Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Používají se metody: -fyzikální -chemické -biochemické -mikrobiologické -Vyšetření fyziologické a psychologické, kterými se sleduje odpověď lidského organizmu na zátěž faktory životního a pracovního prostředí -Toxikologické metody -Klinické- ckríningové vyšetřovací metody -Biostatistické metody -Epidemiologické metody -Speciální metody(imunologické, antropologické) Hygiena životního prostředí- náplň = medicínský obor, který se zabývá vlivem komplexu vlastností životního prostředí a způsobu života na zdraví populace i jedince -Náplň práce: -na základě vědeckých poznatků o vlivu životních podmínek na zdraví lidí určování: -přípustných limitů biopozitivních a bionegativních faktorů v základních složkách přírodního (vzduší, voda, půda), nebo vytvořeného životního prostředí -přípustné zátěže jednotlivými faktory ŽP -zásad zdravého způsobu života -určování zásad a hygienických požadavků -při výrobě, dovoze a používánístavebních materiálů, výrobků,… -při určování osobitéhorežimu území a určování pásem hygienické ochrany -při pohřbívání -vhodné nakládání s nebezpečným odpadem -navrhování opatření se změřením na: -omezování nežádoucích vlivů bionegatinvích faktorů v ŽP -prosazování zdravého způsobu života -metodická, konzultační a expertizní činnost -při dozorní činnosti sledování, prosazování a kontrola dodržování stanovených limitů a zásad (= státní zdravotní dozor) Vzduch a zdraví -Atmosféra-plynný obal Země (Troposféra- životní procesy a tvorba počasí,Stratosféra- bohatá ozón, funkce ochranného filtru UV) - Antropogenní znečištění ovzduší: -KONTAMINANTY= EXHALÁTY (pevné, kapalné, plynné) -umělé zdroje (výsledek lidské činnosti)- komíny, areály podniků, haldy -Emise= množství znečišťující látky vylučované zdrojem znečištění do ovzduší -Imise= skutečný obsah znečišťující látky v ovzduší na sledovaném místě -Hlavní zdroje exhalátů:průmysl(hutnický-oxid siřičitý, oxidy kovů, fluór; chemický- oxid siřičitý, oxid sírový; rafinérie- oxid siřičitý, sirovodík) Energetika- teplárny, elektrárny, kotelny Doprava zemědělství -Rozdělení znečišťujících látek: -Tuhé-prach (polydisperzní systém tuhých a tekutých částic ve vzduchu) Popílek(jemná frakce nespalitelného podílu paliva) Saze (produkt spalování) -Plynné-oxid siřičitý (spalování uhlí a olejů) Oxidy dusíku (spalování paliv) Oxid uhelnatý (výfukové plyny) -smog= mlha s obsahem vysoké koncentrace dýmových zplodin -Stopové:Těžké kovy- arzen, mangan, olovo - Účinky kontaminace na člověka: -přímé - nepřímé (voda, potraviny) - Poškození zdraví (akutní, chronické) - Prevence: -plánování a urbanistika (vhodné umístění zdrojů) - technické a technologické (recyklace, bezodpadové výroby) - legislativní Voda a zdraví -Rozdělení: -Původ: Srážková, povrchová a podzemní - Užívání: pitná, užitková, provozní a odpadová Srážková= přeměna vodních par na vodní kapky, sníh, kroupy Povrchová= tekoucí a stojatá (vznik ze srážkové a podzemní vody) Podzemní voda= nahromadění srážkové a povrchové vody, která prosakuje z povrchu -Znečištění vody: -nerozpustné látky usazující se na dně toků a nádrží - anorganické rozpustné látky - chemické látky (těžké kovy, fenoly, kyanidy) -radioaktivní látky -Znečištění povrchových a podzemních vod: 1. chemické -sloučeniny těžkých kovů- toxické, mutagenní, karcinogenní účinky (arsen, rtuť, olovo, železo, mangan) -Dusičnany a dusitany- karcinogenní N- nitrosoaminy lidském těle 2. Biologické - Patogenní zárodky- zejména původci střevních nákaz (úplavice, střevní chřipka, cholera, břišní tyfus, salmonelóza) -bakterie, řasy, plísně, améby, viry -Čistírna odpadních vod (ČOV): Fáze čistění: -mechanické (hrábě, síta, lapač písku) - chemické -biologické (biologický filtr) -Zdravotní rizika z vody: - nedostatek vody - kontaminace patogenními mikroorganismy a helminty -kontaminace toxickými nebo zdraví škodlivými látkami - zm

Témata, do kterých materiál patří