Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OTÁZKA Č. 6 - VÝŽIVNÉ, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 6 RODINNÉ PRÁVO – Náhradní rodinná výchova, vyživovací povinnost NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA Péče o dítě Vyživovací povinnost Právní jednání za dítě OSVOJENÍ ano ano ano PĚSTOUNSKÁ PÉČE ano ne ne PORUČENSTVÍ ano ne ano OPATROVNICTVÍ ne ne ano OSVOJENÍPřijetí cizí osoby za vlastní (nezletilé dítě)O osvojení rozhoduje soud na základě návrhu osoby, která chce dítě osvojit ROZLIŠUJEME 2 DRUHY OSVOJENÍ Zrušitelné – u kterého jsou osvojitelé v rodném listě zapsáni vedle biologických rodičů, soud toto osvojení může z vážných důvodů zrušitNezrušitelné– takové, kdy jsou osvojitelé zapsání v rodném listě místo biologických rodičů, podmínka (dítě musí být starší 1 roku a dotyční musí být manželé) OSVOJITEL osoba, která osvojuje dítěFO, starší 18 letSvéprávnáMorální způsobilost, řádný způsob životamusí mít dobrý zdravotní stavmusí mít kvalitní sociální prostředímusí mít důvody, proč chce dítě osvojit OSVOJENEC nezletilé dítě, které je osvojovánosoud zkoumá osobnost a zdravotní stav dítětesoud taky zkoumá etnické, náboženské a kulturní prostředí, které je pro něj vhodné PODMÍNKY OSVOJENÍ: Souhlas osvojitele Souhlas rodičů osvojovaného dítěte Matka může dát souhlas k osvojení dítěte nejdříve 6 týdnů po narození dítěteSouhlas není potřeba:jestliže rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnostijestliže jsou v kómatujestliže jsou mentálně opožděnijestliže je rodič nezvěstnýjestliže rodič neprojevuje o dítě zájem po dobu alespoň 3 měsíců Souhlas osvojovaného dítěte, pokud je starší 12 let PŘEDADOPČNÍ PÉČE – PÉČE PŘED OSVOJENÍM Předtím, než soud rozhodne o osvojení, musí být dítě v péči osvojitelů alespoň 6 měsícůOsvojitelé se o dítě starají na vlastní nákladySmyslem péče před osvojením je zjistit, že mezi osvojitelem a dítětem se vytvořil takový vztah, jaký je smyslem a cílem osvojení DŮSLEDKY OSVOJENÍ Osvojitelé získávají stejná práva a povinnosti k osvojenci jako biologičtí rodičeBiologičtí rodiče z právního hlediska ztrácejí práva a povinnosti k dítětiTato změna je zaznamenána i v rodném listěOsvojitelům vzniká rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnostStávají se zákonnými zástupci osvojenceOsvojenec má stejné příjmení jako osvojiteléOsvojitelé mohou do 6 měsíců změnit i křestní jméno osvojence, pokud je dítě starší 15 let, musí se změnou souhlasit ZRUŠENÍ OSVOJENÍ Zrušit osvojení může soud, a to v případě, že jsou pro to důležité důvodySoud zruší osvojení na návrh osvojitele nebo osvojenceOsvojení lze zrušit do uplynutí 3 let od rozhodnutí o osvojení PĚSTOUNSKÁ PÉČE Pěstoun pečuje o svěřené dítěPěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchověPěstounská péče trvá po dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům v osobní péči o dítě, pak ho může mít biologický rodič zpětPěstoun se o svěřené dítě nestará na své vlastní náklady (nemá vyživovací povinnost)Pěstoun není zákonným zástupcem dítěteDítě se může dále stýkat se svými biologickými rodičiPěstounská péče na přechodnou dobu znamená, že mu po dobu 1 roku poskytují zázemí než se najdou klasičtí pěstouni VZNIK PĚSTOUNSKÉ PÉČE rozhoduje o tom soudpřednost při pěstounské péči mají příbuzní dítěte PĚSTOUN = FO, která má dítě v PP Starší 18 letSvéprávnýMorální způsobilostMusí dítěti zajistit vhodné rodinné prostředíMusí být zdravotně způsobilý ZÁNIK PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dítě dosáhlo 18 letPěstounská péče může být zrušena i soudem, dříve než v 18 letech věku dítěte OPATROVNICTVÍ = opatrovník zastupuje nezletilé dítě v právním jednání Opatrovník o dítě nepečujeOpatrovníka jmenuje soud OPATROVNÍKEM MŮŽE BÝT = osoba, která dítě zastupuje v právním jednání Fyzická osoba Starší 18 letSvéprávnýMorální způsobilostMusí dítěti zajistit vhodné rodinné prostředíMusí být zdravotně způsobilý Orgán sociálně-právní ochrany dětí(obecní úřady obcí s rozšířenou působností) DŮVODY PRO JMENOVÁNÍ OPATROVNÍKA Střet zájmů mezi rodiči a dítětemNehájí-li zákonný zástupce dostatečně zájmy dítětePro správu jmění dítětePro řízení o osvojení PORUČENSTVÍ = poručník pečuje o svěřené dítě a právně za ně jedná O poručenství rozhoduje soud SOUD JMENUJE PORUČNÍKEM Toho, koho označili rodičeNěkoho z rodinyJinou vhodnou osobu PORUČNÍK Osoba, která pečuje o svěřené dítě a právně za ně jednáNemá vyživovací povinnostČinnost poručníka podléhá dozoru souduFO nebo dětský domov DŮVODY PRO SVĚŘENÍ DO PORUČENSKÉ PÉČE: Rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, nebo jim byla pozastavena či omezenaRodiče jsou nezletilíRodiče zemřeli VYŽIVOVACÍ POVINNOST Upravuje ji občanský zákoníkJedná se o nějakou finanční částku VÝŽIVNÉ MEZI RODIČI A DĚTMI Životní úroveň dítěte a rodičů má být na stejné úrovniRodiče jsou povinni vyživovat své děti (zajistit finanční podporu)Trvá do doby, než je dítě schopno se samo živit (do 18 let, ale pokud studuje, platí vyživovací povinnost po celou dobu studia)Děti plní vyživovací povinnost, jestli: Jsou výdělečně činné Rodič není schopen zajistit si sám prostředky na obživu vlastními silami VÝŽIVNÉ MĚZI PŘEDKY A POTOMKY Pokud rodiče nejsou schopni starat se o děti, přechází tato povinnost na jiné příbuzné (prarodiče) a naopak VÝŽIVNÉ PRO NEPROVDANOU MATKU Pokud není matka provdaná za otce dítěte, má nárok na výživné od otce jejího dítětePříspěvek na výživu je 2 roky od narození dítěte VÝŽIVNÉ MEZI MANŽELI Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost VÝŽIVNÉ PRO ROZVEDENÉHO MANŽELA Rozvedený manžel má nárok na výživné, v případě, že se není schopen sám živit z důvodů, které souvisí s manželstvím, podmínky: Nemám vzdělání ani práci a nejsem schopna se živit Nezavinila jsem důvod k rozvodu, pak mám nárok na výživné Můžu to chtít, jen pokud na to má manžel prostředkyO jeho výši rozhoduje soudVýživné může být vypláceno po dobu 3 let

Témata, do kterých materiál patří