Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sankce v trestním právu - Alternativy, dělení, typy věznic, prevence zločinnosti, penologie, penitencialistika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sankce v trestním právu: (Alternativy, dělení, typy věznic, prevence zločinnosti, penologie, penitencialistika). Sankce v trestním právu Sankce v trestním právu: Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatelePři ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem Alternativní tresty: Obecně prospěšné práce:je určený k nahrazení krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobodyalternativní trest může soud uložit v rozsahu 50 - 300 hodin pro dospělého a 50 - 150 hodin pro mladistvéhoOPP je nutno odpracovávat osobně, bezplatně, ve svém volném čase nejpozději ve lhůtě 1 roku od převzetí usnesení o konkrétním místě výkonu trestupokud odsouzený trest nevykonává či poruší podmínky výkonu trestu může soud tento trest přeměřit na trest odnětí svobody a to za každou neodpracovanou hodinu se vyměří 1 den trestu odnětí svobodysoud může tento trest změnit na trest domácího vězení či peněžitý trestjakmile je vykonán či bylo od výkonu OPP pravomocně upuštěno hledí se na pachatele jakoby nebyl odsouzen a soud u ho vymaže Domácí vězení:v určeném obydlí soudem stanoveném časovém období (od 20:00 - 5:00 hodin)ve dnech pracovního klidu a volna se zde musí zdržovat celý denv trest odnětí svobody a to max. do výše 1 roku Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce:jedná se o trest, který směřuje především na agresivní účastníky sportovních utkánítento trest může být uložen až na dobu 10 letodsouzený má po celou dobu zákaz vstupu na ty akce, které soud ve svém rozsudku stanovípokud to bude probační úředník považovat za vhodné, bude se muset v době konání akce, kterou má zakázanou hlásit na příslušné policejní stanicineplnění zákazu je posuzováno jako neplnění pravomocného rozhodnutí soudu a odsouzený může tímto jednáním naplnit znaky TČ maření výkonu úředního rozhodnutíZákaz činnosti:a majetkových TČ, kdy účelem je zabránit pachateli v dalším páchání TČ, ke kterým tato činnost může vytvořit podmínkyzakazuje se na určitou dobu (1-10 let) výkon:určitého zaměstnání, povolání nebo funkce (např. funkce v orgánů akciové společnosti, výkon lékařské činnosti)činnost, ke které je třeba zvláštního povolení (např. řízení motorových vozidel)činnost, jejichž výkon upravuje zvláštní předpis (např. znalecká činnost) Zákaz pobytu:tento trest je udělován pachateli z důvodu zamezení páchání další trestné činnostinení možné ho udělit na místo trvalého bydlištěpokud dotyčný potřebuje navštívit v osobní záležitosti dané místo, musí předem upozornit policii, která mu může (ale i nemusí) udělit povolení Dělení: Trestní právo hmotné Trestný čin Okolnosti vylučující protiprávnost Vývojová stádia trestného činu Tresty a ochranná opatření Zásady trestního práva Trestní právo procesní Základní zásady trestního řízení Subjekty trestního řízení Stádia trestního řízení Typy věznic: s dohledems dozorems ostrahouse zvýšenou ostrahou Penologie: nauka o trestechv širším pojetí pojednává o všech trestech, tedy např. i o trestání předškolních dětív užším pojetí se zabývá tresty uloženými soudem: trest odnětí svobody, trest domácího vězení, peněžitý trest, trest obecně prospěšných prací, atd. Penitencialistika: je naukou o výkonu a účinnosti trestu odnětí svobodyz hlediska obecných a zvláštních podmínek a zejména použitých metod, forem a prostředků nápravně výchovné činnosti podle stupně dosažené nápravy u jednotlivých kategorií odsouzených Prevence kriminality: Prevence kriminality je snaha státních i neziskových organizací o redukci a odrazení od páchání kriminality. PojmyKriminologievěda o kriminalitě (zločinnosti) a o její kontrole, zabývá se pachateli i oběťmi trestných činů (věda o obětech = viktimologie)samotné slovo "kriminologie" je odvozeno od latinského crimen (zločin) a řeckého logos (zde ve smyslu učení)Prevence kriminalityzahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činnostíSoučástí prevence je i pomoc obětem trestných činůPrevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostíPrimární prevenceZahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnostZvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností, ….)Sekundární prevenceZabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, vandalismus, rasismus, apod.) Terciární prevenceSpočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.Sociální prevencePředstavuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Systém organizace prevence kriminality v ČR:Na meziresortní úrovnitěžiště meziresortní spolupráce spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k tradiční (obecné) kriminalitě a v koordinaci, případně vytváření nových, preventivních činností jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality.Na rezortní úrovniprogramy prevence kriminality vycházejí z věcné pů

Témata, do kterých materiál patří