Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Jednotný vnitřní trh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jednotný vnitřní trh jednotný vnitřní trh Evropské unie tvoří území všech členských státůje platný od 1. ledna 1993 Na tomto trhu platí 4 svobody – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu Důvody pro vznik jednotného vnitřního trhu Zlepšování ekonomické výkonnosti – jednotný vnitřní trh podněcuje výkonnosti ekonomik podílejících se na Společenství, je jedním z hlavních nástrojů k vyváženému a udržitelnému růstu. Podle údajů Komise vytvořil několik milionů pracovním míst a vydělal Unii přes 800 miliard euro.Nižší náklady – vnitřní trh napomáhá účinnějšímu rozdělování (alokaci) výrobních faktorů, tím umožňuje vyrábět ve větším rozsahu a tím i hospodárněji za nižší náklady.Větší konkurence – díky vzniku jednotného vnitřního trhu se může více firem zapojovat do konkurenčního boje. A to s sebou přináší nižší ceny a širší výběr zboží. Firmy, které obchodují na jednotném trhu Evropské unie, mají neomezený přístup k téměř 500 milionům spotřebitelů. Volný pohyb zboží – zásady: zboží je možno prodávat ve všech zemích EUzboží z ostatních členských států nemůže být znevýhodňováno oproti domácímu clem nebo speciální danímezi členskými zeměmi je zakázáno kvantitativní omezení dovozu a vývozu zboží Odstranění cla zákaz diskriminace na vnitřním trhu – prvním krokem bylo odstranění cla mezi členskými státyclo narušovalo jednotu společného trhu a znevýhodňovalo vývozce a dovozce z jiných členských státůdovážené zboží ztrácelo uvalením cel svou konkurenceschopnost, protože clo zvyšovalo cenu dováženého zboží oproti konkurenčnímu domácímu zboží a tím negativně ovlivňovalo vzájemnou obchodní výměnu (amsterodamská Smlouva o založení ES – „Dovozní a vývozní cla a dávky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány“) Rovnání celních sazeb členských zemí vůči třetím zemím druhým krokem bylo sjednocení celních sazeb na dovážené zboží z třetích zemírežim obchodu s třetími zeměmi (země mimo EU) je zahrnut do společné obchodní politiky a spadá do výlučné pravomoci Evropského společenství, tzn. že národní opatření členských států jsou plně podřízena Společenstvíčlenské státy vůči 3. zemím postupují podle pravidel jednotné celní politiky a přijatéhospolečného celního sazebníkuspolečná obchodní politika má za cíl harmonický rozvoj mezinárodního obchodu, vymezuje zásady pro:úpravy celních sazebuzavírání celních a obchodních dohodochranná obchodní opatření pro případ dumpinguvývozní politiku apod. Rozdílné normy a standardy rozdílné normy a standardy patří k technickým překážkám jednotného vnitřního obchodumá-li některý stát přísnější bezpečnostní předpisy, je zde dovoz ztíženpokud cizí výrobek normu nesplňuje, je mu vstup na tento trh zakázánvýrobci byli nuceni přijmout opatření vedoucí k dosažení shody se zahraničním předpisem (zvýšení nákladů – změna výrobního procesu)výrobci museli shodu prokázat – kontrolní procesy v zahraničních zkušebnáchrozdílnost technických předpisů může vést ke snížení konkurenceschopnosti dováženého zboží Technická harmonizace aby mohl jednotný vnitřního trhu fungovat, muselo dojít k technické harmonizaciRada EU vydala směrnice s minimálními standardy, které určují požadavky na výrobky z hlediskabezpečnosti a zdravíochrany spotřebiteleochrany majetkuochrany dalších oprávněných zájmůminimální standardy nejsou vytvářeny pro jednotlivé výrobky, ale pro celé kategorie výrobkůharmonizované normy – vytváří je evropské normalizační instituce, výrobci se nemusí těchto norem držet, ale jejich použití je výhodné, protože nemusí složitě prokazovat shoduvýrobci v EU vědí, že své výrobky mohou vyrobit podle jedné technické specifikace a pak je mohou prodávat v celé EU. Pracují podle společných norem, akceptovaných všemi členskými státyvzájemné uznávání testů a osvědčení znamená, že zboží stačí certifikovat pouze jednou pro celou EU Narušování hospodářské soutěže EU politika hospodářské soutěže je základem vytváření vnitřního trhukdo může narušovat hospodářskou soutěž?společnosti, které se spojí, aby se pokusili rozdělit si trh mezi sebou nebo stanovat ceny mezi sebouspolečnosti, které spolu uzavřou různé omezující dohodyspolečnosti, které se snaží zneužít svého dominantního postavení k vytlačení konkurencevelké podniky, které se slučují, aby získaly kontrolu nad trhem Ochrana proti monopolům hospodářská soutěž v systému jednotného vnitřního trhu musí být chráněna před monopoly a kartely, které by trh ovládlyproto musí být zajištěna rovnost šancí všech účastníků jednotného trhu Volný pohyb osob – zásady: právo občana EU volně se pohybovat na území kteréhokoli členského státu EUprávo usazovat se v ostatních zemích EUprávo začít podnikat v ostatních zemích EUprávo studovat v ostatních zemím EUprávo pracovat v ostatních zemích EU Volný pohyb zahrnuje zákaz veškeré diskriminace založené na státní příslušnosti mezi pracovníky členských států, pokud jde o zaměstnání, odměnu za práci a jiné podmínky pro práci a zaměstnání. Pracovník získává stejná sociální práva jako státní příslušník domovského státu Směrnice sjednocující požadavky na vzdělání, které jsou pro vykonávání dané profese nezbytné. Směrnice o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání a studiu založená na vzájemné důvěře členských zemí (uznávány jsou vysokoškolské diplomy udělené po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělání). Směrnice pro studenty o zajištění přístupu k odbornému vzdělání bez diskriminace pro státního příslušníka členského státu, který byl přijat k odbornému vzdělávání v jiném členském státě. Výjimky ve volném pohybu osob přes velký rozsah práv, které volný pohyb osob přinesl občanům EU,není svoboda pohybu v Členské unii absolutní Volný pohyb může být omezen: u činností spjatých s výkonem veřejné moci, které mohou být vyhrazeny pouze státním příslušníkům domovského státuz důvodu veřejného pořádkuz důvodu veřejné bezpečnostiz důvodu ochrany zdravíčinnost vyhrazená státním příslušníkům domovského státupracovníci ve veřejné správně – členské státy mají právo vyhradit některé akty pouze svým občanům (např. cizí lékař nebude p

Témata, do kterých materiál patří