Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Občanské právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanské právo pojem, systém občanského práva, prameny, struktura občanského zákoníku, subjekty občanskoprávních vztahů, zastoupení, právní úkony, obecné náležitosti smluv, promlčení a prekluze, věci a práva. *chybí věci a práva I. Obecná část Pojem, zásady, systém, prameny Občanské právo je soubor právních norem (PN), které upravujímajetkové vztahy fyzických osob(FO) a právnických osob(PO),vztahy mezi těmito osobami a státem,závazkové vztahy avztahy na ochranu osobnosti. nejstarší, nejvýznamnější, nejobsáhlejší odvětví soukromého právaúčastníci majírovné postavení, nikdo není oprávněn jednostranně ukládat jinému subjektu nějaké povinnostipřevážnědispozitivní právní normy = nejsou závazné (ponechávají účastníkům volnost při úpravě jejich občanskoprávních vztahů) „V občanskoprávních vztazích je dovoleno vše, co není zákonem zakázáno“ Občanské právo se řídízásadami: rovnosti všichni účastníci mají stejné postavení (vč. státu) dispozitivnosti vzájemná práva a povinnosti si účastníci vztahu mohou upravit dohodou odlišně od zákona autonomie vůle možnost volby každého účastníka PV (co, s kým a jak) reciprocity = vzájemnosti (já dám – ty dáš, já dám – ty vykonáš,...) smlouvy je nutno zachovávat právní jistota účastníků PV dobrá víra musí dojít ochrany možnost soudu rozhodovat v souladu s dobrými mravy prevence spočívá v předcházení ohrožení nebo porušení práv z občanského PV nikoho není přípustné poškozovat, způsobená újma musí být plně nahrazena spočívá v náhradě újmy, pokud byla způsobena Z hlediskasystému rozlišujeme: občanské právo hmotné,které se dělí na: obecnou část, která vymezuje pojmy občanského práva, zásady, teorie občanskoprávních vztahů, závěrečná ustanovení; zvláštní část, která upravuje věcná práva, závazková práva, dědické právo, osobnostní práva, práva osobně majetková občanské právo procesní,které upravuje občanské soudní řízení Hlavníprameny občanského práva: Ústava ČR a LZPS(univerzální) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník(speciální) autorský zákon zákon o vlastnictví k bytům zákon o ochraně osobních údajů ... Účastníci občanskoprávních vztahů = fyzické, právnické osoby a stát a) Fyzická osoba (FO= kterákoliv osoba (jednotlivec), zásadně bez ohledu na další specifikace (státní občanství, pohlaví, národnost, sociální postavení, apod.) FO má dvojí způsobilost : způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) znamená způsobilost mít práva a povinnosti (může ji mít i nasciturus) vzniká narozením, končí smrtí nebo prohlášením za mrtvého během života se nemění a nemůže být omezena narození i smrt se zapisují do matričních knih smrt se prokazuje ohledáním mrtvoly lékařem a vypsáním úmrtního listu v případě rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého je den smrti shodný s dnem PM rozhodnutí soudu způsobilost k právním úkonům zakládat, měnit, rušit právní vztahy, tj. může nabývat práva a plnit povinnosti vzniká zletilostí, příp. uzavřením manželství (způsobilost k PÚ– k většině PÚod 18 let, ale pasivní volební právo od 21 let, Senát, prezident od 40 let, uzavřít pracovní poměr od 15 let,.. způsobilost k protiprávním úkonům – v trestním právu od 15 let, ostatní od 18 let) zbavení, omezení (dočasné) způsobilosti soudem (duševní porucha, alkoholismus) Domácnost– FO, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v přímé řadě (potomci, rodiče), manžel, sourozenci Osoby navzájem blízké– jiné osoby, které by utrpěnou újmu jedné z nich pociťovaly jako vlastní =uměle vytvořený subjekt, kterému je na základě právních předpisů přiznána právní subjektivita musí mít: samostatný majetekvlastní způsobilost k PÚprávní subjektivituvlastní organizační strukturunázevsídlo rozlišujeme: korporace(sdružení FO nebo PO nebo obojích k provozování určité společné činnosti), tj. družstva, obchodní společnosti, občanská sdružení, politické strany,…)účelová sdružení majetku (nadace, fondy)jednotky územní samosprávy (obce, kraje)jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon(rozpočtové, příspěvkové organizace) Vznik PO – 2 fáze: založení PO písemná smlouva (dva a více zakladatelů)zřizovací listina (zakládá-li pouze jedna FO) vznik PO dnem zápisu do obchodního (nebo jiného) rejstříku Sídlo (§19c) Úkony za PO (§20) – statutární orgán, tj. osoby, které mohou za PO jednat, zastupovat ji Zánik PO –2 fáze: zrušení PO (§20a) dohodou uplynutím doby splněním účelu soudním rozhodnutím zánik PO dnem výmazu z obchodního (nebo jiného) rejstříku PO vzniká zápisem a zaniká výmazem z příslušného rejstříku ! c) Stát = považován za PO, která se od ostatních liší svoji autoritou, donucovací a kontrolní mocí. Stát musí být zastupován pověřenými osobami (ministerstva, státní instituce a úřady) - navenek je zastoupen prezidentem, ministry, úředníky, velvyslanci,… 3. Zastoupení osob FO i PO rozlišujeme: zákonné zastoupení vzniká v následujících případech: u nezletilých osob (osob nezpůsobilým k PÚ z důvodu věku) –rodič/rodiče/soudem stanovený opatrovník u osob nezpůsobilých k PÚ z důvodu duševní poruchy u osob s neznámým pobytem (delší doba) u osob ve střetu zájmů zákonného zástupce a zastoupeného z jiných vážných důvodů (prostor soudu !) –> soudemustanovený opatrovník Zákonný zástupce nezletilých dětí = rodič/oba rodiče (?) Opatrovník = vhodná FO (příbuzný), příp. PO (orgán místní správy nebo její zařízení jako veřejný opatrovník, tj. ===>osoba, která je oprávněna jednat za jiného jeho jménem, ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému smluvní zastoupení– dobrovolné zastoupení plná moc generální (ke všem právním úkonům) speciální (ke konkrétnímu úkonu) určuje osobu zmocněnce a zmocnitele rozsah zmocnění datum podpis prohlášení zmocněnce o přijetí zmocnění zmocnitel i zmocněnec může být FO i POlze ji udělit i několika zmocněncům najednou, pak musí jednat společnězmocnění začíná podpisem o převzetí PMkončí provedením úkonu, odvoláním zmocnitele, výpovědí zmocněncem, smrtí zmocněnce/zmocnitele(?) 4. Občanskoprávní skutečnosti Nejvýznamnějšími právními skutečnostmi, které p

Témata, do kterých materiál patří