Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Veřejná ekonomika (EVS / BPVEA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPVEA - Veřejná ekonomika, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Veřejná ekonomika přednášky Neznámý 18.05.2018 01:00 3
Veřejná ekonomika seminární práce Neznámý 18.05.2018 01:00 3

Další informace

Obsah

1. Teoretická východiska veřejného sektoru a pojetí smíšené ekonomiky2. Vztah veřejného a soukromého sektoru3. Efektivnost veřejného sektoru4. Hodnocení veřejných projektů5. Aplikace teorie potřeb pro objektivizaci existence veřejného sektoru6. Justice a policie7. Obrana8. Věda a výzkum9. Školství10. Zdravotnictví11. Sociální zabezpečení12. Kultura13. Bydlení a životní prostředí1. Pojetí veřejného sektoru, veřejný sektor jako část národního hospodářství, vymezení veřejného sektoru podle metodiky ESA. Smíšená ekonomika, cíle optimálního tržního systému, možná selhání trhu a základní fiskální funkce.2. Členění národního hospodářství. Příčiny existence veřejného sektoru. Vztah veřejného a soukromého sektoru, formy spolupráce, jejich důvody a přínosy. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.3. Alokační a produkční efektivnost. Společenská a operativní efektivnost. Metodologie 3E. Tendence veřejného sektoru k neefektivnosti. Vnější a vnitřní faktory efektivnosti veřejného sektoru. Metody objektivizace veřejných výdajů.4. Veřejný projekt, klasifikace veřejných projektů. Ekonomická analýza ve veřejném sektoru. Metody hodnocení veřejných projektů, analýza minimalizace nákladů, analýza efektivnosti nákladů, analýza nákladů a užitečnosti, analýza nákladů a užitků.5. Globální struktura potřeb a jejich uspořádání. Bloková struktura veřejného sektoru dle kritéria potřeb. Odvětví společenských potřeb, odvětví rozvoje člověka, odvětví poznání a informací, odvětví technické infrastruktury, odvětví privátních statků, odvětví existenčních jistot.6. Vymezení a poslání justice. Vymezení a poslání policie. Legislativní normy, financování, mezinárodní srovnání.7. Význam a organizace policie. Obranná politika státu, strategie obrany, armáda, legislativní normy, financování, mezinárodní srovnání.8. Vědecko-výzkumná politika státu, její zásady, organizace vědy a výzkumu. Financování vědy a výzkumu, legislativní normy, mezinárodní srovnání.9. Význam školství a vzdělávání. Formy a financování vzdělávání, politika státu v oblasti vzdělávání, legislativní normy, mezinárodní srovnání.10. Vymezení a význam zdravotnictví. Základní modely organizace zdravotnictví. Financování zdravotnictví, legislativní normy, mezinárodní srovnání.11. Charakteristika a subjekty sociálního zabezpečení, základní formy sociálního zabezpečení, systém státní sociální podpory, sociální péče, sociální dávky. Financování zdravotnictví, legislativní normy, mezinárodní srovnání.12. Vymezení kultury, druhy kulturních statků, modely kultury, jednotlivé oblasti a obory kultury. Kulturní politika státu, legislativní normy, mezinárodní srovnání. Charakteristika a význam církví.13. Bydlení a jeho význam. Politika bydlení (poptávkové a nabídkové strategie), financování, legislativní normy, mezinárodní srovnání. Význam životního prostředí. Environmentální politika, financování, legislativní normy, mezinárodní srovnání.

Získané způsobilosti

Student si prohloubí znalosti z ekonomie. Taktéž získá vědomosti o teoretických východiscích veřejné ekonomie, veřejného sektoru, úlohy státu a odvětvích veřejné ekonomiky.

Literatura

STIGLITZ, J. E. Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 978-0393966510.REKTOŘÍK, J. A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru (vybrané kapitoly). Ostrava: VŠB-TU, 2008. ISBN 978-80-248-1854-2.HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-85819-60-0.DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0049-3.PILNÝ, J., PEŠTA, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-258-8.GRUBER, J. Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1-4292-1949-5.STRECKOVÁ, Y. A KOL. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6.OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. A KOL. Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2.

Požadavky

Aktivní vystoupení studentů na seminářích formou prezentace aktuálních informací, úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.

Garant

Doc. Mgr. Ing. Michal TVRDOŇ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Silvie CHUDÁRKOVÁIng. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.