Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Veřejné zdravotnictví a vých. ke zdraví (KOPA / VZV5)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KOPA / VZV5 - Veřejné zdravotnictví a vých. ke zdraví, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Zkouška VKZ zpracované otázky Neznámý 29.12.2017 19:39 2

Další informace

Obsah

Témata přednášek:1. týden: zdraví, aspekty zdraví, determinanty zdraví, ochrana a podpora zdraví, prevence nemocí2. týden: mezinárodní dokumenty týkající se ochrany a podpory zdraví, Zdraví 213. týden: veřejné zdravotnictví - zaměření, náplň, součásti, realizace v praxi4. týden: epidemiologie infekčních nemocí - obecná; epidemiologická opatření5. týden: skupiny nákaz podle způsobu jejich přenosu a vybrané nákazy6. týden: životní prostředí a zdraví a preventivní opatření na ochranu zdraví7. týden: pracovní prostředí a zdraví a jeho ochrana8. týden: epidemiologie chronických nemocí a jejich prevence9. týden: hygiena zdravotnických zařízení, nozokomiální nákazy a jejich prevence10. týden: výchova ke zdraví - cíle, metody a formy11. týden: práce sestry v oblasti výchovy ke zdravíTémata seminářů:1. týden: dotazník2. týden: intervenční program3. týden: práce se skupinou4. týden: informační - zdravotně-výchovný leták na dané téma5. týden: osobní hygiena a mytí rukou zdravotnického personálu6. týden: manipulace s prádlem ve zdravotnickém zařízení7. týden: manipulace s odpady ve zdravotnickém zařízení8. týden: hodnocení zdravotních rizik, kategorizace prací a ochrana zdraví zdravotnických pracovníků9. týden: dezinfekce a sterilizace10. týden: prezentace seminárních prací11. týden: prezentace seminárních prací

Získané způsobilosti

Oborové znalosti:Studenti si osvojí znalosti o vztahu a vzájemném působení prostředí a organizmu lidí a z toho vyplývající negativní nebo pozitivní dopady na jejich zdraví a opatření k ochraně a podpoře zdraví; ovládají základy hygieny životního prostředí, hygieny výživy, mají znalosti o působení pracovních podmínek na zdraví pracovníků se zaměřením na zdravotnictví a preventivních opatření; ovládají příčiny a prevenci nozokomiálních nákaz; mají teoretické znalosti výchovy ke zdraví, ovládají metody a formy práce s jednotlivci i komunitami.Oborové dovednosti:Studenti vypracují dotazník na zjištění znalostí, postojů, zdravotního stavu pacientů - klientů; umí vypracovat intervenční program zaměřený na odstranění - snížení rizikových faktorů zdraví aj. v rámci primární, sekundární a terciární výchovy ke zdraví (nekouření - odvykání kouření, zdravé stravování, pohybová aktivita, prevence závislostí, účast na preventivních prohlídkách, zdravé rodičovství, prevence sexuálně přenosných nemocí aj.)Studenti umí popsat příčiny nozokomiálních nákaz a ovládají postupy k jejich prevenci, znají správný postup mytí rukou zdravotnického personálu, postupy dezinfekce a sterilizace, zásady ochrany zdraví zdravotnického personálu.

Literatura

MARTINÍK, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. I. díl, Ovlivnění zdravotního stavu výživou. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 103s. ISBN 978-80-7041-920-5. MARTINÍK, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. II. díl, Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 96s. ISBN 978-80-7041-944-1. MARTINÍK, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. III. díl, Ovlivnění zdravotního stavu výživou ve stáří. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 97s. ISBN 978-80-7041-141-4. MARTINÍK, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. IV. díl, Ovlivnění civilizačních nemocí výživou. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 80s. ISBN 978-80-7041-177-3. MATINÍK, K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. VI. díl, Ovlivnění obezity a nadváhy výživou. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 273s. ISBN 978-80-7041-106-3. časopis Česká a slovenská hygiena. časopis Sestra. TUČEK, M. a kol. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4.LEMON. Learning Material on Nursing - učební texty pro sestry a porodní asistentky. Copenhagen. ISBN 80-7013-248-5.JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál ,2009.294s.ISBN 978-80-7367-592-9. MAREŠ, J. HODAČOVÁ, L., BÝMA, S. Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství I. 2. vyd. Praha, 2009. ISBN 978- 80-246-1622-.

Požadavky

Povinná účast na přednáškách, absolvování testu (75% úspěšnost), vypracování a prezentace seminární práce - intervenčního programu

Garant

prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.

Vyučující

prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.