Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 13 - SPRÁVNÍ PRÁVO, DELIKTY, PRŮBĚH A ORGÁNY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 13 SPRÁVNÍ PRÁVO Charakteristika, správní delikty, orgány a průběh správního řízení Souhrn PN, které se týkají výkonné mociJeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy Prameny Ústava ČRsprávní řádzákon obcíchzákon o krajíchzákon o Policii ČR SPRÁVNÍ PRÁVO MÁ 4 OBLASTI SP HMOTNÉ Část SP, která upravuje jednotlivé oblasti veřejné správySP ORGANIZAČNÍČást SP, která upravuje jednotlivé orgány veřejné správySP TRESTNÍČást SP, která upravuje správní deliktySP PROCESNÍČást, která upravuje správní řízení SPRÁVNÍ DELIKTY Spadají do SPRÁVNÍHO PRÁVA TRESTNÍHO SPRÁVNÍ DELIKT = jednání, které porušuje normy správního práva ROZLIŠUJEME: PŘESTUPEKDISCIPLINÁRNÍ DELIKT – může se ho dopustit jen osoba, která je uvedena v zákoně (voják, hasič, policista)POŘÁDKOVÝ DELIKT – narušuje činnost orgánů veřejné správy PŘESTUPEKJednání, které zákon výslovně stanovuje jako přestupek Prameny: Zákon o přestupcíchObecná část (co je to přestupek, kdo je pachatel, …)Zvláštní část (vyjmenované konkrétní přestupky)Speciální zákony ZNAKY PŘESTUPKU ZÁKONNÉ VYJÁDŘENÍPřestupkem je jen to, co zákon popisuje jako přestupek SUBJEKTPachatel osoba, která spáchala přestupek)Deliktní odpovědnostVěk 15 +Příčetnost – uvědomuje si nebezpečí svého jednání a je schopen se ovládatTyto podmínky musí být splněny v době spáchání přestupkuMusí být splněny současně SUBJEKTIVNÍ STRÁNKAPopis pachatele (proč to udělal, jestli to bylo poprvé atd.)Zkoumá se tam zavinění – vědění + vůle Úmyslné NedbalostníOBJEKTTo, proti čemu je přestupek namířenZdraví, život, svoboda, životní prostředí, doprava, soukromí, majetek, branná povinnostOBJEKTIVNÍ STRÁNKAVnější podoba přestupku, popis situaceTvoří ji: Jednání – pachatel nějak jedna, tzn.: Konáním (něco udělal) Nečinností (něco neudělal)Následek – to k čemu došlo Porušení objektu (došlo k újmě) Ohrožení objektu (nedošlo k újmě)SANKČNOSTPachateli přestupku bude uložena sankce SANKCE Tresty – pokuta, napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytuOchranná opatření – omezující opatření, zabrání věci SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Proces, ve kterém správní orgán rozhoduje o právech a povinnostech účastníků řízení ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a) Na návrh účastníka – žaloba Začíná dnem doručení návrhu Žaloba Písemně, sama sepíšu, vytisknu a doručímÚstněElektronicky – musím mít elektronický podpisDatovou schránkou Formální náležitosti žaloby Označení navrhovateleJakému orgánu návrh podávámDatum a podpis Obsahové náležitosti žaloby Předmět návrhuCo po správním orgánu požadujeme b) Z iniciativy SO – řízení z moci úřední Začíná 1. úkonem správního orgánu k dané věci 2. FORMÁLNÍ ZKOUMÁNÍ NÁVRHU OK – jednáníKO – výzva k odstranění nedostatkůodstraněny - jednáníneodstraněny – konec řízení 3. JEDNÁNÍ správní orgán zkoumá důkazy a skutečnosti, aby mohl zahájit jednání Důkazy Přímé – samy o sobě prokazují danou skutečnostNepřímé – prokazují danou skutečnost spolu s ostatními důkazy Jako důkaz můžou