Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
EU

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Evropská integrace a instituce EU Myšlenka smlouvy mezi evropskými zeměmi vznikla v pozdním středověku – průkopník Jiří z Poděbrad, v 17. století J. A. Komenský Spojené státy evropské – výraz poprvé použil V. Hugo 1849 20. století myšlenku oživila Panevropská unie R. Coudenhove-Kalergiho 1922 – A. Einstein, T. Mann, O. von Habsburg, K. Adenauer Hlavní myšlenka – zamezení války v Evropě 1919 – vznik Společnosti národů 1925 – ministři zahraničních věcí Francie a Německa Aristide Briand a Gustav Stressman navrhují projekt EU 1929 – hospodářská krize ukončuje tento projekt 1933 Hitler kancléřem, nastolení nacistické diktatury 1944 vznik Beneluxu, popud belgického ministra zahraničních věcí Paula-Henriho Spaka (vstoupila v účinnost 1948) 1945 Jaltská konference rozděluje Evropu na zónu sovětského a západního vlivu 1947 Winston Churchill přichází s myšlenkou Spojených států evropských 1948 vznik 2 koncepcí federální (nadnárodní) a mezivládní, obhajována Brity a de Gaullem 1948 vznik Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, její členové rozhodovali o rozdělení americké pomoci v rámci Marschallova plánu, z ní vznikla 1961 OECD 1949 vznik Rady Evropy (mimo evropskou unii), působí v oblasti lidských práv, každoročně uděluje cenu Václava Havla Jejím úspěchem se stalo v 1950 přijetí Evropské konvence (úmluvy) o ochraně lidských práv a základních svobod, sídlo Štrasburk, není institucí EU 1949-1991vznik RVHP (rada vzájemné hospodářské pomoci) 1949 vznik NATO 1950 Robert Schumann, francouzský ministr zahraničních věcí, inspirován Jeanem Monetem navrhl 9. května společné řízení fr. a něm. produkce uhlí a oceli 9. května Den Evropy 1951/52 podpis Pařížské smlouvy, 6 zemí, Benelux, Fr, N, I vznik Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) Navržení, aby uhlí a ocel byla řízena společně Francií a Německem Na dobu 50 let -> zánik 2002 1957/58 tytéž státy podepsaly Římské smlouvy o Euroatomu a o společném trhu, čímž vzniklo EHS (Evropské hospodářské sdružení) ŘS osahují společný trh, tedy zónu volného obchodu, společnou celní politiku, volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu 1960 Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) Od r. 1958 existují 3 společenství ESUO, EHS, EUROATOM, na základě slučovací smlouvy 1967 se začal používat termínEvropská společenství Začaly se vytvářet společná instituce Tzv.zakládající smlouvy, které zastřešují„acquis communautaire“ Římské smlouvy 1957/58 Jednotný evropský akt (JEA) 1986/87, sjednocení vnitrostátních obchodních předpisů Maastrichtská smlouva 1992/93, smlouva o vzniku EU Amsterdamská smlouva 1997/99 Smlouva z Nice 2001/03 Lisabonská smlouva 2007/09 Politika prázdné židle 1965 de Gaull vyvolal EHS krizi, požadoval společné financování zemědělské politiky, odmítl vzrůstající význam Ev. Komise, FR se přestala zúčastňovat zasedání Rady EU (ministrů), byl přijat Lucemburský kompromis, tato dohoda platila až do 1986, přijetí JEA JEA odstraňování fyzických, administrativních a daňových překážek, které brání volnému pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb Fyzické překážky – hraniční kontroly na vnitřních hranicích členských států Administrativní překážky - odlišné normy v jednotlivých členských státech, DPH, spotřební daň Maastrichtskou smlouvou (Nizozemsko 1992/93) vznikla EU a zároveň Evropské společenství 3 pilíře EU Smlouvy z historie unie (politické kroky) – Evropské společenství + ESUO + EHS + EURATOM Společná zahraniční politika + bezpečnostní politika Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí – azylová, imigrační politika, spolupráce policejní, celní, soudní, od 1999 i víza, azyl a imigrace Maastrichtem se mění EHS v Evropské Společenství (platilo jen do 2009) Acquis platí pro celou EU Schengenská smlouva podepsána 1985/1995 Lucembursk o volném pohybu zboží a osob, 1997 se stala součástí EU ČR 12/2007 – premiér Langer – vánoční dárek Země jsou v S prostoru, ale nejsou v EU: Norsko, Švýcarsko, Island 2008 Země, které jsou v EU, ale nejsou v Schengenu: VB, Irsko Upravuje: Společná vízová politika vůči třetím zemím Společná kontrola vnějších hranic EU Společné zásady přepravy a pohyby zboží a ochrany při přepravě Společné zásady ochrany osobních údajů Komunitární metoda – určuje institucionální způsob fungování prvního pilíře, zde platí EK navrhuje, Rada EU rozhoduje (kvalifikovanou většinou, podle Lisa. Smlouvy 55% zemí, 65% obyvatelstva), 352 hlasů celkem, od r. 2014 změna - superkvalifikovaná většina 72% zemí a 65% obyvatelstva (návrh EK) Pravidla hlasování v Radě EU Tzv. zvláštní případy: 72 % členů a 65% obyvatelstva Při „důležitých“ otázkách musí platit jednomyslnost Při návrhu vysokého představitele EU existuje tzv.blokační menšina: 4 státy a 35 % obyv. Počty hlasů jednotlivých zemí tedy zrušeny Mezivládní metoda je typická pro 2. a 3. pilíř, spočívá v systému mezivládní spolupráce, každý stát brání svoje národní zájmy Princip subsidiarity je přijímání rozhodnutí co nejblíže občanům EU, EU jedná pouze tam, kde je její činnost efektivnější než činnost na národní, regionální či lokální úrovní Amsterdamská smlouva 97/99 – zaměstnanost, občanská práva, volný pohyby osob, bezpečnost, posílení vlivu EU ve světě Smlouva z Nice 2001/2003– velikost a složení EK, vážení hlasů v Radě EU, hlasování kvalifikovanou většinou, složení EP, systém zesílení spolupráce 2004 přijata Evropská ústava, nutná ratifikace členskými státy 2005 odmítnutí Ústavy ve Fr a Niz 2007 podepsána Lisabonská smlouva, v účinnost vstoupila až po ratifikaci všemi členskými státy, 2009 zefektivnění činnost EU 2008 v Irsku odmítli referendem Lisabon, 2009 opakovaně schválili 1999 měny 11 zemí EU byly nahrazeny eurem a jednotná měna byla uvedena na finanční trhy, od této chvíle za měnovou politiku začala odpovídat ECB – Frankfurt nad Mohanem (Řecko až 2001) 2002 obyvatelé začali používat mince a eurobankovky Euromince – lícová strana je společná, rubová národní V eurozóně nejsou VB, Dánsko, Švédsko Z „nových“ členů euro mají Slovensko 2009, Slovinsko 2007, Malta, Kypr 2008, Estonsko 2011, Lotyšsko

Témata, do kterých materiál patří