Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Trestní právo - Dělení trestního práva, trestný čin, jeho vývojová stadia, pachatel a účastníci, stránky a znaky trestného činu, beztrestná osoba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (169,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trestní právo: (Dělení trestního práva, trestný čin, jeho vývojová stadia, pachatel a účastníci, stránky a znaky trestného činu, beztrestná osoba). Trestní právo Dělení trestního práva: Trestní právo hmotnéstanoví, co je trestný čin a jaký trest lze za něj uložit (je uzákoněno v trestním řízení).Trestní právo procesníupravuje trestní řízení, tj. postup orgánů činných v trestním řízení, tedy soudů, státních zastupitelstvích a Policie ČR (uzákoněno v trestním řádu). Trestný čin = protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně Vývojová stádia TČ: pojetí úmyslu spáchat úmyslný trestný činpříprava k trestnému činupokus trestného činudokonání trestného činu úmysl spáchat TČpříprava k TČ pokus o TČdokonaný TČ v zákoně. Pachatel TČ: osoba, která naplnila všechny znaky skutkové podstaty trestného činuosoba, která naplnila tyto znaky pouze částečně (příprava, pokus)osoba, která nenaplnila žádný takový znak, ale účastnila se na něm jako organizátor, návodce nebo pomocník Trestně odpovědným může být pouze osoba, která splňuje tyto požadavky: fyzická osobavěk pachatele = kdo nedovršil v době spáchání trestného činu 15 let, není trestně odpovědný, dovršením 18 let se stává osoba plně trestně odpovědnápříčetnost =není pro nepříčetnost trestně odpovědný, kdo pro duševní poruchu nemohl v době činu rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání a platí zde zásada individuální odpovědnosti: tzn., že zdeneexistuje odpovědnost za cizí vinu ani kolektivní vina.Výjimku tvoří trestní odpovědnost právnických osob. Pokud krádež spáchá 16ti letý nezletilý, nebudou za to trestně odpovědni jeho rodiče, ale on sám, neboť je trestně odpovědný od 15 let. Otázkou je pouze posouzení jaký trest v takovém případě zvolit: pokud to bude prvopachatel, dobrý student s dobrou pověstí v okolí, může mu být uložen např. jen podmíněný trest odnětí svobody, popř. jiný alternativní trestpokud navíc takový pachatel nahradí způsobenou škodu, čin přizná a bude jej litovat, bylo by možné podmíněně zastavit celé trestné stíhánípokud jde ale o ,,gaunera", mladistvého, který ,,vymetá hospody", má za sebou již řadu drobných krádeží a přestupků, pak ho s největší pravděpodobností trest odnětí svobody nemine Beztrestná osoba: I když došlo k naplnění skutkové podstaty a byla zjištěna vina, přesto mluvíme o beztrestné osobě a to v případě, že: jednala v nutné obranějednala v krajní nouzioprávněně použila zbraňneměla dostatečný věkbyla nepříčetnáse svolením poškozenéhopřípustné riziko – např. u operací=> těchto 7 okolností vylučuje trestnost Stránky TČ: Objektivní stránka trestného činu Obligatorní znaky, které se musí vyskytovat u každého trestného činu: způsobjednánínásledek TČpříčinná souvislost mezi jednáním a následkem Fakultativní znaky, které musí být naplněny pouze tehdy, pokud je zákonná skutková podstata vyžaduje:místo jednání, čas jednání či účinek Jednání= projev vůlevůle i její projev musí být vždy dány, aby šlo o jednání v právním slova smyslu, a pokud jedna složka chybí, nejde o jednání v právním slova smyslu, za něž by se nesla trestní odpovědnost:chybějící vůle: může jít např. o pohyb vnucený vnější silou, reflexní pohyby, pohyb vyvolaný křečí, mluvení ze spaníchybějící projev vůle: jen myšlenka či vůle neprojevená zevním aktemNásledek:Význam následku trestného činu: ukazuje povahu a rozsah následků TČ, což má význam pro určení škodlivosti činu a také pro určení druhu a výměru trestuzávažnost následku nelze hodnotit pouze podle výše škody Příčinná souvislost:musí být dána zejména mezi jednáním a následkem, kdy příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev nenastalk příčinnému vztahu musí přistoupit ještě i zavinění = vývoj příčinné souvislosti musí být zahrnut zaviněním alespoň v hrubých rysech Subjektivní stránka TČ:jde zde o znaky vnitřní, týkající se psychiky pachateleobligatorní znaky: zavinění (úmysl či nedbalost)fakultativní znaky: motiv, pohnutka, cíl, záměr Zavinění je podmínkou trestní odpovědnosti(,,bez zavinění není trestný čin ani trest") Existují dvě formy zavinění: zavinění úmyslnézavinění z nedbalosti Úmysl je těžší forma zavinění než nedbalost. Čím lépe pachatel zná všechny skutečnosti, tím je jeho míra zavinění vyšší a naopak. Úmysl se v praxi prokazuje velmi složitě. Pachatel se většinou ke spáchání trestného činu nepřizná, a proto se jeho úmysl posuzuje ze spousty jiných skutečností: povahy nástroje použitého k útoku, způsobu použití nástroje a intenzity útokumísta zásahu na těle poškozenéhozpůsobu jednání obviněnéhovztahu obviněného k poškozenémuosobních vlastností obviněného Úmysl přímý: pachatelvěděl, že může zájem porušit nebo ohrozita chtěl ho porušit či ohrozit Úmysl nepřímý: pachatelvěděl, že může porušit nebo ohrozit zájema pro případ, že jej poruší či ohrozí, byl s tím srozuměn Nedbalost vědomá: pachatelvěděl, že může způsobit poruchu či ohrožení,ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že to nezpůsobí Nedbalost nevědomá: pachatelnevěděl, že může poruchu či ohrožení způsobit,k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl Znaky trestního činu:

Témata, do kterých materiál patří