Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Místní správa, obce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Postavení místní správy, působnost obcí a vztahy k orgánům státní správy. Charakterizujte orgány obcí a jejich pravomoci. Bezprostřední výkon veřejné správy spočívá v návaznosti na činnost ústředních orgánů státu na úrovní místní správy. Místní správa jako činnost sestává z místní správy a se státní správy s jejich charakteristickými rysy, vykonávané vždy na místní úrovni a to příslušnými orgány obecní samosprávy a místní státní správy. Působnost obcí Obec je při výkonu místní správy povolána k plnění úkolů, které jsou vymezeny rámcem tzv. působnosti obce. Působností obce se rozumí právně vymezený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. samostatná působnost – obecní správa a samospráva v jejímž rámci spravuje obec svoje záležitosti samostatně v souladu s platnými zákony a obecně závaznými právními předpisy. Přenesená působnost – výkon státní správy na svém územním obvodu - představuje podíl obce na výkonu státní správy Podléhají vládě a ústředním orgánům státní správy a okresním úřadům. Orgány obce Obecní zastupitelstvo Je nejvyšším samosprávným orgánem a zastupitelským sborem obce. OZ vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Zasedání OZ jsou veřejná, schází se podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Usnášeníschopné je je-li přítomna nadpoloviční většina. Platnost usnesení – nadpoloviční souhlas všech členů. Obecní rada Je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti obce. Je složena ze starosty, zástupce či zástupců a dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad jeho členů. Počet členů musí být nejméně 5 a nejvýš 13, vždy lichý počet.Zasedání OR jsou neveřejná. Schází se podle potřeby a usnáší se většinou hlasů. Zřizuje a ruší odbory a komise, se souhlasem okresního úřadu řídí činnost komisí a obecního úřadu v samostatné působnosti obce a ukládá jim úkoly. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá obecnímu zastupitelstvu, při výkonu přenesené působnosti je podřízena okresnímu úřadu. Starosta Reprezentuje obec navenek a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích. Starostu volí obecní zastupitelstvo a jemu je také starosta odpovědný za svou činnost. Starosta svolává a řídí zasedání obecního zastupitelstva, podepisuje zápis o průběhu jednání, obecně závazné vyhlášky nebo jiné usnesení obecního zastupitelstva. Připravuje, svolává a řídí schůze obecní rady a podepisuje její usnesení. Je oprávněn pozastavit výkon usnesení obecní rady v samostatné působnosti, pokud má za to že je nesprávné a věc pak předložit k rozhodnutí zasedání obecního zastupitelstva. Komise a odbory Nejdůležitější jsou finanční a kontrolní. Jiné nemusí být zřízeny. Zřizuje je obecní rada ze zaměstnanců obecního úřadu.

Témata, do kterých materiál patří