Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obchodni pravo-pojem a prameny OP, co je podnikani, kdo muze v CR podnikat, obchodni spolecnos

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Obchodní právo:pojem a prameny OP, co je podnikání, kdo může v ČR podnikat, nekalá soutěž, jak vznikají obchodní společnosti a charakterizujte jejich typy POJEM A PRAMENY Obchodní právo je souhrn norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Hlavním pramenem obchodního práva je obchodní zákoník, má 775 paragrafů a obsahuje zejména ustavení o podnikatelích a podnikání, o obchodních společnostech, o družstvu. Obchodní právo jako samostatné právní odvětví souvisí s občanských právem, od kterého bylo odděleno. Otázky, pro něž nemá speciální ustanovení obchodní zákoník, se řeší pomocí obecných předpisů občanského práva. PODNIKÁNÍ A PODNIKATEL Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Oprávněnými podnikateli v ČRjsou osoby tuzemské i zahraniční, fyzické i právnické, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v jiné evidenci. Evidence podnikatelů je nutná hlavně k účelům daňovým a kontrolním. Obchodní rejstřík vedou pověřené soudy a zapisují do něj obchodní společnosti, družstva, jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon (státní podniky) a zahraniční podnikatele. NEKALÁ SOUTĚŽ V tržním ekonomické soustavě si podnikatelé konkurují, jejich soutěžení směřuje k žádoucí převaze nabídky nad poptávkou. Zákonem o ochraně hospodářské soutěže jsou zakázány kartelové dohody podnikatelů, jimiž by vyloučili soupeření dorozuměním se např. o cenách. V hospodářském soutěžení je nutné dodržovat morální zásady a pravidla poctivého podnikání. Jejich porušení, které je způsobilé poškodit jiné soutěžitele nebo spotřebitele, se nazývánekalá soutěž. Za nekalou soutěž se považuje zejména: a) klamavá reklama - vyvolávající mylné představy b) klamavé označování zboží a služeb c) vyvolávání nebezpečné záměny - napodobením cizích výrobků nebo jejich obalů d) parazitování na pověsti podniku - moje výrobky jsou rovnocenné s konkurentovými e) podplácení - s cílem zvítězit v soutěži o zakázku f) zlehčování - pomlouvání soutěžitelů, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství g) ohrožování zdraví nebo životního prostředí - nedodržováním norem o životním prostředí Kdo je nekalou soutěží poškozen, může se v soudním řízení domáhat náhrady škody. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Jejími zakladateli a společníky mohou být osoby fyzické i právnické. Zakládá se společenskou smlouvou podepsanou zakladateli. Je-li společnost založena jediným zakladatelem, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat: obchodní firmu a typ společnosti, sídlo společnosti a předmět jejího podnikání, jména a bydliště zakladatelů a určení statutárního orgánu. Společnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku. Ke zrušení a zániku obchodní společnosti dochází buď z vlastní iniciativy, nebo rozhodnutím soudu. Zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. V právní teorii se rozlišují obchodní společnosti osobní a kapitálové. Ve společnostech osobních není stanovena povinná výše základního kapitálu, společníci neomezeně ručí za závazky společnosti, osobně v ní pracují, účastní se její správy a mohou z ní vystoupit. V kapitálových společnostech je určena minimální výše základního kapitálu, společníci nejsou povinni ve společnosti pracovat, účastní se majetkovými vklady, ručení za závazky společnosti je omezeno. Z uzákoněných čtyř forem obchodních společností je jedna osobní (veřejná obchodní společnost) a tři kapitálové (společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost). TYPY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST = V. O. S. Je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Každý společník je oprávněn k obchodnímu vedení společnosti podle zásad dohodnutých ve společenské smlouvě. Společnost může vést i jeden ze společníků, ale ostatní musí informovat. Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit nový společník nebo dosavadní vystoupit. Na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence. Tzn., že společník nesmí podnikat bez souhlasu ostatních mimo společnost ve stejném oboru, který je jejím předmětem podnikání. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST = K. S. Je společnost, v níž jeden nebo více společníků (komanditisté) ručí za její závazky svými vklady do společnosti a jeden nebo více společníků (komplementáři) ručí celým svým majetkem. Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu vklad určený společenskou smlouvou – minimálně 5 000 Kč. K vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Rozdělení zisku na část pro komanditisty a komplementáře se řídí společenskou smlouvou, pokud to ve smlouvě není ustaveno, dělí se zisk na poloviny. Zákaz konkurence platí pro komplementáře, ale neplatí pro komanditisty, pokud to společenská smlouva neustavuje jinak. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM = S. R. O. Je společnost, která může mít maximálně 50 společníků. Její základní kapitál tvoří úhrn vkladů společníků a je nejméně 200 000 Kč. Každý společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého vkladu, který činí minimálně 20 000 Kč.Tuto společnost může založit i jediná osoba. Práva a povinnosti společníka se řídí jeho obchodním podílem, jehož výše se určuje podle poměru jeho vkladu k základnímu kapitálu společnosti. Při hlasování na valné hromadě se počítá jeden hlas na každých 1 000 Kč vkladu. Společník není oprávněn ze společnosti vystoupit, jeho účast ve společnosti může ze závažných důvodů na jeho požádání zrušit soud. Potom mu společnost vyplatí vypořádací podíl. Úmrtím společníka přechází jeho obchodní podíl na dědice. Společnost se může u soudu domáhat vyloučení společníka. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada všech společníků, zde je vyhrazeno rozhodování o nejdůležitějších záležitostech.

Témata, do kterých materiál patří