Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Struktura výkazu cash-flow

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

28.4.2015 téma Struktura výkazu cash-flow

Smyslem přehledu o peněžních tocích (výkazu cash-flow) je vysvětlit změny peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů daného podniku za určité období. Účetní jednotka si může zvolit metodu zpracování výkazu cash-flow, obsahovou náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Peněžní toky (cash-flow) představují přírůstky a úbytky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtech (včetně případného pasivního zůstatku běžného účtu) a peníze na cestě.

Peněžní ekvivalenty zahrnují krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase (např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou, likvidní a obchodovatelné cenné papíry, pohledávky splatné do 3 měsíců).

Při sestavování výkazu cash-flow se lze setkat s různými podobami tohoto výkazu, jež se liší formou, technikou sestavení a obsahovým vymezením.

Při vykazování cash-flow se používají dvě metody:

1) přímá metoda - představuje skutečné sledování příjmů a výdajů v souvislosti s jednotlivými hospodářskými operacemi,

2) nepřímá metoda - spočívá v transformaci výsledku hospodaření do pohybu peněžních prostředků, který se dále upravuje o nepeněžní operace, změny majetku a zdrojů krytí v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi.

Pro každou metodu lze použít dva základní způsoby sestavení výkazu cashflow:

1. bilanční způsob - dává přehledné a oddělené vykazování zdrojů a užití peněžních prostředků

2. sloupcový způsob (retrográdní) - vyjadřuje salda toků z provozní, investiční, finanční činnosti, které vedou k lepší vypovídací schopnosti výkazu o finanční situaci podniku.

Bilanční způsob

UŽITÍ (-) ZDROJE (+) Přírůstek aktiv Přírůstek vlastního kapitálu Přírůstek oběžných aktiv Přírůstek cizího kapitálu Pokles vlastního kapitálu Pokles stálých aktiv Pokles cizího kapitálu Pokles oběžných aktiv

Témata, do kterých materiál patří