Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zdraví, aspekty zdraví, příčiny nemocí -Zdraví: = stav úplné tělesné, mentální a sociální pohody nejen nepřítomnosti nemoci nebo postihnutí = je to schopnost pozitivně reagovat na změny prostředí = je výsledkem vzájemného působení organismu a prostředí -Zdraví je základem každodenního života -pozitivní zdraví- je stav přesahující asymptomatický stav (stav bez příznaků nemoci) -veřejné zdraví-je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin; je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek -hodnocení (negativního) zdraví: -nemocnost-incidence (= počet nových onemocnění za určité období na určitém území) aprevalence (= počet všech onemocnění nových i starých); -úmrtnost (mortalita);smrtnost (letalita- kolik lidí na dané onemocnění zemřelo, ukazuje úspěšnost léčení);práceneschopnost;invalidizace - Aspekty zdraví: 1. Subjektivní- vnitřní pocity, vlastní názor na vlastní zdraví, přičemž vychází z (nepřítomnost obtěžujících projevů- bolest, horečka,…;pozitivní znaky- radost ze života) 2. Objektivní- názor jiných lidí, především lékařů na zdraví jedince a to na základě příslušných odborných vyšetření 3. Sociální-dobrý stav znamená plné společenské a pracovní zařazení do sociálního a ekonomického prostředí; možnost udržovat sociální kontakty - Příčiny nemocí: - podstatou nemoci je narušení některých struktur a funkcí orgánů, nebo systémů, které se projevují: výchylkou intenzity a změnou kvality -Etiologie= je věda o původu a příčinách nemoci(monokauzální- nemoc má jen jednu příčinu;multifaktorová- nemoc má více příčin -Rizikové faktory vzniku nemoci mohou pocházet: 1. Organismus- biologické faktory, vrozené, genetické, věk, pohlaví 2. Prostředí- přírodní nebo antropogenní faktory, fyzikální, chemické a biologické, sociální opora 3. Organismus a prostředí- nezdravý způsob života, nepřiměřená výživa, alkoholizmus, drogy Determinanty zdraví = faktor, který pozitivně nebo negativně ovlivňuje zdraví lidí -Moderní VZ- 2 hlavní témy: -Sociální a materiální nerovnosti ve společnosti- nerovnosti ve zdraví- výzkum determinantů nerovností -dlouhodobé změny ve struktuře a podmínkách- sociální, ekonomické, přírodní - Modely DZ: -biomedicínská aspekt (bakteriologie, molekulární a genetické vědy) - přístup z hlediskaživotního stylu - široký socio- ekonomický přístup - Aspekt zdraví populace-veřejné zdraví ovlivňované schopností společnosti vytvářet bohatství a způsobem jeho rozdělování (hl. determinanty- kulturní, sociální a ekonomické) 1. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí a zdraví -zaměstnanost; pracovní podmínky; bydlení; vzdělání 2. Chování- životní styl -pozitivní vliv (výživa a pohyb); negativní vliv (kouření; abuzus alkoholu; závislosti) 3. Vrozené a dědičné faktory - vrozené vady; diabetes; mentální nemoci; nádory 4. Stravování a výživa - retardace růstu; průjmové nemoci a malnutrice; nádory; diabetes; zubní kazy 5. Infekční agens - AIDS; průjmová onemocnění, Tbc; malárie; spalničky 6. Životní prostředí -přírodní/antropogenní nebezpečí; lokální/globální nebezpečí; globální změny ŽP a zdraví 7. Zdravotní péče -Preventivní medicína- kontrola fertility; zvyšování odolnosti proti nemocem -Kurativní medicína- porodnická a neonatální péče; akutní zdravotní péče - Obnovovací péče- léčení léky; rehabilitace; korektivní chirurgie -Paliativní péče- odstraňování příznaků zhoršující komfort; terminální péče Rovnosti a nerovnosti ve zdraví -Nerovnost ve zdraví: = vyjádření systematických a závažných rozdílů, kterým je možné zabránit (určitá forma nespravedlnosti) -Co jsou nerovnosti ve zdraví? -závislost mezi bídou a zdravím -rozdíly mezi zdravotním stavem bohatých a chudých - Rizikové psychosociální faktory- ukončené vzdělání, druh zaměstnání, stres - Rizikové behaviorální faktory- kouření, nadměrná konzumace alkoholu - Indikátory zdraví: - Ztracené roky života= nedožité roky života populace ve vztahu k očekávanému dožití té samé populace - výpočet pro jednotlivé věkové skupiny, pohlaví a nemoci - obraz závažnosti nemoci - ztracené roky života v dobrém zdraví - očekávané dožití bez invalidity - incidence, prevalence, úmrtnost - Znevýhodněné skupiny populace: -osoby vystavené působení zdraví škodlivých faktorů životního a pracovního prostředí - osoby se zdravotním postižením:nižší vzdělání, zaměstnatelnost -

Témata, do kterých materiál patří