Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Listina základních práv a svobod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LZPS: (Charakteristika osobních a osobnostních práv). Listina základních práv a svobod Spolu s Ústavou tvoří Ústavní pořádek ČR.LZPS obsahuje základní práva a svobody.Má nejvyšší právní sílu.Má 44 článků, které jsou členěny do 6 hlav.16. prosince 1992 prohlásilo předsednictvo České národní rady Listinu za součást ústavního pořádku ČR. Vývoj LZPS: Vychází z Deklarace lidských práv. Základními body byly: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech, jsou obdařeni rozumem a mají jednat v duchu bratrstvíPo roce 1989 vychází nová koncepce – Listina základních práv a svobod, ústavní zákon ČSFR. Preambule: Úvodní článek, který předchází samotnému textu LZPSZdůrazňuje přirozená práva člověka, práva občana a svrchovanost zákona. Hlava 1. – Obecná ustanovení: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.Vymezuje základní zásady, ze kterých lidská práva vycházejí.Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na náboženská vyznání. Hlava 2. – Hlavní práva a základní svobody: Oddíl první – Základní lidská práva a svobody: Každý je způsobilý mít práva.Každý má právo na život.Je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.Každý má právo vlastnit majetek.Občan nesmí být vyhoštěn ze své země. Oddíl druhý – Politická práva a svobody: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.Cenzura je nepřípustná.Zaručeno je petiční, shromažďovací a sdružovací právo. Hlava 3. – Práva národnostních a etnických menšin: Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. Hlava 4. – Hospodářská, sociální a kulturní práva: Právo na svobodnou volbu povolání.Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.Právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.Právo na vzdělání.Právo na stávku.Právo na ochranu zdraví. Hlava 5. – Právo na soudní a jinou právní ochranu: Každý se může domáhat svého práva.Každý má právo odepřít výpověď.Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.Zákon stanoví, které jednání je trestný čin a jaký trest se ukládá.Jen soud rozhoduje o vině a trestu.Obviněný má právo hájit se sám nebo prostřednictvím svého obhájce. Hlava 6. – Ustanovení společná: Vysvětluje, kdo je občan.Zajišťuje cizincům v zemi rovnoprávnost práv a svobod tam, kde nejsou vázány na státní občanství.Zavazuje republiku poskytnout azyl cizincům.v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, může zákon omezit právo na stávku. Osobnostní práva: V českém právním řádu je ochrana osobnosti zakotvena v čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Toto ustanovení je provedeno řadou dílčích zákonů Druhy osobních práv: Vytvořit úplný katalog osobnostních práv nelze, neboť rozsah práv, kterým se poskytuje ochrana jako právům osobnostním, se v čase mění a obecně se stále rozšiřuje. Právo na osobní svobodu - Zaručuje fysické osobě, že nesmí být omezována ve volnosti pohybu. Nezákonné omezení osobní svobody je jednak trestným činem omezování osobní svobody, jednak jde o zásah do osobnostních práv, za který má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění.Právo na tělesnou integritu -Právo na soukromí a rodinný život – Je samo o sobě velmi široké právo. Chrání se jim mimo jiné: Projevy osobní povahy, osobní údaje, rodinný život.Právo na ochranu jména -Právo na ochranu cti a důstojnosti -

Témata, do kterých materiál patří