Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Věci a jejich rozdělení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12B.Maturitní téma - Věci a jejich rozdělení: Věci a jejich rozdělení Věc je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy ať s přičiněním člověka nebo bez něho.Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.Hodnota věci lze vyjádřit v penězích = cena.Lidské tělo ani jeho části, i kdyby byly od těla odděleny, nejsou věcí.Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor.Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Rozdělení věci: Věci hmotné a nehmotné: hmotná věc je samostatným předmětemnehmotné věci jsou práva a jiné věci bez hmotné podstaty Ovladatelné přírodní síly: ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje (energie, elektrika) Nemovité a movité věci: nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavbynelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je to věcnemovitáveškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná,jsou movité Zastupitelná věc: movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné Zuživatelná věc: movitá věc, jejíž běžné použití je spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná Hromadná věc: a pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc Obchodní závod: obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnostimá se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu Pobočka: pa o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou Obchodní tajemství: obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, ocenitelné běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodemjejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu jejich utajení Součást věci: součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotísoučástí pozemku je prostornad povrchem i pod povrchem,co je na pozemku, zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdechsoučástí pozemku jsou i rostliny Příslušenství věci: příslušenství věci je vedlejší věc vlastníkatrvale se jí užívalo společně s hlavní věcíbyla-li vedlejší věc od hlavní věci odloučena, nepřestává být příslušenstvímprávní jednání a práva i povinnosti, které se týkají hlavní věci, se týkají i jejího příslušenstvíje-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci u stavby příslušenstvím pozemkupříslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady s tím spojené Cenný papír: cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno tak, že po vydání cenného papíru je nelze bez této listiny uplatnit ani převéstakcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, náložné listy, skladištní listy, zemědělské skladní listy Zastupitelné cenné papíry: z nichž vznikají stejná právaemitent = kdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhupodpis emitenta na zastupitelném cenném papíru může být nahrazen jeho otiskem Forma cenného papíru: cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jménona řada předáníneobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele Emise cenného papíru: datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papírunení-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent Stejnopisy: je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír Kupón: je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze vydat kupón jako cenný papír na doručitelekupóny se vydávají v kupónovém archu Hromadná listina: zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou Zaknihovaný cenný papír: cenný papír nahrazený zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu

Témata, do kterých materiál patří