Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


F 19 - organy cinne v trestnim rizeni

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19) Popsat orgány činné v trestním řízení + popsat stádia řízení před soudem dle trestního řádu OČTŘ: Soudy: Obecné soudy a Ústavní soudy (viz. B4 – Moc soudní dle Ústavy ČR)Můžou rozhodovat v trestních věcech (o vině a trestu), vydání do vazby, zatčení, domovní prohlídce, odposlechu, zadržení osoby, ověření zásilky, použití agenta, sledováníPříslušnost soudu – vymezení okruhu působnosti mezi soudy různých stupňů a mezi jednotlivými soudy téhož stupně 1.Místní – Rozhoduje soud, v jehož obvodu byl čin spáchán Bydliště osoby (obviněné) Kde vyšel čin na jevo 2. Věcná Základ – 1. stupeň soudu – okresní a krajský, podle závažnosti TČ - může soudit samosoudce, soudce a 2 přísedící, 1 předseda a 2 soudci jako přísedící Odvolačka – vrchní soudy Státní zástupce: Orgánem veřejné žaloby, vykonává dozor nad dodržováním právních předpisůOprávnění – dávat závazné pokyny k vyšetřování TČ, vyžadovat od policejního orgánu spisy, dokumenty, zprávy o spáchaných TČ za účelem prověrky, zúčastňovat se provádění úkonů policejního orgánu, osobně provést jednotlivý úkon nebo i celé vyšetřování Policejní orgán: Vystupuje v přípravném řízení, státní orgán, aktivně pomáhá státnímu zástupciPolicejní orgány – útvary PČR, Inspekce PČR, pověřené orgány vojenské služby, pověřené orgány vězeňské služby, pověřené celní orgányÚkon policejního orgánu je prověřovat trestní oznámení a ostatní podněty k trestnímu stíhání a vyšetřovat TČ, hledání důkazů Řízení před soudem: Skládá se, ze 3 fází:Předběžné projednávání obžalobyHlavní líčení Odvolací (opravné řízení) Předběžné projednávání obžaloby: Je podána obžaloba státním zástupcem soudu a soud vyhodnotí, že je třeba předběžně projednat obžalobu (většinou neveřejné), projednává soud zasedající v senátuPatří sem - Podstata a účel předběžného projednání obžaloby Důvody předběžného projednávání obžaloby Způsob a rozsahRozhodnutí a jeho účinky – vrátí věc státnímu zástupci k prošetření, zastaví věc, přeruší, vrátí věc, podstoupí věc jinému orgánu (předá jinému orgánu danou věc) Hlavní líčení: Povinné, stádiem kde se rozhoduje o vině a trestu, povinnost mít podanou obžalobu státním zástupcem, řeší se skutek – co je v obžalobě, lze dodání důkazůRysy – vedoucí a rozhodující úlohu má soud, uplatňují se zásady trestního řízení, konat jen na základě obžalobyHlavní líčení se dělí na 4 stádia (zahájení, dokazování, závěr, rozhodnutí soudu. Největším a nejdelším je dokazování) Průběh hlavního líčení: Zahájení hlavního líčení – bez zbytečného odkladu navrhne předseda soudci, stanoví datum hlavního líčení, zjistí přítomnost osob, jestli jsou přítomni obhájci, začíná projednávání hlavního líčení, přednese se obžaloba + na konci přenesení obžaloby se pronese nárok na náhradu škody v rámci spáchaného TČDokazování – dokazují se skutečnosti, které jsou tvrzeny, pořadí důkazů určuje soud (někdy jsou vyjímky), obžalovaný má možnost se ke každému tvrzení vyjádřit na výzvu soudu (na konci tvrzení), dlouhodobý proces (může trvat i rok), nejdelší fáze hlavního líčení, důkazy se provádějí za aktivní součinnosti stran (rozšíření možnosti kladení otázek), předseda senátu prohlásí konec dokazování (strany nemají návrh na důkaz)Závěr hlavního líčení – udělení slova k závěrečným řečem předsedou senátu, hovoří státní zástupce, zúčastněná osoba, strana obžalovaného, poškozený, státní zástupce může pronést repliku (jakoby doplnění), ale strana obžalovaného může reagovat (musí mít poslední slovo)Rozhodnutí soudu v hlavním líčení – jen o skutku, který je uveden v obžalobě, soud se může poradit nebo vynést rozsudek druhý den ránozpůsob rozhodnutí – dvojí rozhodnutí – a) vrácení státnímu zástupci k došetření b) vynese rozsudek - Rozsudek – odsuzující a zprošťující, vyhlašuje se veřejně, přítomní vstanou, stranám se doručuje písemně -část úvodní (jaký soud rozhoduje) -část výroková (jestli je vinen či nevinen) - část odůvodňující (jak ten soud postupoval a jak k tomu výroku došel), jakým způsobem přistupoval k důkazům -část poučování o opravných prostředcích (jak uplatnit a do kdy) - soud může i vydávat formu, která má formu usnesení - usnesení – během hlavního líčení, vydá usnesení, není dokazování, neprojednává se hlavní věc, ale vedlejší, rozhodne i o části usnesení - pakli, že trestní soud rozhoduje o náhradě škody - adhezní řízení – rozhodne o škodě, z části rozhodne a z části předá civilnímu soudu nebo ať o celém rozhodne civilní soud Řádné opravné prostředky, mezi ně řadíme Odvolání, Stížnost, Odpor: Odvolání – odvoláváme se proti rozsudku v 1 stupni, podáváme k soudu 1. stupně, ale řeší jej soud 2. stupně, musí být zákonný důvod, nelze uplatnit jiné důkazy než ty, které se uplatnily před soudem 1. stupně, odkladný účinek – veškeré věci, se kterými jsou spojeny, záleží na rozhodnutí soudu 2. stupně, lhůta na odvolání1. může odvolání soud zamítnout (nesplňuje náležitosti, pozdní podání)2. zrušit napadený rozsudek – dále koná 3 věci – vrátí k prošetření státnímu zástupci, vrátit soudu 1. stupně + stanovisko opravení chyb, trestní stíhání se zastaví a ve výjimečných případech postoupí věci jinému souduMůže podat odvolání obžalovaný, a nebo poškozený (může se odvolat jen v náhradě škody), zúčastněná osoba (proti výroku o zabrání věci), státní zástupce, o odvolaččce rozhodne soud sám Stížnost – uplatněna kdykoli během řízení a podána proti usnesení (usnesení vydává soud nebo policejní orgán) Odpor – ve formě trestního příkazu do 15 dnů od jeho doručení, nemusí být dán důvod, neprobíhá hlavní líčení Mimořádné opravné prostředky – Dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení

Témata, do kterých materiál patří