Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Zkouška VKZ zpracované otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

bezpečné práci Fyzikální faktory pracovního prostředí- účinky na zdraví -1. Ionizující záření: = záření schopné ionizovat atomy a molekuly prostředí -účinky: -vysoká dávka ionizujícího záření způsobuje zánik buněk. -nižší dávky poškozují schopnost dělení buněk, které se projevuje zejména na orgánech a tkáních, kde dochází k častému dělení (kostní dřen, bazální vrstvy pokožky a sliznic) - i malé dávky mohou mít mutagenní účinky- mutace buněk. -zasaženypohlavní buňky- genetické změny, projevující se u potomků dalších generací - mutacetělových buněk- vznik nádorů (karcinogenní účinky) -nestochastické poškození- poškození zdraví z ionizujícího záření je závažnější, čím je dávka vyšší (akutní nemoc z ozáření, akutní neb chronická radiační dermatitida, radiační katarakta) - stochastické poškození- neexistuje pro něj prahová dávka (nádory- bronchogenní karcinom, bazaliom kůže, leukémie) - nejcitlivější tkáně a orgány: mléčná žláza, kostní dřeň, štítná žláza a plíce -2. Neionizující záření: -Elektromagnetické pole: -účinky: -tepelné, které vznikají přeměnou tkání absorbovaného záření na teplo -velikost účinku závisí na obsahu vody v tkáni a od celkového množství absorbované energie -nejcitlivější je oční čočka (zákal), mozek a mužské pohlavní buňky - další účinky jsou bolesti hlavy, poruchy spánku, únava, pocení -prevence: - stínění zdrojů elm pole, zákaz vstupu a omezování pohybu osob v elm poli -Laserové záření: -účinky: -neproniká do hloubky tkání, proto jsou nejvíc ohroženy kůže a oči - tepelný účinek vzniká, když se rychle absorbuje takové množství energie, při kterém stupně teplota o 10- 25°C za minutu -oko- nejčastěji poškozena rohovka, čočka a sítnice -kůže- pocit tepla až bolesti, může mít i trvalé následky -prevence: -přísné pracovní podmínky, včetně používání ochranných brýlí -Infračervené záření -Ultrafialové záření: -účinky: -kůže- zčervenání, zánět, puchýře, olupování, ztluštění kůže -opakované a dlouhodobé působení urychluje stárnutí a způsobuje rakovinu kůže -oko- zánět spojivek a rohovky, zánět víček a tváře, až zákal oční čočky -prevence: -vyloučení nebo omezení nežádoucí expozice a důsledné používání osobní ochrany -Hluk: -účinky: -sluchové účinky- akutní akustické trauma (náhlá změna tlaku v středoušní dutině); chronické akustické trauma (ztráta sluchu různého stupně -nesluchové účinky- poruchy nervového systému (podráždění, únava) -Vibrace -Tepelné vlhkostní podmínky -viditelné světlo -Prach: -účinky: -fibrogenní (azbest) -alergizující (prach z mouky, peří) -toxický (chromový, olovnatý) -karcinogenní (azbest, nikl, chrom) - infekční -radioaktivní Chemické faktory pracovního prostředí- účinky na zdraví -Ve formě kapalných aerosolů, nebo plynných látek - Rozdělení podle: -původu -struktury -účinku: -výbušné -oxidující - hořlavé -vysoce toxické; toxické; zdraví škodlivé - můžou způsobit akutní nebo chronické poškození nebo smrt -žíravé- mohou způsobit zničení živé tkáně -dráždivé- mohou vyvolávat zánět (SO2, H2S, NOx) - dusivé- uhlovodíky, alkoholy, étery …… -vstupy: -trávicím systémem- znečištěnýma rukama při jídle, pití) - dýchacím systémem- nejčastější - kůží a sliznicemi -výsledkem toxických účinků jsou akutní nebo chronické otravy -Biologické expoziční testy- hodnocení expozice pracovníků chemickým látkám při práci -Preventivní opatření: - popis vlastností chemických látek - vypracování bezpečnostních listů - výběr bezodpadových technologií Biologické expoziční testy = hodnocení expozice pracovníků chemickými látkami při práci -výhody: -podchycují celkové množství noxy proniklé do organismu bez ohledu na cestu vstupu -podchycují interindividuální rozdíly způsobené např.: různou námahou - u kumulujících se látek (které se hromadí v organismu) postačí jednorázový odběr pro celé období -dělení: - Nepřímé- založeny na nálezu látky, na kterou se noxa vá

Témata, do kterých materiál patří