Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. Věcná práva k věcem cizím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Věcná práva k věcem cizím Charakteristika věcných břemen, zadržovacího práva a zástavního práva, věcná břemena (pojem věcných břemen, vznik věcných břemen, obsah věcných břemen a jejich zánik), zástavní právo a právo zadržovací (funkce, předmět, vznik, realizace, zánik), katastr nemovitostí (pojem, zápisy do katastru nemovitostí, obsah katastru nemovitostí, stručná charakteristika právní úpravy katastru nemovitostí). Věci a práva (§118 – §121) Věci předmět občanskoprávních vztahůohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (cenu), práva nebo jiné majetkové hodnoty základní rozdělení věcí: hmotné (majetek)nehmotné (majetková práva) cílem právní úpravy – je ochrana užívání věcí a) Hmotné věci =prostorově vymezené a poznatelné lidskými smysly movité = přemístitelné (auto, stůl, kniha) nemovité = nedá se s nimi hýbat (pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty) spotřebitelné – spotřebují se naráz, jen na jedno užití (potraviny, uhlí, benzín) opotřebitelné – užitím nezanikají, postupně se opotřebovávají (boty) zastupitelné (hromadné) – pouze v množství, určeném počtem, váhou, mírou (fůra písku, pytel obilí). Jedna věc může zastoupit druhou (fůra kamení) nezastupitelné (individuálně určené) – stroj, automobil, dům dělitelné– lze je reálně rozdělit, aniž by se neznehodnotily (pozemek, fůra písku) nedělitelné– lze je rozdělit jen právně (ideální podíly) – dědictví Součást věci náleží k hlavní věci tak, že nemůže být oddělena aniž by se tím hlavní věc znehodnotila (auto x motor) Příslušenství věci samostatné věci, určené k tomu, aby byly užívány společně s hlavní věcí (autolékárnička), avšak nemusí b) Nehmotné věci nemají ani hmotnou podstatu ani prostor vymezeníale mají majetkovou hodnotu (oceňují se)jsou umístěny nahmotném nosiči – příběh na papíře, píseň v notovém zápisu, vynález ve vzorci, projektu, disketě, CD, apod.jsou to především produkty myšlení, např. nápady vědecká, umělecká, literární díla technické zkušenosti vynálezy know-how – technické postupy, pracovní postupy – výroba Becherovky právo něco používat - licence povolení použití vynálezu při výrobě ochranné známky – OK, Škoda (ochrana atraktivního zboží před napodobeninami) Věcná práva = práva zajištující moc osoby nad věcí, která působí vůči všem ostatním subjektům tak, že jim přikazuje nerušit vlastníka ve výkonu jeho práv. věcnými právy jsou : právo vlastnickédržbaspoluvlastnictví(SJM, podílové spoluvlastnictví)věcná práva k cizím věcem(zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena a podzástavní právo) d) Věcná práva k věcem cizím věcná práva jsou spojena s určitou věcí zástavní právověcná břemenazadržovací právo Zástavní právo věc určená k zajištění pohledávky vznik zástavy vznik zástavního práva zástavní smlouva movitá věc(odevzdat věřiteli, třetí osobě do úschovy, příp. zápis do Rejstříku zástav nemovitá věc(zápis do KN) soudcovské zástavní právo(exekuce) zákonné zástavní právo(FÚ – daňové pohledávky) realizace zástavy v případě nesplnění závazku dlužníkem je věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy veřejná dražba soudní prodej zástavy zánik zástavního práva zaplacením dluhu (zanikne-li pohledávka, zanikne i zástavní právo) dohodou stran vzdání se zástavního práva věřitelem soudní dražbou zničení zástavy, apod. Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného (váží se k nemovitosti, ne k vlastníkovi nebo k osobě-oprávněnému z věcného břemene) (něco konat x něčeho se zdržet x něco strpět) přecházejí s vlastnictvím věci na nového vlastníkavznikají: smlouvou (písemnou, vklad do KN dle polohy nemovitosti) dědictvím rozhodnutím soudu (rozhodnutím o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví reálným rozdělením věci, právo chůze před pozemek), vydržením, ze zákona (např. umožnit vstup na pozemek – dle vodního, rybářského, plynárenského,aj. zákonů) POZOR ! je obtížné se jich zbavit zanikají: smlouvou, rozhodnutím soudu, smrtí (je-li vázáno na zemřelou osobu) Zadržovací právo - jednostranný právní akt -oprávnění věřitele zadržet dlužníkovu movitou věc na zajištění své pohledávky (např. auto v autobazaru) -vzniká zadržením, dlužník musí být bezodkladně vyrozuměn, věc nesmí být zpeněžena -zaniká zaplacením, příp. zkázou, vzdáním se zadržovacího práva Katastr nemovitostí – evidence o všech nemovitostech v ČR geometrické a polohové určení nemovitosti, parcelní č. druhy a výměry pozemků popisná a evidenční čísla údaje o vlastnictví, zástavních právech, břemenech Údaje KN – závazné pro nemovitosti vedené v daném katastru Výpisy z katastru – na požádání za poplatek 100,-Kč

Témata, do kterých materiál patří