Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Trestní zákon, trestný čin

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účel trestního zákona. Pojem a znaky trestného činu. Charakteristika a rozbor materiálního znaku. Pojem a znaky skutkové podstaty trestného činu, jejich rozbor obecně a konkrétní ustanovení § 219, 234, 241 a 248 trestního zákona. Účel trestního zákona Trestní zákon chrání společnost, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy občanů a organizací před jednáními zvlášť nebezpečnými pro společnost (trestnými činy) a to tím, že určuje co je trestný čin a stanoví za ně tresty a ochranná opatření. Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty ukládání a výkon trestů ochranná opatření Pojem trestného činu Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Čin jehož stupeň nebezpečnosti je nepatrný, není trestným činem i když jinak vykazuje znaky trestného činu. Znaky trestného činu čin nebezpečný pro společnost trestně odpovědný pachatel znaky uvedené ve zvláštní části trestního zákona zavinění trestnost Materiální znak Stupeň nebezpečnosti pro společnost je určován : významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen (dle systematiky TZ a trestní sazby) způsobem provedení činu ( např. surovým způsobem ) jeho následky (škodlivá změna která vznikla na chráněném zájmu a předmětu útoku) okolnostmi za kterých byl čin spáchán ( za živelní pohromy – přitěžující, pod nátlakem – polehčující okolnost) osobou pachatele (např. blízký věku mladistvého pachatele, recidivista atd.) mírou zavinění (úmyslné, nedbalostní) pohnutka – motiv (vůle kterou vyjadřuje pachatel navenek např. zištný motiv nebo naopak tíživé poměry) Skutková podstata trestného činu Souhrn objektivních a subjektivních znaků trestného činu určitého druhu, které stanoví – určují o jaký konkrétní trestný čin se v daném případě jedná. Skutkové podstaty trestného činu můžeme třídit podle těchto hledisek : podle závažnosti TČ základní – základní odstavec příslušného § kvalifikované – druhý a vyšší odstavec v § TZ privilegované – činí určité jednání mírněji trestné podle úpravy jednoduché – např. § 247 krádež složité – ke spáchání vyžadují více druhů jednání např. § 234 loupež je útok na svobodu a majetek Jednotlivé skutkové podstaty jsou charakterizovány těmito znaky : objekt objektivní stránka subjekt subjektivní stránka Objekt Objektem TČ jsou společenské vztahy obecný – je obsažen v § 1 TZ druhový – je uveden v názvu hlav a oddílů trestního zákona individuální – konkrétní skutková podstata ve zvláštní části zákona hmotný předmět útoku – některé trestné činy mají mimo svůj objekt ještě hmotný předmět útoku, kterým jsou buď lidé nebo věci Objektivní stránka Je věcná stránka skutkové podstaty o které se může každý přesvědčit svými smysly. znaky nepovinné – stávají se povinné jen za určitých podmínek místo jednání čas jednání účinek znaky povinné – chybí-li nějaké nejde o trestný čin jednání – projev vůle ve vnějším světě konání – fyzická činnost aktivní činnost – slovo, řeč opomenutí – nečinnost –osoba nesplnila povinnost o které věděla a kterou plnit měla následek – ohrožení nebo porušení zájmů, které jsou objektem tr. činu. účinkem rozumíme změnu, která se děje na hmotném předmětu útoku ohrožovací následek – škoda nenastala ale nastat mohla poruchový následek – škoda nastala (majetek, zdraví) příčinný vztah – spojuje jednání s následkem (účinkem) Příčinnou je každý jev, bez kterého by následek nenastal. Požadavek příčinného vztahu znamená, že určitá osoba může být trestná jen tehdy, jestliže svým jednáním následek skutečně způsobila. Subjekt Subjekt je pachatel trestného činu. osoba fyzická starší 15 let příčetná Subjekt obecný – pachatel může být kdokoliv Subjekt konkrétní – vyžaduje zvláštní vlastnosti Subjekt speciální – určitá skupina osob zpravidla vymezená povoláním, fukcí nebo postavením (voják, veřejný činitel, atd.) Subjektivní stránka Vnitřní psychický stav pachatele k danému trestnému činu. Shrnuje vnitřní znaky trestného činu, které se týkají psychiky pachatele a nejvýznamnějším znakem je zavinění. zavinění úmyslné úmysl přímý – pachatel věděl a chtěl úmysl nepřímý – pachatel věděl že může porušit a byl s tím srozuměn zavinění nedbalostní nedbalost vědomá – věděl že může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nezpůsobí nedbalost nevědomá – nevěděl ale vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl Rozbor SPTČ u níže uvedených § § 219 vražda objekt – individuální život člověka objektivní stránka – jednání fyzické násilí, následek smrt člověka subjekt – obecný pachatel subjektivní stránka – úmyslné zavinění § 234 loupež objekt – individuální majetek objektivní stránka – jednání násilí, aktivní činnost pohrůžka, následek škoda na majetku subjekt – obecný subjektivní stránka – úmyslné zavinění § 241 znásilnění objekt – druhový lidská důstojnost, hmotný -žena objektivní stránka – konání násilí subjekt – konkrétní muž subjektivní stránka – zavinění úmyslné § 248 zpronevěra objekt – individuální majetek objektivní stránka – konání přivlastní si cizí věc subjekt – obecný kdokoliv subjektivní stránka – úmysl

Témata, do kterých materiál patří