Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Úvod do obchodního práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozdíly mezi nájemní a pachtovní smlouvou? Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Pachtýř se zavazuje platit propachtovalteli pachtovné. Pacht od nájmu se odlišuje tím, že kromě práva užívat obsahuje ještě navíc právo požívat věc, tudíž brát z ní užitky. Definujte pachtovné Finanční prostředky za pronajatou věc. Co je zemědělský pacht? Zemědělec (pachtýř) odvádí finanční prostředky (pachtovné) za pronajatou půdu propachtovateli. Pacht závodu Pacht závodu nahrazuje nájem podniku a jeho části. Pachtýř je povinen užívat i požívat závod způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu Propachtování závodu se rozumí Pachtýř se stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů. Z dluhů pachtýř přejímá pouze ty o jejichž existenci věděl nebo je mohl předpokládat. Leasing Někomu něco pronajmu a on mi za to bude platit Operativní= předmět nájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy Finanční leasing se zpětnou koupí= uzavřu leasing, platím pravidelné splátky, po uplynutí leasingu u věc koupím Franchising Odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží nebo služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů (franchisora a jeho franchisantů). Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Forfaiting Je odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce) Rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem Faktoring se nezaměřuje na zahraniční obchod Forfaiting se zaměřuje na zahraniční obchod a dlouhodobé a střednědobé exportní pohledávky Vkladní knížky Nemůžu dělat bankovní převody Musí být vždy na jméno Akreditiv Se vyvinul z tzv. kupecké knížky (kupecké poukázky), v dnešní době plní funkci úvěrování Akreditiv vzniká uzavřením smlouvy o otevření akreditivu a má povahu absolutního obchodu.Stranami smlouvy jsou příkazce a banka. Banka se ve smlouvě zavazuje, že poskytne osobě příkazcem ve smlouvě určené, oprávněnému (beneficientovi) na účet příkazce určité plnění za příkazcem stanovených podmínek. Příkazce se zavazuje k úplatě ve prospěch banky. Podstatnými náležitostmi jsou určení plnění, určení beneficienta, podmínek a doby; vyjádření vůle zaplatit úplatu. Účelem akreditivu bývá především zvýšení jistoty při platbě (garanční funkce, platební funkce), popřípadě i zprostředkovací funkce. Dokumentární inkaso Obstaravatel inkasa vůči příkazci se zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání určitou peněžní částku Příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli odměnu. Do kolika tematických části je rozdělen občanský zákoník? Do pěti. Co je právním vědomím? Všeobecné znalosti o právu, představy o jeho platnosti a oprávněnosti Jeho základem je „idea práva“ , tedy představa o tom, co je „po právu“, která však může bát od platného práva i značně odlišná. Rozdíl mezi kogentní a dispozitivní normou? Kogentní pr. normou se rozumí norma, která nedovoluje odchýlení se od svého znění a je tak absolutné závazná. Na rozdíl od dispozitivní právní normy není možné například upravit právní vztah mezi dvěma subjekty jinak, než jak jej upravuje kogentní právní norma a takové úpravy jsou potom neplatné. Pojem hmotné právo a procesní právo Hmotné= souhrn právních norem, které stanoví svým adresátům subjektivní práva a povinnosti Procesní= souhrn právních norem, které regulují proces, postup, jak se domoci svých subjektivních práv či jak realizovat své subjektivní povinnosti Kategorie soukromého práva Občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, mezinárodní právo soukromé Kategorie veřejného práva Ústavní, správní, finanční, trestní, procesní, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo veřejné. Zásady soukromého práva Chovat se poctivě, nikomu bezdůvodně neškodit, dát každému co mu patří, hledisko běžné opatrnosti, nikoli přehnané úzkostlivosti Co se rozumí podnikatelem? Podnikatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba splňující alespoň jedno ze čtyř kritérií uvedené obchodním zákoníkem: Osoba zapsaná v obchodním rejstříkuOsoba, která podniká na základě živnostenského oprávněníOsoba která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisůOsoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Co se rozumí podnikáním? Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem zisku. Co rozumíme nekalou soutěží? Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zkazníkům. Obchodní rejstřík Veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je například firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. Kdo se do obchodního rejstříku zapisuje? Zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Co je absolutní právo? Subjektivní práva, jimž odpovídá obecná povinnost všech ostatních subjektů nerušit oprávněného v jeho oprávnění. Například právo vlastnické (povinnost ostatních nerušit vlastníka v nakládání s věcí, kterou vlastní) S.R.O. Forma obchodní společnosti. V ČR nerozšířenější formou podnikání. Zákonem považována za společnost kapitálovou. Minimální vklad společníků (může být 1 i více) je 1 Kč. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Orgány: Valná hromada, jednatelé, dozorčí rada. Rozdíl mezi s.r.o. a společnosti s ručením neomezeným? Omezené ručení - společníci ručí za závazky společnosti jen do výše vložených vkladůNeomezené ručení – podnikatel ručí celým svým osobním majetkem Co je k

Témata, do kterých materiál patří