Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

šení zdravotního stavu obyvatel -zvýšení kvality života - 1980- evropská strategie- hlavní oblasti: -životní styl a zdraví - rizikové faktory zdraví a prostředí - Ottawská charta podpory zdraví (1986) -Podpora zdraví- jednotlivec nebo skupina- schopnost zjistit a uvědomit si svoje plány; uspokojovat potřeby a změnit prostředí, nebo se mu přizpůsobit -Předpoklady zdraví- mír, bydlení, vzdělání, potrava, příjem, rovnost, … -Zaměření na dosažení rovnosti ve zdraví: - snižování rozdílů v zdravotním stavu -zajištění stejných příležitostí a zdrojů - příznivé prostředí, …. -Koordinovaná spolupráce zainteresovaných -Jakartská deklarace (1997) - Podpora zdraví jako klíčová investice - Efektivita podpory zdraví - Aktualizované strategie: - zdravá veřejná politika - zdraví podporující prostředí - posílení komunitních akcí, … -Lublaňská charta o reformování zdravotní péče- principy: - Hodnoty: důstojnost, rovnost, solidarita, profesionální etika - zaměření na zdraví - soustředění na lidi - soustředění na kvalitu - jasné financování -orientace na primární prevenci a primární zdravotní péči Zdraví 21; Zdraví 2020 -Deklarace zdraví lidí ve světě: - 51. Světové zdravotnické shromáždění -nejvýše možná úroveň dobrého zdraví- základní právo jedince - zlepšování zdraví a pohody -snižování sociálního a ekonomických nerovností -posilování, přizpůsobování a vhodné reformy zdravotnictví - obecná dostupnost - budování na vědeckých základech - požadovaná kvalita a rozsah podle dostupných zdrojů -Hlavní prvky pro evropský region SZO: -Dlouhodobý záměr- dosáhnout úplný potenciál zdraví pro všechny - 2 hlavní směry: - podporovat a ochraňovat zdraví lidí po celý život - snižovat výskyt nových případů závažných nemocí a poškození a vyhýbat se utrpení, které způsobí - 3 základní hodnoty: - zdraví jako základní lidské právo - rovnost ve zdraví a solidarita - účast a zodpovědnost jednotlivců, skupin, institucí, komunit -4 hlavní strategie: -mezirezortní spolupráce při zlepšování determinantů zdraví a hodnocení dopadu na zdraví -programy a investice do rozvoje zdraví a zdravotní péče -integrovaná primární zdravotnická péče orientovaná na rodinu a komunitu - proces rozvoje zdraví za účasti všech relevantních partnerů - 21 cílů globální strategie Zdraví 21: -1. Solidarita v zájmu zdraví -2. Rovnost v zdraví -3. Zdravý start do života -4. Zdraví mladých lidí do 18 let -5. Zdravé stárnutí -6. Zlepšení duševního zdraví -7. Snížení výskytu infekčních nemocí - Eliminace nemocí - Kontrola nemocí -8. Snížení výskytu nepřenosných nemocí -9. Snížení výskytu úrazů a nehod -10. Zdravé a bezpečné prostředí -11. Zdravější způsob života -12. Zmenšení škod z alkoholu, drog, tabáku -13. Zařízení pro zdraví -14. Mnohorezortní zodpovědnost za zdraví -15. Integrovaný rezort zdravotnictví -16. Řízení v zájmu kvality péče -17. Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů -18. Rozvoj lidských zdrojů pro zdraví -19. Výzkum a znalosti v oblasti zdraví -20. Mobilizace partnerů pro zdraví -21. Politika a strategie Zdraví 21 -Aplikace v ČR: - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR- Zdraví pro všechny v 21. Století - Národní strategie ochrany a podpor zdraví a prevence nemocí (Zdraví 2020) -Akční plány Zdraví 2020: -1.) Podpora pohybové aktivity -2.) Správná výživa a stravovací návyky -3.) Duševní zdraví -4.) Omezování rizikového chování -5.) Snižování zdravot rizik ze život. a prac. prostředí -6.) Zvládání inf. onemocnění -7.) Rozvoj programů zdravotního skríningu v ČR -8.) Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče, -9.) Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb -10.) Celoživotní vzdělávání zdravot

Témata, do kterých materiál patří