Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20. Pracovní doba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní doba Pracovní doba (délka, pružná pracovní doba), práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, doba odpočinku, dovolená na zotavenou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměna za práci, odpovědnost za škodu ze strany zaměstnance/zaměstnavatele. Pracovní právo = souhrn PN, které upravují pracovněprávní vztahy a vztahy s výkonem práce související pracovněprávní vztahy jsouvztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Pracovní doba (PD je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele. A doba, ve které je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Je určená k tomu, aby se v ní uskutečňovala většina práv a povinností vyplývajících z pracovního poměru. Délka PD je omezena ZP na40 hodin týdně. Pro některé kategorie zaměstnanců je kratší (horníci, zaměstnanci ve třísměnném a nepřetržitém provozu, zaměstnanci mladší 16 let,…) Dalšízkrácení PD může být provedeno pouze na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mzda/plat/dovolená odpovídají zkrácené PD PD rozvrhuje zaměstnavatel a stanovuje začátek a konec směny. obvykle do pětidenního pracovního týdnePsměna nesmí být delší než 12 hod bez ohledu na rozvrženízaměstnanec má povinnost být na pracovišti na začátku PD a odcházet po jejím skončení Pružná PD (PPD) je zvláštním případem rozvržení PD Denní pracovní doba - směna Volitelná PD (nejméně 1 hodina) zaměstnanec si sám volí příchod Základní PD (nejméně 5 hodin) zaměstnanec musí být na pracovišti Volitelná PD (nejméně 1 hodina) zaměstnanec si sám volí odchod PPD může být uplatněna jako :pružný pracovní den pružný pracovní týden pružné pracovní čtyřtýdenní období Práce přesčas má být zcela výjimečnou záležitostí, obecně nežádoucízaměstnanec pracuje na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad rámec stanovené týdenní pracovní doby zapříplatek ke mzdě nebo náhradní volno dohodne-li se se zaměstnavatelemmaximální rozsah přesčasové práce je stanoven namax. 150 hod. ročně(nezapočítává se práce přesčas, za kterou bylo poskytnuto pracovní volno) Noční práce zaměstnavatel je povinen zajistit lékařské vyšetření (před zařazením na noční práci x na požádání zaměstnance kdykoliv před zařazením na noční práci x pravidelně podle potřeby min. jedenkrát ročně)délka směny noční práce nesmí překročit 8 hod. v rámci 24 hodin po sobě jdoucíchzaměstnavatel je povinen zajistit přiměřené sociální zajištění a občerstvení Pracovní pohotovost zaměstnanec nevykonává práci, je však k ní připraven (doma, na pracovišti), kdyby bylo potřebačasté u některých povolání (lékaři, hasiči, údržbáři, soudci, apod.)zaměstnanec musí být dosažitelný telefonem Doba odpočinkuje doba (část dne), která není pracovní dobou. Doba odpočinku Přestávky v práci Jsou dobou odpočinku, která jediná zasahuje do pracovní doby. Nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce musí být zaměstnanci poskytnuta přestávka na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut (může být rozdělena na 15 min). Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Odpočinek mezi směnami Je doba, která musí uplynout mezi koncem jedné a začátkem druhé směny. činí nejméně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Může být zkrácena na 8 hodin (pracovníci nepřetržitých provozů, zemědělství, pohostinství, apod.) Nepřetržitý je odpočinek v týdnu a svátky Jde o tzv. „víkendové volno“, které se poskytuje zaměstnancům tak, aby během každého období sedm po sobě jdoucích dnů měli nepřetržité volno v trvání alespoň 35 hodin. Do této doby by měla spadat i neděle. Za svátky považujeme jen státem uznané svátky, tj. 1. leden Velikonoční pondělí 1. a 8. květen 5. a 6. červenec 28. září 28. říjen 17. listopad 24., 25. a 26. prosinec Dovolená na zotavenou Je delším souvislým volnem, které by mělo sloužit zaměstnanci k souvislému odpočinku a načerpání sil do další práce. Měla by se poskytovat zásadně po týdnech. Dovolená na zotavenou Dovolená na zotavenou Dovolená za kalendářní rok Základní výměra dovolené u nás činí 4 týdny. Kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis mohou tuto výměru prodloužit o další týdny. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů. Na dovolenou má nárok zaměstnanec, jehož PP trval celý kalendářní rok a který v roce odpracoval alespoň 60 dnů. Poměrná část dovolené za kalendářní rok Jestliže zaměstnancův PP netrval celý kalendářní rok, ale odpracoval v roce alespoň 60 dnů, vzniká mu nárok na poměrnou část dovolené v rozsahu 1/12 nároku za každý odpracovaný měsíc trvání PP Dovolená za odpracované dny Zaměstnanci, kterému nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok, protože neodpracoval v roce potřebných 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v rozsahu 1/12 nároku za každých 22 odpracovaných dnů. Dodatková dovolená Poskytuje se zaměstnancům pod zemí při těžbě nerostů, při ražení tunelů a štol a při jiných nepříznivých podmínkách. Rozsah dodatkové dovolené je maximálně 1 týden a činí 1/12 dodatkové dovolené za každých 22 takto odpracovaných dnů. Dovolená je tzv.placené volno – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, takže se může zotavovat bez sociálních problémů. Nástup na dovolenou zásadně určuje zaměstnavatel (měl by dbát, aby dovolená byla čerpána v tom kalendářním roce, ve kterém jim na ni vznikl nárok – nejpozději však do konce příštího kalendářního roku) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vycházejí z předpokladu existence potřeby výkonu pracovních činností menšího rozsahu, které vykazují znaky závislé práce ( a proto nemohou být vykonávány v občanskoprávních vztazích – např. smlouva o dílo) zaměstnavatel není povinen rozvrhnout PD Dohoda o pracovní činnosti § 76 sjednává sena opakující se činnost, kterou nemohou vykonávat zaměstnanci v PP proto, že nikdo z nich nemá např. potřebnou kvalifikaci. - omezení spočívá v tom, že rozsah prací nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (nejdéle za období 52 týdnů) -dohoda musí být písemná -v dohodě musí být sjednán urč

Témata, do kterých materiál patří