Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Základní právní normy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní právní normy Právo - soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidská společnost Vytváří státUsměrňuje chování občanů, organizací, institucí, státních orgánůStát právem organizuje život na svém území, chrání zájmy celé společnostiReguluje společenské vztahy, vytváří jednotnou soustavu = vynucování státní autoritou Právní řád - souhrn všech právních předpisů - vyhlášek, zákonů, nařízení Tvoří uzavřený myšlenkový celekTvoří logický celek - zákony musí být v souladu s ÚstavouNeustále se vyvíjí, mění Dělení: Subjektivní x ObjektivníSubjektivní - oprávnění, nárok účastníka právního vztahu - právo něco konat, nekonat, obdržet, požadovatObjektivní - písemné vyjádření subjektivních práv - souhrn všech právních norem -hmotné - stanovená práva a povinnosti -procesní - upravuje procesy, jak má být práva vymáháno a uplatňováno Veřejné x SoukroméVeřejné - stát vystupuje jako nadřazený subjekt vůči podřízeným občanům, může rozhodnout o jejich právech a povinnostechSoukromé - rovné postavení účastníků a smluvní volnosti; povinnosti nemohou být ukládány jednostranněPodle předmětu - ústavní, správní, občanské, korporační, pracovní, rodinné, trestní, finanční Hladní zásady práva: každý může činit, co není zakázáno zákonem a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Podepsat můžeš, přečíst musíšNeznalost zákona nikoho neomlouvá - právo patří bdělým Zákonnost - důsledné dodržování právního řádu Závisí na dobré znalosti právních norem a jejich dodržováníÚroveň státu se posuzuje: podle vzdělanosti, morální a kulturní úrovně občanů podle toho, jak rychle účinně a spravedlivě se řeší správní spory Právní vědomí - souhrn skutečných vědomostí a znalostí práva, právního řádu a představa o jeho platnosti a oprávněnosti Právní normy = závazné pravidlo chování, vynutitelné a sankcionovatelné Charakteristika: všechny právní normy jsou obsaženy v právním řádu Soubor PN v určité oblasti se nazývá právní předpis Jsou hierarchicky uspořádané podle síly → daná názvem a orgánem, který ji vydal Dělení: Dle právní sílyPředpisy zákonné - Ústava, ústavní zákony, zákony a zákonná opatření = vydává a schvaluje Parlament → nejvyšší sílaPodzákonné předpisy - nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, vyhláška a nařízení krajů a obcí = vydávají ministři, kraje a obceDle způsobu chováníOpravňující - dovolují určitý druh chování - vlastník má právo nakládat s majetkem v mezích PŘPřikazující - určují, jak je třeba se chovat - smlouva o převodu vyžaduje písemnou formuZakazující - zakazují určitý druh chování - které osoby nemohou uzavřít manželstvíDle závaznostiKogentní normy - bezvýhradně závazné, nepřipouštějí žádné odchylky - zákonodárce chce, aby pravidla platily bez možnosti je smluvně upravit nebo se od nich odchýlit - kupní smlouvaDispozitivní - možná smluvní odchylka od textu normy; zakázáno: ujednání poručující dobré mravy, veřejný pořádek, právo na ochranu osobnosti; subjekty si mohou upravit vztahy podle sebe - pracovní smlouva Působnost PN Osobní - komu = určená - osobyVěcná - jaké věci se týká - obsahÚzemní, místní - na jakém území bude platitČasová - od kdy do kdy je účinná Obsah PN Hypotéza - popsání podmínek spojených s určitými následkyDispozice - popsána práva a povinnostiSankce - co následuje za porušení Znaky Obecná závaznost - platí pro všechnyZvláštní forma - zákon, vyhláškaVynutitelnost - státní mocPředepsaný postup jejich tvorby, vydávání a předepsána písemná formaTvorba PN = legislativa (lex = zákon)Sankce - postih za porušení PN Platná norma - byly splněný předepsané náležitostí Platnost - ode dne vydání Účinnosti - každý je povinen se jí řídit - nastává v lhůtě po platnosti Publikace normy - ve Sbírce zákonů ČR - každá je číslovaná a označována - např.: zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon = číslo schváleného zákona v daném roce, rok schválení, označení kde a do jaké oblasti práva patří Právní vztahy = společenské vztahy upravené právními normami - obsahují 3 prvky subjekty = účastníciobsah = vzájemná práva a povinnosti účastníkůobjekty = předmět, cíl, účel právního vztahu Subjekty PV FO - lidé mající právní subjektivitu a způsobilost k právnímu jednáníPO - uměle vytvořené subjekty s právní subjektivitou - korporace (+spolky), fundace (+nadace, fondy), ústavy (školy, muzea, nemocnice) Právní subjektivita = způsobilost k právům a povinnostem, umožňuje být účastníkem PV - vzniká u FO narozením, zaniká smrtí; u PO vznikem PO - během života se nemění, nemůže být nijak omezena - má ji i počaté dítě (nasciturus), může i dědit Způsobilost k právnímu jednání - svéprávnost; způsobilost nabývat práva a plnit povinnosti vlastním jednáním - způsobilost zakládat, měnit, rušit PV - u PO nabývá k okamžiku jejího vzniku - u FO - nabývá postupně: do 6 let není vůbec → poté podle rozumové a volní vyspělosti - půjčka, koupě → dosažením 15 let a ukončením PŠD v pracovním právu, podnikat se souhlasem soudu a zákonného zástupce Zbavení (omezení) u FO:způsobilost omezí soud - vážné zdravotní důvody, trvalá duševní porucha, nadměrné požívání alkoholických nápojů a omamných látek → stanoven opatrovník Obsah PV = práva (zákonem přiznána možnost míry chování oprávněné osoby) a povinnosti Existuje mezi osobami na základě zákona a právních skutečností Objekt PV Přímý - chování subjektůNepřímý - čeho se chování subjektů týká (hodnoty a věci)Cíl: něco předat, konat, strpět, něčeho se zdržetNapř.: zhotovit dílo, nechat přístupovou cestu k užívání, neprodukovat hluk, vyplatit finance Právní skutečnosti Každá skutečnost, při níž vzniká PV, s níž PN spojuje: vznik, změnu, zánik PVDochází k nim samočinně nebo záměrně Druhy:1)Objektivní skutečnosti - nezávislé na vůli a jednání účastníků (smrt, plynutí času) Právní události - plynutí času, narození, smrtPrávní a protiprávní stavy - nezaviněné škody 2)Subjektivní skutečnosti - vyplývají z projevů vůle, vznikají záměrně (uzavření smlouvy) a)Právní jednání b)Protiprávní jednání Charakteristika právního jednání: projev vůle a odpovídá právním normám Dělení:1)Dle subjektů: a)jednost

Témata, do kterých materiál patří