Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-práce ve skupinách (2-6) – vzájemná informace
-bezpečné odhalení (papír – krabice – anonymní) – diskuse

-Překonávání obtíží:

-náhlé ticho – 2 vedoucí, vzájemná pomoc, příprava činností a otázek, náhradní činnost
-„pohromy“
-rušivé elementy
-ignorace
-upozornění a akceptace věcí, které není možné změnit
-akce – názor ostatních
-nevhodné chování
-řešení příčiny, změna po lepším poznání, práce ve dvojicích, malých skupinách, promluva o samotě

-Život skupiny - fáze: orientační, pracovní, závěrečná

  1. Hygiena- cíle, náplň a metody práce

= medicínský obor zaměřený na primární prevenci nemocí a podporu zdraví lidí.

-zkoumá zákonitosti dynamických vztahů mezi organismem a prostředím s cílem získat podklady pro usměrňování životních podmínek v zájmu ochrany a podpory zdraví lidí

-sleduje a usměrňuje vlivy prostředí na populační celky

-součástí hygieny jsou vědní medicínské obory:

-hygiena životního prostředí

-hygiena výživy a předmětů běžného užívání

-hygiena dětí a dorostu

-hygiena práce

-radiační hygiena

-Metody práce v hygieně:

-Pozorování

-Objektivizace- měření a laboratorní vyšetření, kterými se zjišťují

-faktory životního a pracovního prostředí

-biologické materiály po stránce kvalitativní a kvantitativní

-Používají se metody:

-fyzikální

-chemické

-biochemické

-mikrobiologické

-Vyšetření fyziologické a psychologické, kterými se sleduje odpověď lidského organizmu na zátěž faktory životního a pracovního prostředí

-Toxikologické metody

-Klinické- ckríningové vyšetřovací metody

-Biostatistické metody

-Epidemiologické metody

-Speciální metody (imunologické, antropologické)

  1. Hygiena životního prostředí- náplň

= medicínský obor, který se zabývá vlivem komplexu vlastností životního prostředí a způsobu života na zdraví populace i jedince

-Náplň práce:

-na základě vědeckých poznatků o vlivu životních podmínek na zdraví lidí určování:

-přípustných limitů biopozitivních a bionegativních faktorů v základních složkách přírodního (vzduší, voda, půda), nebo vytvořeného životního prostředí

-přípustné zátěže jednotlivými faktory ŽP

-zásad zdravého způsobu života

-určování zásad a hygienických požadavků

-při výrobě, dovoze a používání stavebních materiálů, výrobků,…

-při určování osobitého režimu území a určování pásem hygienické ochrany

-při pohřbívání

-vhodné nakládání s nebezpečným odpadem

-navrhování opatření se změřením na:

-omezování nežádoucích vlivů bionegatinvích faktorů v ŽP

-prosazování zdravého způsobu života

-metodická, konzultační a expertizní činnost

-při dozorní činnosti sledování, prosazování a kontrola dodržování stanovených limitů a zásad (= státní zdravotní dozor)

  1. Vzduch a zdraví

Témata, do kterých materiál patří