Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Atmosféra-plynný obal Země (Troposféra- životní procesy a tvorba počasí, Stratosféra- bohatá ozón, funkce ochranného filtru UV)

- Antropogenní znečištění ovzduší:

-KONTAMINANTY= EXHALÁTY (pevné, kapalné, plynné)

-umělé zdroje (výsledek lidské činnosti)- komíny, areály podniků, haldy

-Emise= množství znečišťující látky vylučované zdrojem znečištění do ovzduší

-Imise= skutečný obsah znečišťující látky v ovzduší na sledovaném místě

-Hlavní zdroje exhalátů: průmysl (hutnický-oxid siřičitý, oxidy kovů, fluór; chemický- oxid siřičitý, oxid sírový; rafinérie- oxid siřičitý, sirovodík)

Energetika- teplárny, elektrárny, kotelny

Doprava

zemědělství

-Rozdělení znečišťujících látek:

-Tuhé- prach (polydisperzní systém tuhých a tekutých částic ve vzduchu)

Popílek (jemná frakce nespalitelného podílu paliva)

Saze (produkt spalování)

-Plynné- oxid siřičitý (spalování uhlí a olejů)

Oxidy dusíku (spalování paliv)

Oxid uhelnatý (výfukové plyny)

-smog= mlha s obsahem vysoké koncentrace dýmových zplodin

-Stopové: Těžké kovy- arzen, mangan, olovo

- Účinky kontaminace na člověka:

-přímé

- nepřímé (voda, potraviny)

- Poškození zdraví (akutní, chronické)

- Prevence:

-plánování a urbanistika (vhodné umístění zdrojů)

- technické a technologické (recyklace, bezodpadové výroby)

- legislativní

  1. Voda a zdraví

-Rozdělení:

-Původ: Srážková, povrchová a podzemní

- Užívání: pitná, užitková, provozní a odpadová

Srážková= přeměna vodních par na vodní kapky, sníh, kroupy

Povrchová= tekoucí a stojatá (vznik ze srážkové a podzemní vody)

Podzemní voda= nahromadění srážkové a povrchové vody, která prosakuje z povrchu

-Znečištění vody:

-nerozpustné látky usazující se na dně toků a nádrží

- anorganické rozpustné látky

- chemické látky (těžké kovy, fenoly, kyanidy)

-radioaktivní látky

-Znečištění povrchových a podzemních vod:

1. chemické

-sloučeniny těžkých kovů- toxické, mutagenní, karcinogenní účinky (arsen, rtuť, olovo, železo, mangan)

-Dusičnany a dusitany- karcinogenní N- nitrosoaminy lidském těle

2. Biologické

- Patogenní zárodky- zejména původci střevních nákaz (úplavice, střevní chřipka, cholera, břišní tyfus, salmonelóza)

-bakterie, řasy, plísně, améby, viry

-Čistírna odpadních vod (ČOV):

Fáze čistění:

-mechanické (hrábě, síta, lapač písku)

- chemické

-biologické (biologický filtr)

- Zdravotní rizika z vody:

- nedostatek vody

- kontaminace patogenními mikroorganismy a helminty

-kontaminace toxickými nebo zdraví škodlivými látkami

- změněným obsahem rozpustných látek

  1. Pitná voda. Zásobování obyvatel pitnou vodou

= je zdravotně nezávadná voda, která při trvalém používání nevyvolává onemocnění

-základní hygienické požadavky:

-všeobecné:

-senzorické (barva, zákal, zápach)

Témata, do kterých materiál patří