Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Přednášky z hodin práva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (266,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Základy práva Právní dějiny a myšlení Přirozeněprávní filosofie Boží základ Od přírody přirozené právo = v podstatě nepsané právo bez ohledu na to, zda je formulováno v právních normách, které by mělo být nadřazeno právu pozitivnímu, neboť klade větší důraz na spravedlnost a přirozená práva např. člověka Pozitivněprávní filosofie (od počátku 20. Stol.) = právo vzniká na základě lidské činnosti pozitivní právo = systém stanovených a závazných právních norem jako pravidel lidského chování, vymahatelných a sankciovaných v případech jeho porušení, zjednodušeně = jde o platné právo odvozené od právních norem PRAVĚK (ochrana jedince tlupou před nebezpečím – právo na kořist) nedodržování pravidel – trest (smrt, vyhnání) STAROVĚK Chamurapiho zákoník (1600 – 1800 př. N. l. – Babylon) – oko za oko, zub za zub (vykopáno v dnešním Egyptě, Mezopotámie) Římské právo – zákon 12 desek = základ práva + ostatní nenapsáno (velmi vyspělé) - nepsané, dochované ze soudních záznamů, učebnic, v Justiniánově kodexu; rozdělení práv jako v současnosti; po pádu Západořímské říše právo převzali v Byzancii STŘEDOVĚK –obyčejové právo (každý kmen měl obyčeje = jejich práva),církevní právo Vznik Karlovy university u nás Městská práva královských měst 1806 – Napoleonův zákoník Dekrety Břetislavovy – u nás; úprava práv na našem území Horní zákoník – upravoval hornické práce; dostal se tam i zákon o nadřazenosti krále Z počátku byla moc církevní nadřazena nad světskou později se to obrátilo V Českých zemích do roku 1811 platilo zvykové právo poté byl napsán Rakouský zákoník (též AGB) platil až do roku 1916 NOVOVĚK– přechod k současnému právu Známé výroky Cogito ergo sum – Myslím, tudíž jsem De omnibus dubitandum est – O všem je nutné pochybovat, Aristoteles Cui bono? Cui prodest? - Komu to prospěje a čím Druhy práva právo mezinárodní právo evropské – předpisy EU, směrnice právo tuzemské – zákony, vyhlášky apod. Prameny práva objektivní právo – soubor všech platných právních norem – vyjadřuje co a není pro a proti právu v dané oblasti = to co je stanoveno v zákonech a právních předpisech objektivní právo představuje tzv. právní řád, který se obecně dělí do dvou podsystémů hmotné právo – právo vlastní, tj. stanovená práva a povinnosti procesní právo – upravuje procesy, jak mlže být právo vymáháno a uplatňováno = upravuje postup u soudu či u správního orgánu subjektivní právo = možnost chování subjektu (v souladu s právem, tedy s tím, co je stanoveno) – oprávnění psané právo – např. zákony (typické v Evropě včetně ČR) – kontinentální systém práva – jedná se o systém práva založený na písemných právních předpisech normativní právní akty – akty nejvyššího orgánu státní moci (ČR-parlament), jejichž prostřednictvím se stanovují pravidla chování pro občany, státní orgány … (zákony, vyhlášky, jiné právní předpisy) precedenty – soudní (když někdo už v minulosti rozhodl v této věci -) teď závazné (anglosasko)) nepsané právo – obyčeje a precedenty (typické pro Anglii a USA) – angloamerický systém práva – jedná se o soudcovský systém práva založený na velkém množství soudních rozhodnutí, která se používají pro další obdobné případy normativní smlouvy – mezi skupinami lidí, kteří zakládají právo např. kolektivní smlouvy (zaměstnavatel X zaměstnanec) obecné právní zásady – podle Ústavního soudu jsou také pramenem práva, i když nejsou výslovně zmíněny v textu zákona, vždy musí být vyslyšena i druhá strana jurisprudence – názory významných právníků právní obyčeje Prameny práva ČR normativní akty rozhodnutí ústavního práva mezinárodní smlouvy – musí být ratifikovány, tj. schváleny a přijaty, Parlamentem ČR předpisy EU sbírka zákonů Uskutečňování práva aplikace práva = uplatňování práva u soudu analogie = zákon chybí → použije se nejbližší výklad práva – u nás soudy Normativní akty zákony přijímá parlament, potvrzuje je senát a prezident zákonná opatření vydává senát nařízení (vláda) vyhlášky (ministerstva) - k nějakému zákonu; musí mít ministerstvo zmocnění ve vyhlášce nařízení a vyhlášky (obecní a krajské úřady, orgány uzemní samosprávy) Zákonná opatření Vydává senát, pokud nefunguje poslanecká sněmovna. Sněmovna na první schůzi schválí. Nařízení – vládou – (volná náhrada mzdy – Svatba, pohřeb, doktor doprovod). Vyhlášky vydává ministerstvo – nařízení a vyhlášky – orgány území samosprávy – úřady. Samostatná působnost – majetek obce, silnice obce Přenesená působnost – vedení matrik, evidence obyvatel (pro stát). Nařízení a vyhlášky – místní poplatky Předpoklady právní vztah = jsou společenské vztahy mezi min. dvěma právními subjekty upravené právní normou – které subjektům ukládá povinnost určitého chování v určitém předvídaném chování právní skutečnosti = právní skutečnost jako okolnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu či zánik právního vztahu (např. uzavřená kupní smlouvy) právní jednání – chování subjektů v souladu s právními normami protiprávní jednání – chování v rozporu s právními normami právní události – nejsou závislé na lidské činnosti, nebyli vyvolány chováním osob a jsou na vůli nezávislé – smrt, dědictví právní a protiprávní stavy – nebyli vyvolány chováním osob a jsou na vůli nezávislé, ale váže se na ně vznik, změna či zánik právního vztahu čas jako právní skutečnost Prvky práva právní vztahy vznikají mezi lidmi, tj. mezi jednotlivci nebo sdružením osob (společnosti a stát) subjekty: FO – každý člověk, bez ohledu na jeho státní občaství PO – organizace, orgány stát objekty: dát, konat, zdržet, strpět protiprávní jednání právní události čas jako právní skutečnost Zákonnost pojem – systém, který má zajistit, aby právo fungovalo všude pro všechny stejně – za všech okolností systém právních záruk: náprava vadných právních aktů, neplatnost právních úkonů, dozor a kontrola (např. nad policií), rozhodování sporů (nezávislý soud), donucování – k výkonu soudního rozhodnutí Aplikace práva užití práva občanské soudní řízení správní řízení výklad práva Druhy práva: Mezinárodní(např. usnesení OSN) = vztahy mezi jednotlivými st

Témata, do kterých materiál patří