Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ústavní soud, soudní orgány

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Uveďte složení a pravomoci ústavního soudu. Složení soudců a pravomoc jejich činnosti. Rozveďte strukturu soudních orgánů v ČR a jejich volbu, kompetence. Ústavní soud je orgánem ochrany ústavnosti. Skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 let prezidentem republiky a se souhlasem senátu. Ústavní soud rozhoduje o těchto věcech : o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, jsou li v rozporu s ústavními zákony, nebo mezinárodními smlouvami o ústavních stížnostech orgánů územní samosprávy nebo proti nezákonnému rozhodnutí státu nebo jinému pravomocnému rozhodnutí orgánů veřejné moci, která je zásahem do práv a svobod o opravných prostředcích proti rozhodnutí ve věci volby poslance nebo senátora nebo v případech pochybnosti o volitelnosti nebo nevolitelnosti do těchto funkcí o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky pro velezradu o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí Mezinárodního soudu, které je závazné pro ČR o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany je ve shodě se zákony nebo ústavou spory o kompetenci orgánů samosprávy a státní správy Soudce ústavního soudu nelze stíhat bez souhlasu Senátu. Jestliže senát stíhání odepře je trestní stíhání navždy vyloučeno. Soudce ústavního soudu lze zadržet jen při spáchání trestného činu, nebo bezprostředně po něm. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li tento do 24 hodin souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen jej propustit. Soudce má rovněž právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a to i poté co přestal být soudcem. Soudy Soustavu tvoří nejvyšší soud, nejvyšší správní soud (dosud neustaven), vrchní, krajské a okresní soudy. Soudy jsou povolány k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům a rozhodovaly o vině a trestu za trestné činy. Soudci jsou nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je jmenován do funkce prezidentem bez časového omezení. Soudcem může být bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Soudce nelze proti jeho vůli přeložit nebo odvolat. Výjimky stanoví zákon. Soudce musí před nástupem složit předepsaný slib. Při rozhodování je vázán zákonem a je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem. Dojde li k rozporu s ústavním zákonem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Témata, do kterých materiál patří