) Sňatek lze uzavřít i: v místě, kde žádný ze snoubenců nemá trvalý pobyt – zaleží na povolení příslušného správního orgánu – např. na Staroměstské radnici,…)v cizině – před zastupitelským úřadem, výjimečně před kapitánem námořní lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla, registrovaném v ČR, velitelem vojenské jednotky Armády ČR v zahraničí) Práva a povinnosti manželů (nelze je stíhat konkrétní sankcí, ale mohou být důvodem k rozvodu) stejná práva a povinnostižít spolubýt si věrnivzájemně respektovat svoji důstojnostpomáhat sispolečně vychovávat a pečovat o dětivytvářet zdravé rodinné prostředí O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně (pokud se nedohodnou o podstatných věcech – pak soud – minimum případů) Každý je oprávněn zastupovat druhého manžela v běžných záležitostech, v ostatních případech na základě plné moci. Majetkové vztahy – upraveny ve SJM Okolnosti vylučující uzavření manželství: bigamie (již ženatý muž/ vdaná žena)příbuzenství (předci a potomci, sourozenci mezi sebou, osvojenec a osvojitel, rodiče a děti)nezletilá osoba (jen výjimečně z důležitých důvodů může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let)duševní porucha (v důsledku které by osoba byla/je zbavena/omezena ve způsobilosti k právním úkonůmpoužití bezprávné výhrůžky nebo omylu, které se týká totožnosti jednonoho ze snoubenců, předložení falešných dokladů → vyskytne-li se uvedená okolnost,soud prohlásí manželství na neplatné(už od jeho počátku) →odpadne-li překážka neplatnosti, nastanekonvalidace (tj.„zhojení ran“ – např. dovršení věku zletilosti, znovu získání způsobilosti k PÚ, apod.) Zastoupení snoubence výjimečně jeden ze snoubenců nemusí být přítomen obřadujeho prohlášení, že vstupuje do manželství může učinitzástupcena základě plné moci(v ní musí být označen ten, s kým má být manželství uzavřeno, aby nedošlo k tomu, že si zástupce nevěsty pomýlí) Nicotné manželství= manželství, kterévůbec nevzniklo z důvodů: donucení fyzickým násilím jednoho z manželů k uzavření sňatkusňatku s osobou mladší 16 letnesplnění podmínek vyplývajících ze zákona o rodině Zdánlivé manželství = soužití druha a družky - nemají práva a povinnosti vyplývající ze zákona o rodině Zánik manželství (pouze zákonem stanoveným způsobem) smrtí manžela (dokladem je úmrtní list vydaný na základě lékařské prohlídky zemřelého) prohlášením za mrtvého jednoho z manželů (dnem PM rozsudku o prohlášení za mrtvého) rozvod soud na návrh jednoho z manželů manželství může (ale nemusí) rozvést, jestliže je manželství takhluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití soud bere v úvahu příčiny, které vedly k rozvratu (nevěra, neshody v intimním životě, způsobu výchovy dětí, alkoholismus…) Od 1.8.1998 – zásadní změna v právní úpravě rozvodu Podmínky pro rozvod jsou splněny, jestliže: manželství trvalo alespoň jeden rok přitom manželé spolu nežijí nejméně 6 měsíců oba s rozvodem souhlasí = soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu podmínkou jsou všakpísemné smlouvy účastníků, upravující do budou

Témata, do kterých materiál patří