Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ČESKÁ REPUBLIKA SEG

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (539,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÁ REPUBLIKA SEG – OBYVATELSTVO ČR Počet obyvatel, národnostní a věkové složení populace a rozmístění se každou chvílí mění. V různých částech země se vyvíjeli skupiny obyvatel pod rozmanitými kulturními, hospodářskými a přírodními vlivy. Proto se i dnes setkává e s rozdíly v nářečí, lidové kultuře a zvycích. Dříve se obyvatelé různých oblastí odlišovali typickými kroji, dnes už není jejich zařazení tak jednoduché. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ NA ČESKÉM ÚZEMÍ Z doby pravěku, starověku, a i části středověku nemáme žádné písemné prameny a obor zabývající se obyvatelstvem této doby se nazývápaleodemografie. Během středověku vznikaly různé soupisy obyvatelstva –> hrubě nepřesné (nepostihovaly celé státní území …) STŘEDOVĚK 7.-8. stol. –Sámova říše 9. stol. –Velkomoravská říše 10. stol.–vpád Maďarů ->vrcholný středověk – demografie se může opřít o písemné prameny(jedním z pramenů jsou i kroniky – ale méně spolehlivé, než oficiální dokumenty – městské knihy …) 11. stol.– osídlování i Němci-> české země se stávají dvojjazyčnou oblastí, 13. stol. – rozkvět Přemyslovců 14. stol.–kolem roku 1300 – demografický nárůstse změnil v úbytek(málo sňatků, hladomory, epidemie různých nemocí, nejvíce ovlivnil změnumor), vlna nenávisti vůči Židům -> vyhánění z královských měst (-> přesun na venkov), konec století – Praha 40 tisíc obyvatel (3. největší město dle rozlohy v Evropě) NOVOVĚK vznikají katastry, nejcennější zdroj z této doby – soupis obyvatelstva dle víry z roku 1651 (věk, jméno, rodinná příslušnost a náboženství, povolání, soc. postavení) -> církev přispívala zpovědními seznamy, soupisy duší, církevní matriky(evidence narození, sňatků a úmrtí) 16. stol. –celkové zlepšení situace v zemi (už ne hladomor), větší porodnost a sňatečnost, ale epidemie nových nemocí (dovezené ze zahraničí – např. syfilis z Ameriky) ½ 17.stol. –nástupHabsburků, regrese – třicetiletá válka (hladomory, epidemie), náboženská emigrace, mnoho lidí se nedožívalo vysokého věku, nepoměr – více žen než mužů(do 40 let převažují ženy (větší úmrtnost chlapců, odchod do armády), 40 + pak muži (ženy jsou oslabeny těžkou prací a četnými porody)) 1648 –Vestfálský mír, poté nárůst populace, demografické regrese v malé míře, konec 17. stol. – Morava a Čechy cca 3 miliony 18. stol. –poslední velká morová epidemie, silné sociální rozdíly -> snížení sňatkovosti, 1754 – Marie Terezie dala podnět k systematickému sčítání, 1770 – zavedení číslování domů, 1778 – zavedení tzv. populačních knih v každé obci -> díky tomu odhad obyvatel na konci 18. stol – cca 4,9mil., roční přírůstek 6,5% 19. stol. –rozvoj průmyslu -> stěhování obyvatel z venkova do měst 20. STOLETÍ WWI- 1918 – epidemie španělské chřipky, snížena porodnost a sňatečnost válkou, emigrace před ní -> regrese, Němci – 30% obyvatelstva (hlavně v pohraničí), Poláci a Židé – 2%, koncem roku 1920 cca 10mil obyvatel po roce 1938 –(Mnichovská zrada 30.9.1938) -> republika přišla o Sudety (37% celk. území), nastaly přesuny obyvatel do vnitrozemí a emigrace Židů, antifašistů, Němci reagovali na změnu zvýšením porodnosti WWII–většina válečných ztrát – Židé (77 tisíc), Romové (5 tisíc), lidé zemřelí ve vězeních, koncentračních táborech po roce 1945 –odsun Němců (Benešovy dekrety) – úbytek 3 mil obyvatel -> snížení počtu na 8,7 milionu, změna národnostního složení – Češi nejvíc, pak Slováci a Romové) po roce 1948 –změna režimu -> emigrace 60 tisíc politických emigrantů (odcházeli zejména mladší a vzdělanější lidé -> změna sociální struktury), znárodnění průmyslu kolektivizace zemědělství, 1950 – tři velké skupiny – dělníci (60%), ostatní zaměstnanci (30%) a družstevní rolníci (10%), tendence snižovat sociální rozdíly, venkov vymírá – odchod mladých, příliv žen do zaměstnání – snížení porodnosti, 1957 – zákon o umělém přerušení těhotenství – zásah do reprodukce po roce 1968 – koncem r. 1967 – cca 9,9 mil. obyvatel, srpen 1968 – invaze vojsk varšavské dohody -> normalizace (cenzura, čistky) - snaha obnovy rodiny (novomanželské půjčky, delší mateřská dovolená, větší příspěvky na dítě) -> zvýšení sňatečnosti -> baby-boom, stoupl počet nemanželských dětí (antikoncepce – potraty), posrpnová a pozdější emigrace – úbytek 245 tisíc obyvatel po roce 1989 – pád režimu (Sametová revoluce 17. 11. 1989) – zastavení růstu obyvatel POČET OBYVATEL 1869– první moderní sčítání obyvatelstva,2011– poslední moderní sčítání obyvatelstva podle něj patříme ke středně zalidněným státům podle hustoty (134obyvatel/km2, nejnižší v Jihočeském kraji)) a počet obyvatel se v té době pohyboval kolem 10,5 milionuPORODNOST A ÚMRTNOST v 2. polovině 20. století – značně kolísala – od vysoké porodnosti roku 1950 (21,1‰) chvíli klesala, 60. léta – populační boom (19,4‰) a poté rapidní pokles 1994 pod úroveň úmrtnosti, 1999 – minimum (8,7‰) od minima v roce 1999 – pomalý nárůst porodnosti, lehce nad úrovní úmrtnosti -> počet obyvatel se de facto příliš nemění hraniční hodnota potřebná plodnosti k zachování populace – 2,1 potomků na 1 ženu – v ČR se úhrnná plodnost pohybuje v poslední době kolem 1,6 dětí na 1 ženu (kolísá) VĚKOVÁ STRUKTURA ODRÁŽÍ SE NA NÍ ZMĚNY V PORODNOSTI A ÚMRTNOSTI!!! populace ČR stárne (viz elipsa), toto je pro hospodářství nežádoucí (nutnost vyplácení více důchodů), ale typický jev pro vyspělé zeměMIGRACE počet obyvatel je ovlivňován také stěhováním Počet nově příchozích imigrantů v poměru k počtu obyvatel je však v Česku třetí nejnižší ze všech zemí EU -> stejně tak i počet cizinců, kterým je každoročně uděleno české občanství nejvíce cizinců žije v Praze, nejméně na Vysočině a ve Zlínském kraji 2007 – rekordních 104 tisíc imigrantů -> poté pokles způsobený hospodářskou krizí a složitým získáváním trvalého pobytu, od roku 2007 počet cizinců v ČR kolísá kolem 450 000. nejvíce vysokoškolských imigrantů do ČR proudí z Ruska, nejvíce posílají peníze domů Ukrajinci většinou ČR cizincům slouží jako tranzitní země Vietnamci v ČR – začali pobývat na našem území díky mezivládní dohodě, která měla zvýšit kvalifikaci vietnamských ob

Témata, do kterých materiál patří