Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


G 2 - Kraje

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) KRAJE – JEJICH CHARAKTERISTIKA, FORMY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY, PRÁVNÍ PŘEDPISY VYDÁVANÉ KRAJEM (platnost a účinnost), ORGÁNY KRAJE (způsob ustavení, pravomoc) Charakteristika: Ústavní zákonem byly vytvořeny vyšší územní samosprávné celky = kraje S platností od 1. 1. 2000 bylo vytvořeno 14 krajů – Hlavní město Praha, Středočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Plzeňský kraj Kraj je územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu, kterou vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potřebami krajeFungují stejně jako obceMají podobnou strukturuPramenem je Zákon o krajích Formy výkonu veřejné správy: Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o samostatnou či přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti krajů Pilíře: Území– katastrální území, které je dáno zákonem, na kterém se kraj rozkládá, sousedí i s kraji zahraničních sousedůAsociace krajů – spolupráce krajů, vedení Hašek z Jihomoravského kraje – jednání s Parlamentem ČRObčan kraje – státní osoba ČR, fyzická osoba, trvalé bydliště na území kraje, občan má právo volit, má právo na informace, účastnit zasedání zastupitelstva Právní předpisy vydávané krajem: Právní pilíř (rámec, základ) – kraj vydává pomocí zastupitelstvaObecně závazné vyhlášky kraje – jsou samostatné působnosti Pomocí rady vydáváNařízení kraje – nařízení jsou přenesené působnosti Vyhlášení OZVK a NK se provede uveřejnění ve Věštníku právních předpisů kraje v listinné podobě (právní předpis kraje nabývá účinnosti 15 dnem následující po dni vyhlášení (vyžaduje naléhavý obecní zájem, lze nejdříve dnem vyhlášení)Zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu – může podat Poslanecké sněmovně návrh zákona Finanční pilíř (rámec) kraje – kraj vlastní majetek a zároveň finanční zdroje (daně, poplatky, správy vlastního majetku, dotace, podnikatelské činnosti) Orgány kraje: Zastupitelstvo kraje: Se skládá ze zastupitelů (45, 55 nebo 65 – podle počtu obyvatel kraje se dělí členové)Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolenímZastupitel – je zvolen do své funkce ve volbách, které jsou 1 za 4 roky (lze i předčasné volby), musí mít trvalé bydliště na území kraje, starší 18 let, svéprávný, musí být zvolen a musí složit slib na tom zastupitelstvu (na začátku prvního zasedání zastupitelstva, slib stanový zákon),Právo Zastupitele - zúčastnit se zasedání, právo na volení, vznášet připomínky, výt volen do rady kraje, komisí na hejtmanaPovinnosti Zastupitele – účastnit se zasedání nebo se omluvit, oznámit střet zájmů, plnit úkoly, které pro něho z výkonu funkce vyplývají, hájit zájmy občanů krajePravomoc Zastupitelstva – zákonodárnou iniciativu, vydávat Obecně závazné vyhlášky, rozvoj kraje a schvaluje rozpočet, závěrečný účet, schvaluje listiny a smlouvy, rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji, volit a odvolávat hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady, rozhoduje o zrušení usnesení rady, schvaluje programy rozvoje Rada kraje: Radu kraje svolává hejtman a je nejvyšší v radě krajeVýkonný orgán kraje, počet členů je 9 nebo 11Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu krajeSchůze jsou neveřejné, schází se podle potřeby, o průběhu schůze se pořizuje zápisRadu kraje tvoří – Hejtman, Náměstek hejtmana, další členové radyPřipravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstvaKontroluje plnění odsouhlasených zákonů zastupitelstvaProvádí rozpočtové opatření, co jim umožní zastupitelstvoVydává Nařízení kraje v přenesené působnostiZřizuje komiseRozhoduje o majetkoprávních úkonechZřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady Hejtman kraje: Zvolen z řad zastupitelůPředstavitel kraje na venekZástupce je Náměstek hejtmanaJeho činnost je stejná jako u starosty obce – předsedá zastupitelstvu kraje a radě kraje, podepisuje obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje Krajský úřad: Orgán, který plní úkoly svěřené zastupitelstvem a radou krajeVykonává samostatnou a přenesenou působnostPřezkoumává úkoly a politickou složku zastupitelstva, aby neodhlasovali protiprávní zákonUkládá sankce, dle zákona poskytuje odbornou pomoc obcím (odbornosti, metodiky)Zabezpečuje provoz krajeŘeditel krajského úřadu – plní úkoly, které jsou mu stanovené zákonem, hlavně v přenesené působnosti, odpovědný hejtmanovi, zaměstnanec kraje, stanoví platy zaměstnancům krajského úřadu, vydává organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád, je oprávněn předkládat návrhy na vydání nařízení kraje, nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích, jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátoraKrajský úřad se dělí na odbory a odděleníDohlíží na samostatnou a přenesenou působnost obce (MV musí potvrdit)Napomáhá v činnosti výborů a komisíKrajská úřad tvoří – Ředitel (v případě jeho nepřítomnosti zastupuje Zástupce ředitele) a Zaměstnanci kraje Výbory Zastupitelstva kraje: Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní výborySvá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvaPředsedou výboru je vždy člen zastupitelstvaZastupitelstvo vždy zřizuje– Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výbor pro národní menšiny (jeli alespoň 5% národnosti jiné než České)Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, využití dotací poskytnutých krajemKontrolní výbor – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady krajeVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost– posuzuje vývoj zaměstnanosti, vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnámČlenové – odborníci z řad občanů, někdo ze zastupitelstva, počet není daný (lichý počet) Komise rady kraje: Poradní orgán rady krajeLze i jiní členové než u rady kraje, lze i zaměstnanci, ředitelé společností v kraji, starostové obcí,…Kontrola přenesené působnosti v kraji – Kraj

Témata, do kterých materiál patří