Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kontrola veřejné správy I

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kontrola veřejné správy Pojem Jedná se o zpětnou vazbu, která sleduje účinnost a funkčnost činnosti státní správy a veřejné správy. Druhy kontrol : preventivní,průběžná,následná, tyto kontroly souvisí jak s fází přípravnou, tak realizací rozhodnutí. Kontrola je přítomna při veškeré veřejnoprávní činnosti. Jedná se o relativně samostatnou činnost, která má význam pro realizaci cílů a úkolů veřejné správy. Má tytozákladní rysy : soustavnost,objektivnost,efektivnost,komplexnost a hospodárnost. Kontroludělíme podle subjektů kontroly, podle vztahů těchto subjektů ke kontrolovaným objektům : vnitřní,vnější, podle povahy oprávnění vůči kontrolovaným objektům na kontrolu rezortní, nadrezortní nebobez ohledu na rezortní podřízenost na kontrolu uvnitř systému veřejné správy a směřující vně tohoto systému. Druhy kontrol ve veřejné správě parlamentní kontrola,kontrola prováděná nejvyšším kontrolním úřadem,kontrola prováděná soudy,kontrola prováděná Ústavním soudem Parlamentní kontrola Parlament vykonává moc zákonodárnou, ale také ovlivňuje moc výkonnou způsoby stanovenými právními předpisy. Poslanecká sněmovna jedná o návrzích zákonů a také o důvěře vládě, projednává návrh zákona o státním rozpočtu, jedná o mezinárodních smlouvách aprojednává petice a jiná podání občanů. Poslanci mohouinterpelovat předsedu a ostatní členy vlády. O důvěře vlády Poslanecká sněmovna jedná na základě žádosti vlády. O vyslovení nedůvěry vládě může písemně požádat nejméně 50 poslanců Sněmovny. Interpelovat vládunebo její členy může každý poslanec. Interpelovaný má povinnost odpovědět na ústní interpelaci bezprostředně po jejím přednesení,Na písemnou interpelaci pak musí člen vlády odpovědět do 30 dnů, pokud nemůže odpovědět hned, poslanci odpoví písemně do 30ti dnů.Písemnou interpelaci zasílá předseda Sněmovny neprodleně předsedovi vlády.Poslanci a senátoři jsou oprávněni požadovat informace a vysvětlení potřebná pro výkon své funkce od členů vlády,vedoucích správních orgánů a orgánů územní samosprávy ve lhůtě do 30 dnů ( pokud se nejedná o neveřejné informace, nebo utajované informace. Petice, které jsou adresovány Sněmovně, jejím orgánům a funkcionářům, musí být doručeny petičnímu výboru, který posoudí, zda podání splňuje stanovené náležitosti. Pokud mu nepřísluší jejich vyřízení, postoupí je petiční výbor orgánu Sněmovny, kterému vyřízení petice přísluší. Delegace vyslaná shromážděním k předání petice do budovy Sněmovny může mít nejvýše 5 členů.O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá petiční výbor PS zprávy.Podání, která nejsou petice, předá petiční výbor Kanceláři sněmovny, která je předloží věcně příslušným výborům, komisím, nebo je postoupí příslušným úřadům nebo institucím, vždy o tom vyrozumí pisatele podání. Orgánům obcí, krajů mohou osoby podávat návrhy, připomínky a podněty, které je nutno vyřizovat neodkladně, nejdéle 60 dnů, ale jde-li o působnost zastupitelstva těchto základních a vyšších územních samosprávných celků, je lhůta 90 dnů. Státní rozpočet Státní závěrečný účet- viz FP Parlament provádí kontrolu činnosti Pozemkového fondu České republiky Volí členy prezidia fondu a rady, jejichž úkolem je provádět dozor nad činností a hospodařením fondu a jeho orgánů a upozorňovat příslušné orgány Parlamentu na zjištěné nedostatky.Přímý vliv má Parlament na činnost významné veřejnoprávní korporace VZP. VZP má povinnost předkládat Sněmovně pojistný plán na další rok.PS navrhuje předsedovi vlády Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, nebo její členy včetně jejich odvolání.Předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády stanoví, která obec je městem nebo městysem, může obci, městskému obvodu nebo městské části udělit nebo změnit znak nebo vlajku. Významné kontrolní funkce plnívýbory a komise Sněmovny a Senátu, které jsou zřizovány jako jejich orgány, jde o specializované parlamentní orgány, které podrobně projednávají návrhy zákonů. Pro vyšetřování věcí veřejného zájmu lze ve Sněmovně zřídit vyšetřovací komisi. Její závěry nenahrazují rozhodnutí jiných orgánů, správních, trestních – mohou být ale v těchto řízeních využity. Pouze z poslanců jsou složeny kontrolní orgány pro kontrolu BIS a Vojenského zpravodajství.

Témata, do kterých materiál patří