Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Teorie práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Teorie práva Právo a stát (pojem), prameny práva (druhy pramenů práva, základní právní systémy), právo subjektivní a objektivní, právo veřejné a soukromé, právní norma (pojem, rozdíl mezi normami právními a morálními, druhy právních norem, působnost, metody výkladu právních norem), analogie v právu. Teorie práva I. Stát a právo Vznik práva a státu Od počátku vzniku lidské společnosti lidé regulovali mezilidské vztahy pravidly chování, která nejdříve měla obyčejový/zvykový nebo náboženský charakter. Postupně došlo k formování státu a práva a regulaci vztahů normami, jejichž dodržování je spojeno se sankcí. Stát = organizační soustavou společnosti, která má své ohraničené území, občany, řídící orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc vydává všeobecně závazná pravidla, kterými se obyvatelstvo, organizace i státní orgány musí říditprostřednictvím státní organizace a ozbrojené moci si vynucuje dodržování všeobecně závazných norem/předpisů Právo = souhrn norem (pravidel chování) vydaných nebo uznaných státem, které jsou všeobecně závazné a jejich dodržování je vynucováno (sankciováno) státní mocí (autoritou) reguluje chování fyzických osob (FO), právnických osob (PO), společnosti jako celkuregulace formou příkazů, zákazů, dovoleníporušení pravidel chování má za následek újmu – ............................... Morálka x právní vědomí x právo Chování a jednání subjektu je řízeno: morálkou právním vědomím zákonem sankcí je ................................................................... morálky se různí v různých skupinách lidí (vrazi, sportovci), národech (Afrika x Evropa) Právní vědomí je souhrn právních názorů, představ, pocitů a skutečných vědomostí, které vyjadřují vztahy občanů k platnému právu Ten, kdo respektuje morálku a má povědomost o právu se téměř nedostává do rozporu se zákonem (právem)! Objektivní právo = souhrn všech platných právních norem (PN), které upravují společenské vztahy ve státě není určeno konkrétním osobám, ale obecně Subjektivní právo = právní možnost subjektu chovat se určitým způsobem podle objektivního práva, tj. oprávnění, popř. nárok účastníka právního vztahu, který se ho bezprostředně dotýká (např. subjektivní právo věřitele, aby dlužník splatil dluh) 1. Domácí úkol Uveď, co rozumíš pod „Neznalost zákona neomlouvá“Uveď příklad nemorálního chování FO II. Prameny práva tj. formy, v nichž je právo obsaženo a kde je možné právo hledat v různých zemích různé prameny rozlišujeme 4 hlavní druhy pramenů práva: zákony (normativní akty)právní obyčejesoudní precedentynormativní smlouvy Z hlediska jednotlivých pramenů rozlišujeme: právo psané – zákony se vydávají stanoveným způsobem, mají psanou formuprávo nepsané – právní obyčeje, v písemné formě pouze neoficiální texty,soukromě sepsané sbírky právními vědci 1.Typy právní kultury rozeznáváme 2 hlavní typy soudobé rozvinuté právní kultury: a) Kontinentální evropský (Evropa) hlavní pramen práva –zákonvývoj byl ovlivněn římskoprávním systémem a institutůprávo se dělí na veřejné, soukroméuplatňuje se v Evropě (mimo VB) a v bývalých koloniíchCode Civil z r. 1804 (vzor pro kodifikaci práva v Evropě) b) Anglosaský Common Law hlavní pramen práva -právní obyčej, soudní precedentvyvinulo se ve feudálních dobách v Anglii, jeho potřebám bylo staré feudální právo přizpůsobovánoprávo soudní praxe - podle výroků soudců se utvářely právní instituce (v jejich rozhodnutích bylo nalézáno právo, které odpradávna existovalo v myslích lidí )uplatňuje se v USA, VB/jejich koloniíchkromě tradičních pramenů vzrůstá význam psaného práva (zákonů) ! c) Různorodá tradiční náboženská práva v islámských a rozvojových zemích islámské právo – platí pro příslušníky islámské víry, omezuje se na oblast osobního statutu (rozdílná práva mužů a žen, postavení rodiny, rodičů apod.), v ostatních věcech seprolíná s formami a prvky evropských právních kultur šáríja = jediné boží právo = univerzální systém pravidel chování každého muslima hindské právokmenová práva (obyčeje a přírodní náboženství) 2. Domácí úkol Uveď, jaký typ právní kultury je aplikován v Nigérii, Indii, Mali, Etiopii. Zhlédni dokument České televize „Děti na popravišti“ – ivysílání ČT 2 ze dne 21.9.2010 (21.35hod) Odpověz na otázky k dokumentárnímu filmu: Jaký právní systém je aplikován v Íránu?Od jakého věku je iránská dívka považována za zletilou?Jak se jmenuje advokát hájící práva nezletilých odsouzenců?Kolika nezletilým odsouzencům zachránil život?Co rozumíš pod pojmem „krvavé peníze“?Jak se v Íránu vykonává trest smrti? 2.Druhy pramenů práva ZÁKON je tvořen zákonodárnou činností státustanovuje závazná pravidla chování pro FO/PO/stát/... PRÁVNÍ OBYČEJ nenívytvářen zákonodárnou činností státuje spontánním zachováním určitých dlouhotrvajících zvyklostí, které se ustálily a jsou všeobecně uznávány společností/státemje vynutitelný státní mocíneoficiálně sepsaný ve sbírkách obyčejů SOUDNÍ PRECEDENT je právo vytvářené soudy (soudci právotvoří)soud svým rozhodnutím řeší případ dosud neupravený PNrozhodnutí je všeobecně závazné v případě řešení případu stejného druhuje vynutitelné NORMATIVNÍ SMLOUVA smlouva, která má obecnou platnost a závazně reguluje určitou skupinu právních vztahů stejného druhu blíže neurčeného počtu subjektůnapř. kolektivní smlouvy mezi zaměstnanci x zaměstnavateli x odbory mezinárodní smlouvy (Lisabonská, Maastrichtská,...) Prameny práva v ČR –výlučně normativní právní akt (zákon) a jen výjimečně normativní smlouvy K obyčeji, resp. k morálce (která je utvářena za podobných podmínek jako obyčej) lze přihlédnout jen tam, kde se odkazuje na „dobré mravy“, veřejný zájem, apod. • Právo veřejné upravuje takové právní vztahy, ve kterých stát vystupuje jakonadřízený nositel moci vůči podřízeným osobám (trestní, správní, finanční právo) Podřízeným osobám jsou obvykle ukládány povinnosti • Právo soukromé upravuje takové právní vztahy, ve kterých jsou si všichniúčastníci rovni (občanské, obchodní, rodinné právo) V. Právní norma (PN ) = všeobecně závazné pravidlo chování, které je

Témata, do kterých materiál patří