Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Závazek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vznik, změna a zánik závazků závazek (obligace) = vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob Z uzavřeného závazku vyplývá povinnost závazek dodržet Smluvní strany jsou závazkem vázány a nemohou od něho jednostranně odstoupit, pokud jim to zákon výslovně neumožňuje, nebo si takovou možnost strany neupraví smlouvou, kterou tento závazek založily Pohledávka = subjektivní právo věřitele po dlužníku požadovat určité plnění. Plnění vždy může být povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět Dluh= povinnost dlužníka věřiteli poskytnout ujednané plnění. Věřitel = ten, kdo má pohledávku vůči dlužníku, tj. věřitel má oprávnění po dlužníku požadovat určité plnění Dlužník = kdo má dluh vůči věřiteli, tj. dlužník má povinnost věřiteli poskytnout určité plnění Závazky upravuje závazkové právo, které je součástí občanského (soukromého práva) Dle občanského zákoníku závazky vznikají: z právního jednání - nejčastěji ze smluv z protiprávních činů (deliktů) z jiných právních skutečností (důvodů) Závazky nejčastěji vznikajíz právních jednání (ze smluv). Smlouvy jsou základním titulem vzniku závazku Závazky mohou vzniknout i na základě jednání jednostranného na základě kterého vznikají závazky podobné závazkům vzniklým ze smluv, jde o tzv. kvazikontrakty. Kvazikontrakty nejsou závazky vzniklými ze smluv, protože jim chybí konsensus smluvních stran. Závazky ale mohou vznikat i zprotiprávních činů(z deliktů). Takové závazky představují závazkové právo postavené na odpovědnosti za určité porušení povinnosti, která může být dána Obsah závazku Obsahem závazku jsou vždysubjektivní právaa subjektivní povinnosti Pohledávka a dluh jsou základním obsahem závazkového právního vztahu. Vedle nich však existují i další práva a povinnosti, které s obsahem závazku úzce souvisí. Jde například o povinnost poskytnout druhé straně závazku součinnost k jeho řádnému splnění Věřitel je nejen oprávněn požadovat od dlužníka svou pohledávku, ale i povinen dlužníkem řádně nabídnuté plnění přijmout či mu k splnění závazku potřebnou patřičnou povinnost Dlužník má nejen povinnost vůči věřiteli plnit svůj dluh, ale i právo od něj požadovat patřičnou součinnost k převzetí plnění Změna závazků K závazku jakožto právní skutečnosti přistupuje další právní skutečnost, která prvky původního dosavadního (původního) závazkového vztahu změní. V takovém případě hovoříme o změně závazkového právního vztahu. V rámci změn závazkových právních vztahů rozlišujeme: změny v subjektech závazků a změny v obsahu závazků Ke změně závazkového právního vztahu vždy dochází na základě: právního jednání rozhodnutím soudů či jiných státních orgánů na základě zákona Změna závazku v osobě věřitele se realizujepostoupením pohledávky. Věřitel (postupitel) může postoupit pohledávku celou nebo jen její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). Změna závazku v osobě dlužníka se může realizovat převzetím dluhu, přistoupením k dluhu, převzetím majetkua postoupením smlouvy. Sjednaný závazek nelze měnit bez ujednání věřitele a dlužníka. Strany mohou dohodou ujednat změnu svých práv a povinností (dohoda). V případě, že se strany dohodnou na změně obsahu závazku, dosavadní závazek se na základě takové dohody ruší a nahrazuje se novým závazkem (novace). Zánik závazků Závazek může zaniknout na základě jednostranného či dvoustranného právního jednání, na základě právní události či na základě složené právní události. Jiným rozlišením zániků závazků je rozlišení, zda při zániku závazku dojde k uspokojení pohledávky věřitele či k uspokojení jeho pohledávky nedojde Zánik závazků s uspokojením pohledávky věřitele K zániku závazku s uspokojením pohledávky věřitele může dojít splněním dluhu, náhradním splněním, započtením dluhu, odstupným, splynutím, dohodou Zánik závazků bez uspokojení pohledávky věřitele K zániku závazku bez uspokojení pohledávky věřitele může dojít: prominutí dluhu následnou nemožností plnění odstoupením od smlouvy výpovědí uplynutím doby smrtí dlužníka nebo věřitele dalším případem stanoveným zákonem Zajištění závazku = možnost věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka,uspokojit svou pohledávku náhradním způsobem Věřitel, který se nechce výhradně spoléhat na to, že v případně neuhrazeného dluhu bude muset očekávat výsledků exekučního řízení, má na výběr zákonem definované prostředky, kterými lze dluh dlužníka proti neuhrazení zajistit Současné zajišťovací prostředky občanský zákoník rozděluje na prostředky, který se dluh zajišťuje, a kterými se dluh utvrzuje K zajišťovacím prostředkům patří právo zástavní, právo zadržovací, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva a srážky ze mzdy Smluvní pokut a uznání dluhu jsou prostředky sloužící k utvrzení dluhu Zajišťovací prostředkyumožňují věřiteli v případě, že dluh není za smluvených podmínek splněn, uspokojit svou pohledávku ze zajištění (např. z ručení, nebo ze zástavního či zadržovacího práva). Naproti tomu prostředky, které slouží k utvrzení dluhu, pouze postavení věřitele posilují (prostředky utvrzovací). Uznání dluhu pouze staví na jisto, že dluh v době uznání existoval, a prodlužuje lhůtu pro jeho vymáhání Zajišťovací prostředky Zástavní právo je často užívaným zajišťovacím prostředkem, a to pro výhody jeho věcné povahy Věcná povaha zástavního práva spočívá v tom, že tato zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). Výhodou zástavního práva = při konkurenci více zajišťovacích prostředků svědčí zástavnímu věřiteli výhodnější pořadí Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat Finanční záruka - vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, pokud dl

Témata, do kterých materiál patří