Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Věcná práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Věcná práva Pojem, rozdělení věcných práv a jejich krátká charakteristika, věc (pojem, rozdělení věci, příslušenství a součást věci podle občanského zákoníku), vlastnické právo (obsah vlastnického práva, výkon vlastnických práv, omezení vlastnických práv, vyvlastnění, způsoby nabývání vlastnictví a zánik vlastnického práva. 1. Věcná práva Věci a práva (§118 – §121) Věci předmět občanskoprávních vztahůohraničené samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu (cenu), práva nebo jiné majetkové hodnoty základní rozdělení věcí: hmotné (majetek)nehmotné (majetková práva) cílem právní úpravy – je ochrana užívání věcí a) Hmotné věci =prostorově vymezené a poznatelné lidskými smysly movité = přemístitelné (auto, stůl, kniha) nemovité = nedá se s nimi hýbat (pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty) Katastr nemovitostí – evidence o všech nemovitostech v ČR geometrické a polohové určení nemovitosti, parcelní č. druhy a výměry pozemků popisná a evidenční čísla údaje o vlastnictví, zástavních právech, břemenech spotřebitelné – spotřebují se naráz, jen na jedno užití (potraviny, uhlí, benzín) opotřebitelné – užitím nezanikají, postupně se opotřebovávají (boty) zastupitelné (hromadné) – pouze v množství, určeném počtem, váhou, mírou (fůra písku, pytel obilí). Jedna věc může zastoupit druhou (fůra kamení) nezastupitelné (individuálně určené) – stroj, automobil, dům dělitelné– lze je reálně rozdělit, aniž by se neznehodnotily (pozemek, fůra písku) nedělitelné– lze je rozdělit jen právně (ideální podíly) – dědictví Součást věci náleží k hlavní věci tak, že nemůže být oddělena aniž by se tím hlavní věc znehodnotila (auto x motor) Příslušenství věci samostatné věci, určené k tomu, aby byly užívány společně s hlavní věcí (autolékárnička), avšak nemusí b) Nehmotné věci nemají ani hmotnou podstatu ani prostor vymezeníale mají majetkovou hodnotu (oceňují se)jsou umístěny nahmotném nosiči – příběh na papíře, píseň v notovém zápisu, vynález ve vzorci, projektu, disketě, CD, apod.jsou to především produkty myšlení, např. nápady vědecká, umělecká, literární díla technické zkušenosti vynálezy know-how – technické postupy, pracovní postupy – výroba Becherovky právo něco používat - licence povolení použití vynálezu při výrobě ochranné známky – OK, Škoda (ochrana atraktivního zboží před napodobeninami) Věcná práva = práva zajištující moc osoby nad věcí, která působí vůči všem ostatním subjektům tak, že jim přikazuje nerušit vlastníka ve výkonu jeho práv. věcnými právy jsou : právo vlastnickédržbaspoluvlastnictví(SJM, podílové spoluvlastnictví)věcná práva k cizím věcem(zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena a podzástavní právo) a) Vlastnické právo LZPS „každý má právo vlastnit majetek“ nejvýznamnější věcné právo představuje vlastníkovu nejvyšší a úplnou moc nad věcí, která je předmětem vlastnického práva každý má stejné právo vlastnictví nabývat s výjimkou, kdy to zákon nedovoluje (věci výhradně ve vlastnictví státu – doly, minerální zdroje) všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti, mají právo chránit své vlastnictví vlastnictví zavazuje, tzn. že žádný vlastník nesmí zneužívat svých vlastnických práv na újmu práv druhých výkon VP nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu, životní prostředí nad míru stanovenou zákonem některé věci nemohou být předmětem vlastnictví – voda, energie, vzduch, určité věci podléhají zvláštnímu režimu – zbraně, výbušniny, drogy relativní práva – právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého Obsah vlastnického práva – souhrn konkrétních oprávnění příslušejících konkrétnímu vlastníkovi věci vlastník je oprávněn : věc držet(mít ji u sebe)užívat(využívání užitných vlastností k vlastní potřebě nebo neužívat ji, nechat zkazit)požívat její plody a požitkynakládat s věcí v dědictví, opustit, zničit) Výkon vlastnického práva : aktivním jednáním nekonáním Všichni vlastníci – stejná právaOstatní jsou povinni vlastnické právo respektovat Omezení vlastnického práva: ze zákonaz rozhodnutí soudu, správního orgánuz vůle vlastníka (smlouva o výpůjčce)použití věci bez souhlasu vlastníka (živelná pohroma)vyvlastnění – jen na základě zákona ve veřejném zájmu za náhradunucené odnětí vlastnictví – trest propadnutí majetku v TŘ Nabývání vlastnictví:převodem smlouvou např.kupní, darovací, směnnou, o zhotovení věci na zakázku převod VP –u movitých věcí – převzetím (tradice) u nemovitostí – vkladem VP do KN POZOR! nikdo na jiného nemůže převést více práv než má sám! přechodemna základě zákona v případě vyvlastněnírozhodnutímstátního orgánu(soudu) vypořádání SJM zrušení spoluvlastnictví dědictví (ze zákona/ze závěti) exekuce prodejem věci (příklep při dražbě) restituce propadnutí nebo zabrání věci jako sankce v přestupkovém/trestním řízeníoriginárně vytvoření nové věci (zhotovení, výroba – původní nabytí věci, která předtím nikoho ve vlastnictví nebyla) konfiskace a oddělení plodů a užitkůvydržením –ten, kdo není vlastníkem věci, ale dlouhodobě ji drží v dobré víře, že věc je jeho, se stává ze zákona jejím vlastníkem movité věci – 3 roky nemovitosti – 10 let POZOR !Věc nalezená nálezem ztracené, opuštěné, skryté věci nálezce nenabývá vlastnictví věc si nelze ponechat, nutno vrátit vlastníkovi, příp. předat na OÚnepřihlásí-li se vlastník do 6 měs. ode dne odevzdání, vlastníkem se stane státnálezce má právo na náhradu nákladů spojených s nálezem +nálezné (10% z ceny nálezu) a)vlastnickou žaloboub)zápůrčí žalobou – požadavek zdržet se užívání věci nebo obnovení stavu b) Držba § 129-§131 = zákl.oprávnění vlastníka = faktické ovládání věci Držitel = ten, kdo nakládá s věcí jako s vlastní (Věc musí ovládat, má ji u sebe a nakládá s ní, jako by mu patřila. Domnívá se, že mu patří.) Př . Držitel něco koupí a neví, že prodávající nebyl vlastníkem Držitel neví, že měl dědit někdo jiný) oprávněný držitel– jev dobré víře, že mu věc patří (stejná práva jako vlastník) -v pochybnostech se má za to, že je držba oprávněná -nabývá vlastnické právo k věci vydržením neoprávněný držitel – je osoba, která

Témata, do kterých materiál patří