Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dědické právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dědické právo Prameny LZPS (čl. 11 - „Dědění se zaručuje“)Občanský zákoník (§ 1475 - 1720)Zákon o zvláštních řízeních soudních (upravuje dědické řízení) Předpoklady dědění Smrt fyzické osoby (zůstavitelé)Existence pozůstalosti po zůstaviteliExistence způsobilých dědicůDědické tituly Důkaz smrti úřední cestou (§ 26 odst. 1) Smrt člověka se prokazuje úmrtním listem Mrtvé těloLékař vydá list o prohlídce mrtvéhoMatrika vydá úmrtní list Důkaz smrtí - soudní cesta (§ 26 odst. 2 + 73) V případě katastrofy, kdy nebylo možné najít těloV případě dlouhodobé nezvěstnosti (po 5 letech) Pozůstalost (§ 1475) Veškeré jmění (aktiva i pasiva) zůstavitele v okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupceDo pozůstalosti tedy patří nejen majetek, ale i dluhyDědické právo = právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní Dědic Nasciturus (musí se narodit živý)FO nebo POStát (tzv. odúmrť) Druhy závěti Holografní (vlastnoruční)Allografní (jinak než vlastní rukou)Formou veřejné listiny (u notáře)Privilegovaná závěť Holografní závěť (vlastnoruční) § 1533 Musí být celá sepsána vlastní rukou a také vlastnoručně podepsánaMusí obsahovat den, měsíc a rok pořízeníU sepisování nemusí být přítomní žádní světci Allografní závěť (jinak než vlastní rukou) § 1534 Sepsána jinak než vlastní rukou (na počítači nebo cizí rukou)Musí obsahovat vlastnoruční podpisPři podpisu musí být přítomní dva svědci (nemůžou to být dědici), kteří se také podepíšou Závěť formou veřejné listiny (u notáře) Nejjistějším způsobem je sepsání závěti u notářeNotář závěť uloží do Centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora ČR Obsah závěti Označení zůstavitele a dědicůVymezení pozůstalosti a podílů pro jednotlivé dědiceDatum a podpis Vedlejší doložky v závěti (§ 1551 - 1552) Možnost podmínky dědictví nějakou podmínkou (úspěšné dokončení studia) či příkazem (oprava domu)Podmínka/příkaz ale nemusí být zjevně obtěžující nebo zlomyslná Zrušení/odvolání závěti (§ 1575 - 1581) Závěť lze kdykoliv do konce života zůstavitele zrušit, zničit nebo napsat novou Dědické tituly (způsoby nabývání dědictví) Dědictví nabýt na základě: ZávětiDědické smlouvyZákonaMůže dojít i ke kombinaci všech uvedených způsobů Dědická smlouva (§ 1582 - 1593) Nový právní institut od roku 20142stranné právní jednání (na rozdíl od závěti)Vzniká dohodou mezi zůstavitelem a dědicemMůže být uzavřena pouze u notáře Výhody: Dědic ví dopředu, co zdědí a může přijmout/odmítnoutZůstavitel nemůže smlouvu bez souhlasu dědice změnit Nevýhody: Lze ji uzavřít maximálně o ¾ pozůstalosti (zbylou ¼ lze odkázat v závěti nebo nechat na zákonu) Dědění ze zákona (§ 1633 - 1645) V případě, že zůstavitel zemřel bez platné závěti/dědické smlouvyZávěť/dědickou smlouvu nepořídil o veškerém svém majetku (existuje ještě pozůstalost, kterou nikomu neodkázal)Určený dědic dědictví odmítne Dědicem se stávají osoby automaticky na základě příbuzenského vztahu (čím bližší příbuzenský vztah, tím větší podíl na pozůstalosti) Dědění ze zákona - šest dědických tříd (§ 1635 - 1640) Děti a manžel stejným dílem. Nedědí-li dítě, tak jeho děti.Manžel, rodiče + ti co žijí se zůstavitelem 1 rok ve společné domácnosti.Sourozenci (jejich děti) + ti co žijí se zůstavitelem 1 rok ve společné domácnosti.Není-li nikdo ve 3. třídě, dědí prarodiče.Prarodiče rodičůDěti dětí sourozenců, děti prarodičů Dědická nezpůsobilost (§ 1481) Z dědického práva jsou automaticky (bez nutnosti vydědění) vyloučeny osoby:

Témata, do kterých materiál patří