Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8. Spoluvlastnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Spoluvlastnictví Dvě formy spoluvlastnictví a jejich charakteristika - podílové spoluvlastnictví (způsoby nabytí podílového spoluvlastnictví, správa společné věci, princip majorizace, předkupní právo, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), společné jmění manželů (předmanželská smlouva, vznik společného jmění, předmět společného jmění, co není předmětem společného jmění, zúžení a rozšíření společného jmění, správa společného jmění, zánik a vypořádání společného jmění). Věci a práva (§118 – §121) Věci předmět občanskoprávních vztahůohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (cenu), práva nebo jiné majetkové hodnoty základní rozdělení věcí: hmotné (majetek)nehmotné (majetková práva) cílem právní úpravy – je ochrana užívání věcí a) Hmotné věci =prostorově vymezené a poznatelné lidskými smysly movité = přemístitelné (auto, stůl, kniha) nemovité = nedá se s nimi hýbat (pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty) Katastr nemovitostí – evidence o všech nemovitostech v ČR geometrické a polohové určení nemovitosti, parcelní č. druhy a výměry pozemků popisná a evidenční čísla údaje o vlastnictví, zástavních právech, břemenech spotřebitelné – spotřebují se naráz, jen na jedno užití (potraviny, uhlí, benzín) opotřebitelné – užitím nezanikají, postupně se opotřebovávají (boty) zastupitelné (hromadné) – pouze v množství, určeném počtem, váhou, mírou (fůra písku, pytel obilí). Jedna věc může zastoupit druhou (fůra kamení) nezastupitelné (individuálně určené) – stroj, automobil, dům dělitelné– lze je reálně rozdělit, aniž by se neznehodnotily (pozemek, fůra písku) nedělitelné– lze je rozdělit jen právně (ideální podíly) – dědictví Součást věci náleží k hlavní věci tak, že nemůže být oddělena aniž by se tím hlavní věc znehodnotila (auto x motor) Příslušenství věci samostatné věci, určené k tomu, aby byly užívány společně s hlavní věcí (autolékárnička), avšak nemusí b) Nehmotné věci nemají ani hmotnou podstatu ani prostor vymezeníale mají majetkovou hodnotu (oceňují se)jsou umístěny nahmotném nosiči – příběh na papíře, píseň v notovém zápisu, vynález ve vzorci, projektu, disketě, CD, apod.jsou to především produkty myšlení, např. nápady vědecká, umělecká, literární díla technické zkušenosti vynálezy know-how – technické postupy, pracovní postupy – výroba Becherovky právo něco používat - licence povolení použití vynálezu při výrobě ochranné známky – OK, Škoda (ochrana atraktivního zboží před napodobeninami) Věcná práva = práva zajištující moc osoby nad věcí, která působí vůči všem ostatním subjektům tak, že jim přikazuje nerušit vlastníka ve výkonu jeho práv. věcnými právy jsou : právo vlastnickédržbaspoluvlastnictví(SJM, podílové spoluvlastnictví)věcná práva k cizím věcem(zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena a podzástavní právo) c) Spoluvlastnictví jedna věc - ve spoluvlastnictví dvou a více osob rozlišujeme: podílové vlastnictvíspolečné jmění manželů i. Podílové vlastnictví určuje jak se spoluvlastníci podílejí na užitcích věci a jaké nesou náklady udává se zlomkem, např. 1/5 nebo % není-li stanovenavelikost podílů (ze smlouvy,závěti, rozhodnutí soudu), podíly jsou stejné při hospodaření se společnou věcí je rozhodující většina hlasů (dle ideálních spoluvlastnických podílů) – menšina se podřizuje většině!, ochrana přehlasovaných, proti svévolnému uplatňování práva většinovým spoluvlastníkem, je zajištěna možností podáním žaloby k soudu, který v dané věci rozhodne! (např. velká investice, přístavba) o svém podílu může každý samostatně rozhodovat (závěť, zástava) – jediné OMEZENÍ v případě PRODEJE! (převede-li je smlouva neplatná) ostatní spoluvlastníci –PŘEDKUPNÍ PRÁVO, tj. povinnost spoluvlastníka nabídnout svůj podíl ostatním za stejných podmínek jako třetí osobě (pouze nejedná-li se o osoby blízké) není-li předkupního práva využito, může spoluvlastník svůj podíl převést na třetí osobu zrušení spoluvlastnictví dohodou rozhodnutím soudu - reálné rozdělení - přikázáním věci jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu - prodej věci a rozdělení výtěžku podle podílů ii. Společné jmění manželů jen mezi manželipředmětem vše, co za manželství společně nabyli (i pouze jedním z manželů), příp. i závazky, které jednomu nebo oběma za manželství vznikly výjimka : dary, dědictví, restituce, věci osobní potřeby rozšíření, zúžení rozsahu společného jmění formou notářského zápisu (soud rozhodne na návrh jednoho z manželů o zúžení v případě získání oprávnění k podnikatelské činnosti druhého) manželé všechny věci užívají společně, hradí náklady na jejich údržbuběžné záležitosti týkající se majetku může vyřizovat každý zvlášť bez souhlasu druhéhodůležité záležitosti – společně, vznikne-li u jednoho dluh může být zaplacen ze SJMzánik SJM : se zánikem manželství (vypořádání písemnou dohodou, příp. rozhodne soud) odsouzením – trest propadnutí majetku

Témata, do kterých materiál patří