Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
B 1 - Listina zakladnich prav a svobod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

B. ÚSTAVNÍ PRÁVO 1) LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – význam, charakteristika, systematika (podrobně rozebrat hlavu pátou – právo na soudní a jinou právní ochranu) - skládá se z Preambule a 6 hlav, 44 článků - součástí ústavního pořádku ČR (seznam ústavních norem, které jsou u nás účinné) - práva a svobody občana - Preambule (předmluva k listině) – článek 2/1993 Sb. o vyhlášení listiny Zák. práv a svob. - Hlavy listiny základních práv a svobod: Hlava 1. Obecná ustanoveníHlava 2. Lidská práva a základní svobody (oddíl 1), Politická práva (oddíl 2)Hlava 3. Práva etnických a národnostních menšinHlava 4. Hospodářská, sociální a kulturní právaHlava 5. Právo na soudní a jinou právní ochranuHlava 6. Ustanovení společná Hlava 1. Obecná ustanovení: V této hlavě je vymezen vztah státu a člověka (občana)Definován právní stát a základní vlastnost státu je rovnoprávnost lidí a nezrušitelnost základních práv a svobod (jsou zaručeny všem)Každá fyzická osoba může činit vše, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládáStát se nesmí vázat žádnou náboženskou ideologiíVeškerá práva, která jsou v listině, jsounezcizitelná (jsou jen pro nás, nemůžeme je vydávat na venekVeškerá práva nemůžeme nikomu půjčit –nezadatelnáVeškerá práva nelze promlčet -nepromlčitelnáVeškerá práva nemůžeme zrušit, žádný soud nám je nemůže zrušit –nezrušitelná Hlava 2. Lidská práva a základní svobody oddíl 1: Každý má způsobilost k právům a povinnostemKaždý má právo na život, hoden ochrany před narozením (nasciturus), nikdo nesmí být zbaven života, trest smrti se nepřipouštíNedotknutelnost osoby a jejího soukromíOsobní svobodaNikdo nesmí být mučen a podroben krutému, nelidskému zacházeníZákaz nucených prací nebo služeb (výjimku stanová zákon)Ochrana lidské důstojnosti (ochrana jména, osobní cti, dobré pověsti)Vlastnické právo (právo každého na majetek)Nedotknutelnost obydlí (není dovoleno tomu, kdo v obydlí nebydlí, vstupovat do něj, výjimky stanoví zákon)Nedotknutelnost listového tajemství, písemností, záznamů (facebook, e-mail, smska)Svoboda pohybu a pobytu (volný pohyb do zahraničí, výjimky stanoví zákon)Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby Hlava 2. Politická práva oddíl 2: Svoboda projevu a právo na informace – každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobemPrávo svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informaceCenzura je nepřípustnáPetiční právo – ve věcech veřejných mít právo sepsat petici nebo podat návrh, stížnostPrávo shromažďovací – lze se pokojně shromažďovat na veřejných místech, nutnost dodržet zákonPrávo veřejně se sdružovat do spolků či skupin (nelze protizákonných spolků)Právo volební – buď přímo, nebo nepřímoPolitický pluralismus – politická soutěž, je tu více politických stran, kdokoli může založit politickou stranu a vystupovat za níPrávo na odpor, pokud přestane fungovat státní moc Hlava 3. Práva národnostních a etnických menšin: Každý má právo preferovat svoji národnost, národnost nemůže být odňataZaručuje právo na v zdělání v jejich jazycePrávo užívat jejich jazyka v úředním stykuPrávo na účasti na řešení věcí, jež se týkají národnostních a etnických menšin Hlava 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva: Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost a právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němuOdborářská a zaměstnavatelská právaPrávo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínkyZvláštní hospodářská a sociální práva sociálních menšin – aby respektoval zvýšenou ochranu žen, mladistvých a zdravotně postižených při ochraně zdraví při práciPrávo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáříPrávo na ochranu zdravíPrávo na ochranu rodičovství a rodinyPrávo na vzdělání – školní docházka je povinná (9let), vzdělání na základních, středních školáchKulturní právaEkologická práva – právo na příznivé životní prostředí Hlava 5. Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, včetně práva obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost orgánů veřejné správyPrávo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu nebo nesprávným úředním postupemPrávo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány veřejné mociKaždý má právo odepřít odpověď, jestli by jí způsobil nebezpečí sobě či osobě blízkéPrávo na rovnost účastníků v řízeníPrávo na tlumočníka, advokáta, zákonného zástupce (nikdo nesmí být odňat zák. zást.)Právo na veřejné projednání věci (soudní řízení jsou veřejná, každý má právo účasti)Jaký soud bude soudit, stanoví zákon, řízení bez zbytečných průtahůPrávo se vyjádřit ke všem prováděným důkazůmPouze trestný zákoník nám stanoví tresty a pouze soud rozhoduje o vině a trestuPresumpce neviny – dokud není vysloven pravomocně odsuzující rozsudek, bere se obžalovaný jako nevinnýObviněný má právo na obhajobu (v některých případech bezplatnou)Obviněný má právo odepřít výpověďNikdo nemůže být odsouzen 2x za stejnou věc Hlava 6. Ustanovení společná

Témata, do kterých materiál patří