Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. Nájemní smlouva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nájemní smlouva Pojmové znaky nájemní smlouvy, vznik nájmu, zánik nájmu, stručná charakteristika nájmu bytu a podnájmu bytu. Nájem bytu, výměna bytu, podnájem (vznik nájmu bytu, společný nájem bytu, nájem družstevního bytu, přechod práva nájmu bytu, zánik práva nájmu bytu, bytové náhrady, smlouva o výměně bytu, vznik a zánik podnájmu). Nájem a podnájem nebytových prostor. Podle Čepelkový ObčZ upravuje obecně nájemní smlouvu a v jejím rámci spec. případy: nájem bytupodnájem bytunájem obytných místností určených k trvalému bydlenínájmu a podnájmu nebytových prostorpodnikatelského nájmu movitých věcí Nájemní smlouvou se rozumízávazek pronajímatele přenechat nájemci za úplatu věc k dočasnému užívání. Pojmové znaky: přenechání práva věc užívat (např. garáž, pole-možnost z něho užívat požitky)individuálně určená věc (movitá x nemovitá)dočasnostúplatnost (platí se nájemné – v penězích, možno i v naturáliích) Vznik nájmu: uzavřením nájemní smlouvy (některé ze zákona vyžadují písemnou formu – např. smlouva o nájmu bytu) Zánik nájmu:=uplynutím doby, na kt. byl sjednán -dohodou -výpovědí (většinou nájmy uzavřené na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3měsíční, u pozemků patřících do zeměd.PF 1roční) -zánikem věci (zničení) -odstoupením od smlouvy (užívání věci v rozporu s dohodou způsobem, kdy hrozí poškození věci, neplatí řádně nájem, apod.) -splynutím (nájemce splyne s osobou pronajímatele, tj. nájemce pronajatou věc koupí) Po skončení nájmu je nájemce povinen věc pronajímateli vrátit. a) Nájem bytu vzniká na základě smlouvy, podle nížpronajímatel přenechává nájemci za nájemné právo užívat byt, a to po dobu určitou nebo neurčitou vyžaduje se písemná forma(označení bytu a jeho příslušenství, rozsah jejich užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu) Společný nájem bytu -společný nájem více osob, které mají stejná práva a povinnosti (smlouva se uzavírá s více osobami) běžné věci vyřizuje každý sámneběžné společněv případě neshod, rozhoduje soud Společný nájem bytu manželů: nejčastější způsob společného nájmupodmínka: společně spolu trvale fakticky žijíuzavřením manželství se nájemcem stává i druhý z manželů vznik: a) stal-li se jeden nebo oba za trvání manželství nájemcem b) byl-li jeden z manželů nájemcem před vznikem manželství, Nájem družstevních bytů POZOR Družstevní byt je vlastnictvím družstva, které je pronajímatelem a svým členům byt dává na základě nájemních smluv byt pouze do užívání. Stanovy mohou upravit způsob užívání bytu specifickým způsobem. Společný nájem družstevního bytu manželů společný nájem kromě společného nájmu nemůže vzniknoutvznik:stal-li se jeden z manželů za trvání manželství nájemcem družstevního bytu, vznikne nájem i společné členství manželů oběma současněstal-li se jeden z manželů nájemcem družstevního bytu ještě před svatbou, pak uzavřením manželství vzniká společný nájem oběma, ale nevzniká společné členství manželů v družstvu (!!!důležité v případě rozvodu!!!) Přechod práva nájmu bytu v případě, že se nejedná o společný nájem, pak v případě smrti manžela (odchodu ze společné domácnosti), přechází právo nájmu na druhého z manželů, příp. na děti, vnuky, rodiče, sourozence, zetě, snachu, pouze v případě, že nájemcem žili v den smrti (nebo v den, kdy opustil společnou domácnost)takto nájem může přejít na osoby, které s nájemcem žily ve společné domácnosti nebo byly na něho odkázány výživou. Musí však prokázat, že s ním žily alespoň po dobu 3 let před jeho smrtí či odstěhováním a nemají vlastní byt. Zánik nájmu bytu: uplynutím dobyvýpovědí (písemná, výp.lhůta 3měsíční, uvedení důvodu výpovědi→taxativní výčet v zákoně)nárok nabytovou náhradu v případě, že na ni má nájemce nárok Je-li povinnost vyklidit byt vázána na zajištění bytové náhrady, pak rozlišujeme: Náhradní byt→takový byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné bydlení Náhradní ubytování–byt o jedné místnosti nebo pokoj v ubytovně nebo podnájem části bytu jiného nájemce Tam, kde není dána povinnost zajištění bytové náhrady (výpověď z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu) →stačí zajistitpřístřeší (provizorium do doby než si nájemce opatří řádné ubytování) b) Výměna bytu Smlouva o výměně bytu–písemná, jinak je neplatná souhlas všech pronajímatelů vyměňovaných bytů (může jej nahradit soudní rozsudek) Odstoupení od smlouvy o výměně bytů – v případě, že plnění podle smlouvy nelze spravedlivě požadovat (např. naléhavá potřeba ubytovat u sebe rodiče) c) Podnájem bytu Podnájem–nájemce může dát pronajatou věc další osobě do podnájmu k platnému vzniku - nutný výslovný souhlas pronajímatelevzniká uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem Vznik podnájmu smlouvou mezi nájemcem a podnájemníkem k platnosti smlouvy nutný souhlas pronajímatele bytu (jinak je neplatná, důvod pro výpověď z nájmu bytu, nemá nárok na zajištění bytové náhrady) Zánik podnájmu uplynutím doby, na kterou byl sjednánvýpovědí (bez udání důvodu, 3měs. výpovědní lhůta) d) Podnikatelský nájem věcí movitých = nájem věcí movitých na určitou dobu za úplatu ten, kdo dává věci do nájmu, vykonává podnikatelskou činnostvideopůjčovny, půjčovny automobilů, zahradní techniky, apod. e) Nájem a podnájem nebytových prostor zpracovat samostatně podle zákona č.116/1990 Sb. Podle Růžičkový NÁJEM BYTU upraven § 685 - 716 občanského zákoníku. Pojembyt vyplývá ze zákona č. 72/1994 Sb., kdy je definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Byty zvláštního určení jsou byty upravené pro ubytování zdravotně postižených osob.Byty v domech zvláštního určení – jedná se o byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany.Příslušenství bytu – vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, byly s bytem užívány ( např. komora, sklep, koupelna, předsíň)Společné prostory a zařízení domu – za společné části domu jsou považovány zejména schodiště, chodby, prádelny, sušárny, kočárkárny. Nájemní smlouva je dvoustranný

Témata, do kterých materiál patří