Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

že - nepravé- založeny na detekci látky, která je účinkem novy změněna nebo ovlivněna (dALA v moči) -biologické materiály v BET: -krev (použitelná do několika hodin od expozice- toluen, etanol),sérum, plazma - moč- od několika hodin do několika dní od expozice (metabolity např.: kys. Mandlová) -vlasy, nehty- minimálně 1,4 měsíce od expozice (Hg ve vlasech) -Biologické poločasy: = doba, za kterou se vyloučí z organismu polovina množství daného radionuklidu -Krátké- toluen (6 hodin); styren (8 hodin) -střední- trichloretylen (2 dny); perchloretylen (3 dny) -dlouhé- Hg (5 týdnů); Pb (6 měsíců); Cd (20 let) -Noxy nejčastěji monitorované pomocí BET: -Těžké kovy (Pb, Cd, Hg, Ni, Cr, V, Tl, Al, Se, As, Cu) -organická rozpouštědla (toluen, xylen, styren, benzen) -icidy (herbicidy, fungicidy, pesticidy) -Výsledky expozičních testů se porovnávají s biologickými limity. Při překročení biologického limitu je třeba se zabývat příčinami zvýšené expozice -Biologický limit: =hodnota indikátoru, která odpovídá takové úrovni expozice chemické škodlivině, při níž poškození zdraví exponované osoby je nepravděpodobné Zásady ochrany zdraví při práci -Ochranu zdraví při práci je možné zajišťovat: -pracovní prostředí, bez zdraví škodlivých faktorů -prostředky skupinové prevence (např. odsávání škodlivin- digestoře) - prostředky individuální ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky- např. k ochraně sluchu, dýchacích cest, očí) -Preventivní opatření na ochranu zdraví pracovníků: -Technická: -odstranění rizika, tj. zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí -výběr uzavřených výrobních postupů -postupy zabraňující přímému kontaktu, anebo expozici -stavební řešení -stavební oddělení těch částí provozů, kde jsou zdroje škodlivin -Organizační: -snížení počtu pracovníků exponovaných zdraví škodlivých faktorů pracovního prostředí na nejnižší možný počet -úprava pracovních postupů -Osobní ochranné pracovní prostředky -Osobní hygiena a životospráva -Rizikové práce: = práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání -Posuzování zdravotní způsobilosti k práci: -posouzení podle: -vstupní prohlídky - pravidelných prohlídek -mimořádných prohlídek -výstupních prohlídek -Výchova ke zdravé a bezpečné práci Kategorizace prací- rizikové práce = základní nástroj, jakým se hodnotí vliv práce na zdraví zaměstnanců -povinností zaměstnavatelů, OSVČ -dána zákonem č. 258/2000 sb., včetně vyhlášky č. 432/2003 sb. -Druhy kategorií: -1. Kategorie: - práce, ze kterých nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců (např. administrativa) -2. Kategorie: - práce, při nichž lze jejich nepříznivý vliv na zdraví očekávat pouze ve výjimečných případech a při nichž nejsou trvale překračovány hygienické limity -(oznámení o zařazení do této kategorie je nutné zaslat orgánu ochrany veřejného zdraví- krajský hygienická stanice) -3. Kategorie: - práce, při nichž jsou trvale překračovány hygienické limity. Expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň limitů- nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky -(nutné zaslat návrh zařazení ke schválení ke krajské hygienické stanici) -4. Kategorie: - práce, při nichž hrozí vysoké ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření -(nutné zaslat návrh zařazení ke schválení od krajské hygienické stanice) - při oznámení (kategorie 2) a v návrhu (kategorie 3 a 4) je nutné uvést: -obchodní jméno organizace -sídlo organizace -IČO -statutárního zástupce organizace -počet zaměstnanců -adresu provozovny -kdo organizaci zajišťuje pracovně lékařskou péči -definovat jednotlivé práce: -název funkce -název a kód práce -náplň práce -Hodnotící faktory: -hluk -prach -zátěž chladem -chemické látky -neionizující záření a elektromagnetické pole -fyzická zátěž -vibrace Lékařské preventivní prohlídky

Témata, do kterých materiál patří