Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Správní právo-výuka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Správní právo Správní právo -je to soubor právních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy Veřejná správa - je správníčinnost související s poskytovánímveřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávánísprávních aktů) bývají za veřejnou správu označovány téžsprávní orgány, které ji vykonávají, tedy předevšímúřady. Vcentralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouzestát. V současné době je však veřejná správa rozdělena nastátní správu asamosprávu. Veřejná správa je vykonávána veveřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem i ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3české Ústavy: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") Veřejnou správou lze chápat jako: správa území, státu, kraje, obcespráva věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická právaspráva veřejných záležitostíspráva veřejných financíspráva užívání veřejných objektů a zařízení Veřejná správa se člení nastátní správu asamosprávu Státní správu vykonávají: ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý státúzemní orgány státní správy s místní působnostíostatní státní orgány (např. státní fondy apod.).jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje nebo propůjčuje (např.stanice technické kontroly). Z věcného hlediska se rozlišuje státní správa: politická resp. všeobecná (např.krajský úřad).odborná resp. specializovaná (např.finanční úřad). Výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva. Samospráva Samosprávou je výkon veřejné správy (přenesené působnosti)samosprávnými veřejnoprávními korporacemi.Samospráva může býtzájmová (profesní) neboúzemní. Je to způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější. Znaky orgánu státní správy: a) jeho činnost jeupravena právními předpisy, jedná jménem státu a stát proto nese odpovědnost za jeho jednání b) disponuje právně mocenskými oprávněními, tj. pravomocí -vydávat podzákonné právní předpisy -aplikují právní normy (individuální právní akty) -provádějí dozor a kontrolu plnění právních předpisů -usměrňují činnost fyzických a právnických osob při výkonu státní správy -řídí se vnitřním organizačním řádem Prameny správního práva A) prameny vydávané ústředními orgány - Ústava ČR a ústavní zákony - zákony a zákonná opatření Senátu (340, 341, 342, 344/2013) - nařízení vlády - vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy B) prameny vydávané místními orgány -obecně závazné vyhlášky krajů k plnění jejich úkolů na úseku samostatné působnosti -obecně závazné vyhlášky obcí k plnění jejich úkolů na úseku samostatné působnosti -nařízení krajů (vydaná na základě zákona k jeho provedení) -nařízení obcí (předpisy vydávané na úseku přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech a v jejich mezích, mají povahu provádějícího předpisu) Působnost norem správního práva a) věcná - vymezuje působnost norem vždy jen na určitý druh správněprávních vztahů podle jejich věcné oblasti (správa školství, dopravy, zemědělství atd.) b) místní - vymezuje prostor, na kterém daná norma působí (celé území státu, obvod kraje, obvod obcí) c) časová - vymezuje časový úsek, kdy se norma stává platnou, účinnou, jak dlouho platí d) osobní - vymezuje okruh osob, na něž se dané normy vztahují * všechny osoby pobývající na území našeho státu * všechny občany ČR * jen některé české osoby (např. vojáci z povolání, studenti VŠ, příslušníci bezpečnostních sborů Soustava subjektů veřejné správy a) ústřední orgány státní správy b) územní orgány veřejné správy s všeobecnou působností (státní správy i samosprávy) c) územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy) d) subjekty zájmové (profesní) samosprávy V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 01.Ministerstvo financí, 02.Ministerstvo zahraničních věcí, 03.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 04.Ministerstvo kultury, 05.Ministerstvo práce a sociálních věcí, 06.Ministerstvo zdravotnictví, 07.Ministerstvo spravedlnosti, 08.Ministerstvo vnitra, 09.Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10.Ministerstvo pro místní rozvoj, 11.Ministerstvo zemědělství, 12.Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14.Ministerstvo životního prostředí. + Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu + Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Ministerstvo vnitrajeústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro a)veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, b)jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, c)shromažďovací právo a sdružování v politických stranách a v politických hnutích, d)veřejné sbírky, e)archivnictví a spisovou službu, f)zbraně a střelivo, g) požární ochranu, h)cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, i)územní členění státu, j)státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů, k)státní symboly, l)volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta

Témata, do kterých materiál patří