Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právnické osoby - Korporace, fundace, nadace, spolky, ústavy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Právnické osoby: (Korporace, fundace, nadace, spolky, ústavy). Právnické osoby Právnická osoba má právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako způsobilost k právním úkonům, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem.Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové.a vzniká zásadně dnem zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku.Při vzniku je třeba určit její název, který pak požívá zákonné ochrany, a sídlo. Právnickými osobami pak konkrétně jsou: Sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace).Účelová sdružení majetku (fundace, nadace, nebo nadační fondy).Jednotky územní samosprávy, tedy obce a kraje (veřejnoprávní korporace).Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.Právnickou osobou je i stát, pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů.Právnickou osobou naopak není societas nebo tichá společnost, protože ty jsou jen obligačním poměrem mezi účastníky smlouvy. Příklady právnických osob: obchodní společnostevropská společnostakciová společnostspolečnost s ručením omezenýmveřejná obchodní společnostkomanditní společnoststátní podniknárodní podniksdružení fyzických nebo právnických osobzájmové sdružení právnických osobhonební společenstvo družstvo (bytové, stavební, výrobní…)společenství vlastníků jednoteknestátní nezisková organizaceobecně prospěšná společnostspolek nadace a nadační fondcírkev a náboženská společnost Korporace: Je právnický subjekt (právnická osoba), který – přestože je tvořen více osobami – má z pohledu práva status osoby samostatné.Jako taková má vlastní právní osobnost, nemá ale klasicky chápanou svéprávnost, právně jednají za ni osoby fyzické, zejména tzv. statutární orgány, které ji zastupují.Jako sdružení osob je odlišná od sdružení majetku (nadace), ačkoli též vzniká kvůli dosažení nějakého cíle.Liší se také od volného sdružení osob, společnosti nebo tiché společnosti, protože ty jsou jen obligačním poměrem, samostatnými právnickými osobami nejsou.Vnitřní poměry korporace se pravidelně se řídí jejími vlastními stanovami. Veřejnoprávní korporace: Je založena na členském principu a jde o sdružení osob, které bylo založeno na základě zákona a kterému byla svěřena pravomoc plnit vymezené úkoly veřejné správy.Může jít jak o územní veřejnoprávní korporace (obce a kraje), tak o veřejnoprávní korporace osobní, jako jsou různé profesní komory (např. advokátní komora nebo lékařská komora). Soukromoprávní korporace: V českém právu jsou soukromoprávní korporace upraveny výslovně a poměrně komplexně občanským zákoníkem jako soukromoprávní právnické osoby, tvořené více osobami i jen jedním členem, přičemž zvláštní úprava platí pro spolky založené za účelem dosažení nějakého vlastního soukromého cíle (kromě podnikání) a pro obchodní korporace, což mohou být obchodní společnosti nebo družstva. Mezi jejich práva patří zejména: soudit se a být souzenmít majetek (aktiva)zaměstnávat jednateleuzavírat smlouvy s jinými subjektyvydávat stanovy v rámci svých vnitřních záležitostí . Fundace: Znamená založení a to ve smyslu: Nezisková organizace, obvykle vybavená majetkem: například klášter, škola, špitál.Nadace - nadační fond, majetek a prostředky k takovým účelům. Nadace: Je právnická osoba, podle současného českého práva účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů. Spolek: Je obecně sdružení či skupina osob.V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami.Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.)Nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku. Ústav: V přeneseném významu v běžné hovorové řeči slovo někdy užíváme i pro objekty či subjekty, které toto slovo v názvu vůbec nemají (někdy říkáváme např. základní škola, střední škola, vysoká škola je vzdělávací ústav atd. apod.).Podle nového občanského zákoníku (§ 402–418) je ústav typem právnické osoby, která je zřízena za účelem provozování společensky nebo hospodářsky prospěšné činnosti.Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti, vzniká zápisem do veřejného rejstříku a jeho název musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, případně zkratku „z. ú.“Vnitřní organizaci a podrobnosti o jeho činnosti obsahuje veřejně přístupný statut, který vydává správní rada. Statutárním orgánem je ale ředitel. Druhy ústavů: Státní ústav pro kontrolu léčiv.Státní veterinární ústav.Ústav paměti národa.Ústav pro jazyk český.Okresní ústav národního zdraví.

Témata, do kterých materiál patří