Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní norma - Vznik, druhy, dělení, struktura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právní norma: (Vznik, druhy, dělení, struktura). Právní norma Jsou objektivně, obecně a závazná pravidla chování, jejichž dodržování je zabezpečeno státem. Každá právní norma představuje základní prvek platného práva, je elementem systému právních norem plného smyslu a obsahu nabývá teprve jako část systému práva Právní norma je vydána, aby určité vztahy ve společnosti regulovala. Její dodržování je vynutitelné státem. Znaky právní normy: Normativnost – stanoví příkaz, zákaz, nebo oprávnění.Je společná všem normám, nikoli pouze právním.Stanoví, co má být a ne to co je.Právní závaznost – norma může být radou i doporučením, musí ji dodržovat všichni.Obecnost – je nejen závazná, ale je obecně závazná (neřeší jednotlivý konkrétní případ, ale vztahuje se na neurčitý počet případů).Vynutitelnost státním donucením – zvláštním druhem st. donucení je sankce.To je zvláštní újma, která postihuje porušitele právní normy (např.: Test odnětí svobody, pokuty,…).Zvláštní státem stanovená, nebo uznávaná forma – aby právní norma byla platná, musí mít st. Stanovenou, nebo uznanou formu.Tyto formy jsou tzv. Prameny práva (ústava, zákon, vyhláška,…) Vznik právních norem: Tvorba právních norem se nazývá legislativa. Působnost norem: Místní, územní – je to prostor, kde se předpis uplatňuje a kde působí.Časová – Je to určitý čas působení.Věcná – Čeho se norma týká.Osobní – Na které osoby se vztahuje, koho se týká. Dělení právních norem: Podle vymezení pravidla chování:Přikazující – přikazuje, jak se máme chovat (např.: zaplatit daň).Zakazující – zakazují některé chování (např.: podnikatelé nesmějí uzavírat kartelové dohody).Opravňující – dovolují nějaké chování, umožňují volbu některého způsobu chování (např.: svatba) Podle závaznosti:Kogentní – donucující – stanoví právní chování, které je pro subjekty závazné a neměnitelné – jsou typické pro právo veřejné (finanční, trestní) a jde o neměnnou právní závaznou normu, kterou se musíme řídit, jsou závazné bezvýhradně (zaměstnavatel musí poučit o bezpečnosti práce).Dispozitivní – podpůrné – stanoví pravidlo chování, které subjekty mohou, ale nemusí použít. Jsou typické pro právo soukromé (občanské, obchodní, rodinné,…). Jsou relativně nezávazné.Je podpůrnou normou, jelikož umožňuje různé výklady subjektů práva.Podle toho kde normy působí:VnitrostátníMezinárodníPodle obsahu:Normy práva rodinného, obchodního, občanského….Dělení podle struktury: Struktura normy: HYPOTÉZA - obsahuje předpoklady nebo podmínky, za nichž se má uskutečnit pravidlo obsažené v dispozici (jestliže). DISPOZICE - je nejdůležitější část právní normy neboť obsahuje vlastní pravidlo chování. Vyplývají z ní práva a povinnosti příslušného subjektu, tvoří jádro normy, bez kterého nemůže existovat (pak jet v obci 50km/h). SANKCE - nastupuje v případě porušení zákona = následek, který nastoupí v případě porušení dispozice. (Není to jen trest odnětí svobody ale například i povinnost k náhradě škody). Platnost právních norem: Znamená, že při tvorbě normy jsou splněny všechny náležitosti předepsané právním řádem.Platná norma je vydána tím orgánem, který je k vydání kompetentní.Platná norma má podobu některého z pramenů práva.Platná norma byla řádně vyhlášena. Právní norma byla vytvořena předepsaným způsobem příslušným státním orgánem (prošla legislativním procesem a stala se součástí právního řádu). Je platná ode dne vydání – vyhlášení. Účinnost: Povinnost je řídit předpisem a dodržovat jej.Nastává od momentu vynutitelnosti. V některých předpisech může účinnost nabývat v den vyhlášení, tedy ve stejný den jako platnost. Zde se shoduje den účinnosti a platnosti. Většina právních předpisů však nabývá účinnosti později. Platnost a účinnost může být ve stejný den, ale účinnost platnosti předcházet nemůže. To znamená, že vždy musí být nejdříve platnost. Působnost právních norem: Stanovení rozsahu, v jakém se norma použije na konkrétní případ se zřetelem k době, místu, subjektu právního vztahu nebo předmětu právní úpravy. Časová působnost -ohraničena určením od kdy do kdy podle ní vztahy mají být upravovány. Den, kdy norma nabývá platnost je buď určen, nebo je to patnáctý den po vyhlášení.Prostorová působnost - stanovení rozsahu, v jakém se norma použije se zřetelem k místu.Osobní působnost – na jaké osoby se stahuje a koho se týká.Věcná působnost – vymezení okruhu společenských vztahů, např. právní vztahy v oblasti školství, obchodu, zaměstnanosti. Stát organizuje společnost především pomocí právních norem, které sám stanovuje a svou mocí je schopen vynutit jejich dodržování. Právo exteritoriality – znamená, že zákony ČR působí i mimo území určitého státu – (Např.: ambasáda).

Témata, do kterých materiál patří