Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Část 1 donucovací prostředky (vše dle zákona 553/1991 sbírky, a TZ č.40/2009 sbírky) Právní důvody použití DP. Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. (Paragraf 18 odst. 2) Podle čeho se strážník rozhoduje, jaký DP použije? O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání. (paragraf 18 odst. 4) Jaké jsou povinnosti strážníka, před použitím DP? Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy "jménem zákona" s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g); to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. (paragraf 18 odst. 3) Jaké jsou povinnosti strážníka, při použití DP? Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. (paragraf 18 odst. 5) Kdy je strážník oprávněn použít pouta? při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu, při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona, která klade odpor, nebo proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka. (paragraf 18a odst. 1 písm. a, b, c) Kdy může strážník použít psa? Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa; ustanovení tohoto zákona o donucovacích prostředcích se přitom použije obdobně. (paragraf 19 odst. 1) Které jsou 4 skupiny osob, proti nimž nesmí strážník použít většinu DP? Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let (paragraf 22) Které DP může strážník použít i proti osobám se zvláštním omezením? Všechny pokud útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku a nelze-li odvrátit nebezpečí jinak. (paragraf 22) Část 2 Služební zbraň Co se rozumí zbraní v rámci oprávnění strážníka k použití SZ a kdo je držitelem zbraně? krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona obec. (paragraf 20 odst. 3) Jaké jsou povinnosti strážníka před použitím SZ? Před použitím služební zbraně je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. (paragraf 20 odst. 4) Jaké jsou povinnosti strážníka při použití SZ? Při použití služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje. (paragraf 20 odst. 5) Kdy je strážník oprávněn použít SZ? za podmínek nutné obrany nebo za podmínek krajní nouze, aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet. (paragraf 20 odst. 1) Vysvětlete podmínky nutné obrany. Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku (TZ) Vysvětlete podmínky krajní nouze. Někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněném trestním zákonem Nesmí být závažnější než skutek, nebo stejně závažný, který by hrozil nebo byl (TZ) Vysvětlete, kdo je nebezpečný pachatel. No jelikož zákon nestanovuje kdo je a kdo není nebezpečný pachatel tak lze říci, že nebezpečný pachatel je takový pachatel, u kterého je předpokladem nějaká nebezpečnost např. dříve odsouzen, má u sebe zbraň kterou chce použít k páchání TČ, má speciální výcvik např. voják, který chce nebo páchá TČ atd. podle situace a co vás napadne (improvizace) Uveďte všechny povinnosti, které má strážník po použití SZ. Po každém použití služební zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, musí strážník ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření. Bezprostředně po každém použití služební zbraně, jakmile to okolnosti dovolí, je strážník povinen učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití služební zbraně. O každém použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně je strážník povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii (§ 3 odst. 1), a sepsat úřední záznam. (paragraf 21 odst. 2)

Témata, do kterých materiál patří