být použity: Svědecká výpověďVýpověď účastníkaZnalecký posudek (lékařská zpráva)Listiny (smlouvy, petice, …)Jiné (foto, video, audio, …) SVĚDECKÁ VÝPOVĚĎ Svědek – osoba, která něco viděla nebo slyšela a týká se to věciObecná svědecká povinnost– na vyzvání soudu se musí svědek dostavit a vypovídatMůže odmítnout:Svědectví osobě blízkéPokud svědectví přivodí mu nebo osobě blízké trestní stíháníNedostaví-li se, pohlíží se na to jako na maření soudního rozhodnutí → TČMusí vypovídat pravdu a nesmí nic zamlčet → křivá výpověď → TČVypovídat může i dítě VÝPOVĚĎ ÚČASTNÍKA Nemusí vypovídatNemusí mluvit pravduPokud lže, tak mu nehrozí trest, ale nesmí nikoho obvinit ZNALECKÝ POSUDEK Posudek znalce – FO nebo PO, ale musí mít statut znalce LISTINY Veřejné Vydal je veřejný orgán (soud, škola, úřad, nemocnice – OP, pas, vysvědčení, …)Obsah se automaticky považuje za pravdivý Soukromé Všechny neveřejné (smlouvy, dopisy, potvrzení, …) 4. SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ Náležitosti:FormálníKdo rozhodlV jaké věci je vydáno rozhodnutíOznačení účastníků, kterých se to týkáPodpis a datumObsahovéVýrok – jak rozhodlOdůvodnění – proč tak rozhodl a jakými zákony se řídilPoučení o odvolání – lhůta a komu ho podat 5. OPRAVNÉ ŘÍZENÍ Opravné prostředky Řádné – (odvolání, rozklad)Mimořádné – (obnova řízení, přezkum) ODVOLÁNÍ – řádný Podává účastník řízení, který je nespokojený se správním rozhodnutímLhůta pro odvolání je 15 dní ode dne doručení správního rozhodnutíPo uplynutí doby pro odvolání nabývá rozsudek právní moci (stává se pravomocným) Náležitosti: FormálníVěc (odvolání)Kdo podáváSODatum podpis účastníkaObsahovéDůvodČeho chceme dosáhnoutProti jakému rozhodnutí se odvolává Průběh odvolání Podáváme SO, který už rozhodl (1. stupně)SO prozkoumá přípustnost odvolání, nepřípustné je v případě:Je podáno po lhůtěV poučení bylo: „nelze odvolat“Předání odvolání SO 2. stupněSO 2. stupně odvolání: Vyhoví (zruší rozhodnutí 1. stupně a vydá nový) Zamítne (potvrdí rozhodnutí 1. stupně) Zruší rozhodnutí 1. stupně a vrátí mu ji zpět k novému OSŘ ROZKLAD – řádný Podává se v případě, že v 1. stupni řízení rozhodoval Ústřední orgán státní správy (ministerstvo, inspekce, hlavní hygienik, …)O rozkladu rozhoduje vedoucí orgánu státní správy OBNOVA ŘÍZENÍ – mimořádný Použije se v případě, že byl nalezen nový důkaz, který nebyl známý v době správního řízení a ovlivnil by rozhodnutí správního orgánuPodává se SO, který vydal dané rozhodnutíLhůta pro obnovu řízeníSubjektivní – do 3 měsíců od nalezení důkazůObjektivní – do 3 let od vydání správního rozhodnutí PŘEZKUM – mimořádný DůvodyŘízení proběhlo v rozporu se zákonemRozhodnutí bylo dosaženo trestným činemPodává se nejvyššímu správnímu do 2 let od vydání rozhodnutí 6.VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ = exekuce Dochází k němu tehdy, jestliže účastník nesplní sám a dobrovolně nesplní povinnost, kterou mu uložil správní orgán Prostředky peněžitého plnění Srážky ze mzdy Přikázání pohledávky Prostředky nepeněžitého plnění Náhradní výkon Přímé vynucení uložené povinnosti Pokuta ZÁSADY SPRÁNÍHO ŘÍZENÍ ZÁSADA Z

Témata, do kterých materiál patří