Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Krizove rizeni

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Krizové řízení – vymezení pojmů, orgány krizového řízení (zák. 240/2000 Sb.) a krizové plány, krizový štáb kraje - účel, složení, použití; Komunikace v krizových situacích -charakteristika, prostředky sloužící ke krizové komunikaci, vnitřní a vnější krizová komunikace, činnost centra krizové komunikace (CKK) charakteristika: je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností, prováděných v souvislosti s řešením krizové situace orgány krizového řízení: Vláda: ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost zřizuje Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací v době trvání Nouzového stavu – může nařídit evakuaci osob, zákaz pobytu a vstupu osob na vymezených místech, přemisťování osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody Ministerstva a jiné správní úřady: zajišťují připravenost na řešení krizových situací - zřizují pracoviště krizového řízení, zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací Správní úřady – organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva, rozhodují o činnostech k řešení krizových situací Ministerstvo vnitra: sjednocuje postupy v oblasti krizového řízení, provádí kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstvech a jiných ústředních správních úřadů na řešení krizových situací Hejtman – zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací, řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků, zřizuje a řídí Bezpečnostní radu kraje, zřizuje a řídi krizový štáb kraje, při stavu nebezpečí oprávněn nařídit – evakuaci, pracovní povinnost, hlášení přechodné změny pobytu osob, zákaz vstupu, pobytuHasičský záchranný sbor - zpracovává krizový plán kraje, vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení, plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitraStarosta obce s rozšířenou působností– zajišťuje připravenost právního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací – zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, plní úkoly stanovené hejtmanemBezpečnostní rady: Bezpečnostní rada kraje je ustanovena ze zákona v každém kraji, má nejvíce 10 členů, které jmenuje hejtman. Bezpečnostní rada obceje ustanovena na základě určení příslušné obce, jako obce, která má rozpracovat část krizového plánu kraje, toto určuje HZS kraje, má nejvíce 8 členů, jmenuje starosta Právnické osoby a podnikající fyzické osoby – povinni podílet se na zpracování krizových plánů Krizové plány: Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části Základní část – charakteristika organizace krizového řízení, přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánuOperativní část – přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu, způsob plnění regulačních opatření podle zvláštních právních předpisůPomocná část – přehled právních předpis využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení, zásad manipulace s krizovým plánem, geografické podklady Způsob zpracování krizového plánu kraje – HZS kraje před zpracováním krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností předloží k projednání v příslušné bezpečnostní radě – zaměření a rozsah krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností, určení osoby odpovědné za koordinaci zpracování krizového plánu kraje, nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností, návrh rozdělení odpovědnosti za zpracování podkladů pro dílčí části krizového plánu kraje nebo krizového plánu obce s rozšířenou působností a harmonogram jeho zpracování, rozsah spolupráce s dalšími subjekty, kteří se na zpracování plánů podíleli Krizové štáby: je skupina osob, kterou si obvykle představený nějaké instituce či organizace zřizuje jako svůj pracovní orgán pro řešení nouzových situací Ústřední krizový štáb vlády ČR, Krizový štáb kraje, Krizový štáb obce s rozšířenou působností, Krizový štáb obce krizové štáby (úrovně jejich zřizování): Stát = Ústřední krizový štáb – Bezpečnostní rada státu + vládaKraj = Krizový štáb krajeObec s rozšířenou působností = Krizový štáb obce s rozšířenou působnostíObec = Krizový štáb obce Krizový štáb kraje: složení: HejtmanČlenové bezpečnostní radyČlenové stálé pracovní skupiny - Tajemník kriz. Štábu, pracovníci krajského úřadu, zástupci složek IZS, odborníci Účel a použití: Krizový štáb kraje posuzuje přiměřenost krizových opatřeníanalyzuje vývoj kriz. situace nebo MU a dokumentuje postup řešenípodává vedoucímu kriz. štábu návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového stavu využívá při tom zejména HP, vnější HP a kriz. Plánsoustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,organizuje spojení s kriz. štáby určených obcí, krajů a kriz. štábem Ministerstva vnitra,zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení kriz. situace nebo MUpřipravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci fin. výdajů a nákladů na opatření při kriz. situaci nebo MUorganizuje ochranu obyvatel postiženého území včetně zajištění zásobování a humanitární pomocizabezpečuje ukládání a využívání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky Stálé pracovní skupiny: Tajemník krizového štábu – zabezpečuje komunikaci krizového štábu s organizačními částmi orgánu krizového řízeníVedoucí stálé pracovní skupiny – organizuje činnost stálé pracovní skupiny, při plnění svých úkolů zabezpečuje ve spolupráci s

Témata, do kterých materiál patří