Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


IZS_komplet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (183,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Živelní pohromy Mimořádná událost – pojem, klasifikace; živelní pohromy – pojem, klasifikace (dle místa vzniku, dle příčin vzniku; uvést příklady) pojem – je označení negativního působení na přírodu či lidskou civilizaci, označuje všechny destrukční děje, které svým působením narušují všeobecné uznávané normální stavy klasifikace – máme 4 klasifikační stupně ohrožení, které se dělí na dalších 10 typů mimořádných událostí I. klasifikační stupeň ohrožení - 1. Závada - nulové materiální ztráty, bez ztrát životů, poškození nástrojů, info. zdroj- ústní sdělení -2. Vada - nulové materiální ztráty, dílčí ohrožení zdraví, poškození jednotlivých dílů strojů, rozsah ohrožení- pracoviště dílny II. klasifikační stupeň ohrožení -3. Porucha - ohrožení zdraví, poškození stroje, prostředky nasazení: speciální služba -4. Nehoda - ztráty na životech – jedinec nebo hromadné ohrožení zdraví, menší vyřazení části technologie, prost. nasazení – záchranná jednotka, plošný rozsah ohrožení- objekt III. klasifikační stupeň ohrožení -5. Havárie – ztráty na životech-několik jedinců, větší vyřazení části technologické linky, rozsah ohrožení- objekt s okolím 20km,oznámení- místní rozhlas, systém signalizace varovného objektu -6. Závažná havárie – ztráty na životech- až několik desítek, vyřazení celé technologické linky, záchranný systém územ. celků, rozsah ohrožení: okres, -7. Pohroma- ztráty životů- desítky až stovky, vyřazení celého objektu, rozsah ohrožení: region, regionální systém vyrozumění a varování IV. klasifikační stupeň ohrožení -8. Katastrofa- ztráty životů: stovky až tisíce vyřazení celého objektu, prostředky nasazení- záchran. systém státu, rozsah ohrožení: stát, Info. zdroj - rozhlas, TV, … -9. Kataklyzma- ztráty životů: desetitisíce až statisíce, vyřazení objektu řetězovou reakcí, rozsah ohrožení: několik státu na kontinentu -10. Apokalypsa- ztráty životů: milióny a více, prostředky nasazení: celosvětový záchran. systém, rozsah ohrožení: kontinenty Živelní pohromy pojem: je mimoř. událost vzniklá v důsledku škodlivého působení sil , je to rychlý přírodní proces mimořádných rozměrů, který je způsoben účinkem sil uvnitř i vně Země nebo rozdílem teplot a jiných faktorů klasifikace: Podle příčin vzniku: + rychlým pohybem hmoty(zemětřesení) + uvolněním energie v hlubinách Země jejím převedením na povrch(sop. činnost) + zvýšení vodních hladin řek, jezer a moří (povodně a tsunami) + mimořádně silný vítr(orkány) + atmosférické poruchy(bouře) + kosmické vlivy(nebezpečné druhy záření, meteority) Podle místa vzniku: + pohromy vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sop. výbuchy) + pohromy vznikající na zemským povrchu (sesuvy, povodně, ...) + pohromy vznikající nad zemským povrchem (cyklony, tornáda) Souvislost: mezi živelnými pohromami existuje vzájemná souvislost. Jedna pohroma vyvolá pohromu druhou ( zemětřesení -> sesuvy) Primární a sekundární následky mimořádných událostí – vysvětlit na příkladu povodně Primární – ohrožení zdraví a života lidí, majetku, životního prostředí, které hrozí přímo při povodních ohrožení života a zdravístržení mostůstržení domůodnesení majetku proudem vody Sekundární – další možné následky mimořádných událostí, které souvisejí s dominoefektem) znečištění studní nebo spodních vodnedostatek pitné vody a potravin, porucha v zásobováníhladomor, nemoci z nedostatečné hygienynerovnováha v ekosystémunarušení energetické sítězatížení sociálního systému (bankrot firem = zvýšení nezaměstnanosti)vyšší trestná činnostpoškození kulturního dědictvínedostatek prostředků na postižená území Zemětřesení – charakteristika (hypocentrum, epicentrum), klasifikace (dle příčin vzniku, dle hloubky ohniska), určování velikosti, možnosti předpovědi, zemětřesení v ČR charakteristika: náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním mechanické energie v zemském nitru (pohyb litosférických desek)nejhroznější živelní pohroma, pokud se týká počtu obětí, škod, velikosti zasaženého území i podle obtížnosti ochranyhypocentrum = místo vzniku zemětřesení, ohnisko zemětřesení (nejčastěji 5 – 6 km pod povrchem)epicentrum = svislé kolmo k ohnisku zemětřesení na zemský povrchdochází k nezvratným deformacím Klasifikace: dle příčin vzniku: Řítivá – sesuv zemských dutin (jeskyně), pokusné jaderné výbuchy, důlní činnost Vulkanická – sopečná činnost Tektonická – pohyb litosférických desek Lidská činnost – podzemní jaderné výbuchy, obrovské přehrady dle hloubky ohniska: Mělká: 0 – 50km Střední: 50 – 70km Hlubinná: nad 70km ( vznikají v oblastech kde se podsouvají litosférické desky) určování velikosti: určuje se Richterovou stupnicí, která má 12 stupňů (1.-5. fyziologické vjemy, 6.-9. škody na budovách, 10.-12. Zničení a deformace zemského povrchu)největší intenzita je v epicentru, od kterého se postupně snižujezaznamenává to: seismometry nebo seismografy možnosti předpovědi: velice malé téměř se rovnající 0 zemětřesení v ČR patří pod klidnou seizmickou oblastzdroje zemětřesení v ČR ovlivňují Český masiv a Karpatská soustavaotřesy na území ČR jsou velice slabé, obvykle se objevují 2 skupiny zemětřesení:zemětřesné roje = skupina slabých a silnějších otřesů (oblast mezi Aší a Kraslicemi)skupina hl. otřesu a dotřesů = 1. otřes výrazně převyšuje následné otřesy ( oblast mezi Trutnovem a Náchodem) Umělá zemětřesení – charakteristika, příčiny; tsunami – charakteristika, příčiny, možnosti předpovědi, největší katastrofy v dějinách Charakteristika: vyvolané lidskou činnostínejčastěji se jedná o zatížení zemského povrchu (uměle: přehrady, jaderné zkoušky, důlní činnost)vyskytují se hlavně v průmyslových oblastech, poškozují technická zařízení, majetek a lidské životyjsou předmětem rozsáhlého výzkumu, jehož cílem je poznat příčiny, které vedou k jejich vznikům a které povedou k jejich předcházení Příčiny: důlní činnost, stavění velkých přehrad, voda pronikající trhlinami a póry v hrázích, dřívější pokusné jaderné výbuchy TSUNAMI: Charakteristika: vysoké vlny katastrofického charakteru příčiny: zemětřeseníněkterá zemětřesení jsou dopro

Témata, do kterých materiál patří