Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Municipální a regionální finance (FIU / BPMRF)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FIU / BPMRF - Municipální a regionální finance, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Municipální a regionální finance přednášky Neznámý 18.05.2018 01:30 7
Municipální a regionální finance seminární práce Neznámý 18.05.2018 01:17 8

Další informace

Obsah

1. Východiska municipálních a regionálních financí2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismu3. Struktura municipálních a regionálních rozpočtů4. Příjmy rozpočtů obcí5. Důchodové daně6. Svěřené daně a poplatky7. Nedaňové příjmy municipálních a regionálních rozpočtů8. Nenávratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů9. Návratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtů10. Výdaje municipálních a regionálních rozpočtů11. Majetek municipálních a regionálních rozpočtů12. Zadlužení municipálních a regionálních rozpočtů13. Praktická aplikace analýzy rozpočtu obce1. Východiska municipálních a regionálních financíSpecifika místních a regionálních financí, jejich postavení v systému veřejných financí. Předpoklady pro fungování, funkce a úkoly municipálních a regionálních rozpočtů v ČR.2. Municipální a regionální rozpočty v systému fiskálního federalismuFiskální centralizace. Fiskální decentralizace. Fiskální federalismus, vertikální a horizontální model. Orgány obcí a krajů, přenesená a samostatná působnost. Fiskální pozice obcí a krajů.3. Struktura municipálních a regionálníc rozpočtůVelikost a struktura, vazby mezi municipálním, regionálním a státním rozpočtem. Rozpočtová pravidla. Rozpočtové provizorium územních rozpočtů.4. Příjmy rozpočtů obcíTřídění příjmů. Rozpočtové určení daní, jeho vývoj a dopad do místních rozpočtů. Sdílené daně. Daňové příjmy obcí a jejich vývoj. Možnosti obcí ovlivňovat objem a strukturu příjmů rozpočtů. Postavení obcí v ČR při správě a výběru daní.5. Důchodové daněPozice a význam důchodových daní v rozpočtech obcí a krajů. Rozdíly v daňovém výnosu. Míra daňové pravomoci obcí, principy transferu daňového výnosu do rozpočtů.6. Svěřené daně a poplatkyDaň z nemovitosti. Význam daně z nemovitosti pro obec. Vliv obce na daňový výnos z daně z nemovitosti. Druhy a konstrukce místních poplatků, vývoj jejich výnosu v rozpočtech obcí. Pravomoci obcí ovlivňovat výši místních poplatků. Význam místních poplatků pro rozpočet obce. Transformace místních poplatků do soustavy obecních daní v ČR. Postavení správních poplatků v rozpočtech obcí.7. Nedaňové příjmy municipálních a regionálních rozpočtůVlastní a ostatní nedaňové příjmy obcí a krajů a jejich vývoj. Uživatelské poplatky, příjmy z majetku, z cenných papírů, z podnikání. Příjmy ze sdružování prostředků. Srovnání výnosů daňových a nedaňových příjmů.8. Nenávratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtůStruktura a vývoj peněžních transferů ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí v ČR, druhy dotací. Dotace ze státních mimorozpočtových fondů. Dotační vztahy mezi rozpočtem kraje a rozpočtem obce.9. Návratné příjmy municipálních a regionálních rozpočtůÚvěry. Emise komunálních obligací. Dotace. Význam dotací pro územní rozpočty. Zadluženost obcí. Možnosti řešení zadluženosti. SIMU- soustava informativních a monitorujících ukazatelů obce. Vývoj zadluženosti obcí v ČR. Únosné zadlužení obce.10. Výdaje municipálních a regionálních rozpočtůObjem a struktura výdajů, faktory ovlivňující vývoj výdajů. Možné způsoby zabezpečování veřejných statků a jejich dopad do rozpočtu obce a kraje.11. Majetek municipálních a regionálních rozpočtůHospodaření s majetkem obce a kraje, finanční dopady do rozpočtu. Vklady majetku do obchodních společností, vlastních neziskových organizací. Míra rizikovosti podnikání a finanční dopady do rozpočtu.12. Zadlužení municipálních a regionálních rozpočtůHospodaření a zadlužení územních rozpočtů. Regulace zadlužení - monitoring zadlužení. iRating.13. Praktická aplikace analýzy rozpočtu obcePřípadová studie zaměřená na analýzu příjmové a výdajové stránky rozpočtu zvolené obce. Výpočet fiskální pozice, finanční a daňové autonomie, vertikální fiskální nerovnováhy a ukazatelů SIMU.

Získané způsobilosti

Studenti získají přehled o principech financování obcí a krajů. Rozšíří si znalosti v oblasti hospodaření na regionální a municipální úrovni, budou rozumět problematice sestavování a realizace veřejných rozpočtů, včetně možnosti řešení zadluženosti.

Literatura

PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2789-9.Szarowská, I. Municipální a regionální finance. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-026-9.JÍLEK, M. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 80-7357-355-3.PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4.FARVACQUE-VITKOVIC, C.D., KOPANYI , M. Municipal Finance: A Handbook for Local Governments. World Bank, 2013. ISBN 978-0-8213-9830-2.Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění. ZÁKONY - vše v platném znění:.

Požadavky

Povinná účast na seminářích: 25 %.Případová studie, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.

Garant

Ing. Irena SZAROWSKÁ, Ph.D.

Vyučující

Ing. Irena SZAROWSKÁ, Ph.D.